SE

Vilseledande DN-artikel om tobaksskatt

Tobaksbruket är den största enskilda orsaken till sjukdom och förtida död. I Sverige avlider 12 000 människor varje ?r i tobaksrelaterade sjukdomar och hundratusentals skadas. Det medför stora kostnader för staten, för landsting, kommuner, arbetsgivare och för tobaksbrukarna själva.
Den samlade ?rliga samhällskostnaden är, l?gt räknat, 30 miljarder kronor.
En av de effektivaste ?tgärderna för att minska tobaksbruket och förbättra folkhälsan är att öka priset p? tobaken genom att höja skatterna. Det är ett faktum som Världshälsoorganisationen, WHO, slagit fast och som de flesta regeringar i världen är medvetna om.
Trots all den kunskap som finns om denna verklighet ?terkommer företrädare för tobaksbranschen med alarmerande varningar varje g?ng en regering föresl?r höjd tobaksskatt. Det varnas för inkomstbortfall för staten, ökad smuggling och illegal handel. Sm? butikers existens utm?las som starkt hotade p? grund av försäljning av illegala cigaretter.
Det senaste exemplet p? den taktiken är en artikel i Dagens Nyheter den 25 september med rubriken ?Höjd skatt p? tobak hotar ge staten lägre intäkter.?
Där varnar Tobaksleverantörsföreningens vd för ökad illegal handel om tobaksskatten höjs i den omfattning som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna föreslog i motioner i anslutning till v?rbudgeten och kan tänkas ?terkomma med i regeringsställning.
Alliansregeringen föreslog i v?rbudgeten t o m n?got högre skatt p? snus än vad oppositionspartierna gjorde med deras förslag om en höjning med ?tta procent av punktskatten för s?väl snus som cigaretter.
– Erfarenheterna av skattehöjningar p? tobaksprodukter visar att en tioprocentig höjning i genomsnitt minskar konsumtionen med 3-5 procent, säger tobaksexperten Paul Nordgren, Tobaksfakta. Vid varje prisökning är det en grupp rökare som försöker sluta röka eller ?tminstone röker mindre.
Den viktigaste, och betydligt större, effekten gäller dock ungdomar som är mer priskänsliga än vuxna, bl a för att de inte är beroende och som tack vare prishöjningen inte rekryteras som nya tobaksbrukare.
– De konsumenter som är dagligrökare är förh?llandevis okänsliga för prisökningar p? grund av sitt beroende. Detta försv?rar snabba förändringar av konsumtionsmönstret. Tobaksskatten förblir därför en stabil inkomstkälla som till och med ökar statens inkomster, trots att konsumtionen samtidigt minskar.
Effekten av en höjning är därför ökade resurser för statskassan och för samhället i dess helhet tack vare förbättrad folkhälsa. Syftet med tobaksskatten är numera till stor del att minska rökningen, fr?n att tidigare setts som en ren inkomstkälla.
– V?rt m?l är att uppn? ett rökfritt samhälle till 2025 med en andel rökare p? högst fem procent. Det betyder inkomstbortfall för staten, men resurserna finns kvar ute i samhället. Om intäkterna av tobaksskatten minskar kan befintliga resurser flyttas över till staten med hjälp av andra skatter.
Dessutom minskar kostnaderna för bl a v?rd av sjukdomar som orsakats av tobak.
Punktskatten p? tobak beräknas för 2014 ge staten intäkter p? drygt elva miljarder kronor.

Tobaksfakta är en partipolitiskt och kommersiellt oberoende ideell förening för kunskapsförmedling, opinionsarbete och informationsspridning p? tobaksomr?det. V?r framtidsvision är ett tobaksfritt samhälle.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy