SE

Underskott under hela prognosperioden

a8

Underskottet i de offentliga finanserna väntas i ?r uppg? till 91 miljarder kronor eller motsvarande 2,4 procent av BNP. Prognosen för innevarande ?r är i stort sett oförändrad sedan i juni. För kommande ?r är det finansiella sparandet i genomsnitt 20 miljarder kronor svagare per ?r. Det blir nu underskott ända till 2018.
Trög tillväxt i ?r
BNP-tillväxten har varit svag hittills i ?r men väntas bli starkare under ?ret och BNP ökar med 2,1 procent mellan 2013 och 2014. Nästa ?r stiger tillväxttakten ytterligare. Exporten och investeringarna tar d? fart samtidigt som konsumtionen fortsätter att öka. Trots att aktiviteten i ekonomin för närvarande är dämpad ökar sysselsättningen relativt starkt. Arbetslösheten minskar änd? inte s? mycket i ?r, men väntas sjunka mer kommande ?r.
Svag inkomstökning ger stort underskott i ?r
Den offentliga sektorns skatteintäkter ökar svagt i ?r. Det beror framför allt p? de skattesänkningar som genomförts. Försäljningsinkomsterna och utdelningarna fr?n statliga bolag och fr?n Riksbanken blir ocks? betydligt lägre än förra ?ret. Den svaga inkomstökningen leder till att underskottet i offentliga sektorns finanser växer fr?n 44 miljarder kronor förra ?ret till 91 miljarder kronor i ?r. Kommande ?r ökar skatteintäkterna snabbare än i ?r samtidigt som utgifterna ökar m?ttligt, men överskott n?s änd? inte under prognosperioden. Nästa ?r blir underskottet 72 miljarder kronor.
Det krävs skattehöjningar eller utgiftsminskningar för att n? överskottsm?let
M?let om ett överskott i de offentliga finanserna p? i genomsnitt 1 procent av BNP över en konjunkturcykel, överskottsm?let, n?s inte under prognosperioden. För att m?let ska n?s krävs skattehöjningar eller utgiftsminskningar framöver. Det finns marginaler till utgiftstaken samtliga prognos?r.

2014
2015

BNP ? procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
2,1
2,7

Finansiellt sparande ? miljarder kronor
Offentliga sektorn
-91
-72

Finansiellt sparande ? procent av BNP
Offentliga sektorn
-2,4
-1,8

Marginal till utgiftstaket ? miljarder kronor
15
17

Budgetsaldo ? miljarder kronor
-76
-59

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är ocks? Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy