SE

Tv??rigt hyresavtal mellan Hyresgästföreningen och Lulebo

– Inom finansbranschen finns det fortfarande en föreställning om att h?llbarhet och etik har ett pris i form av minskad avkastning. Men det kommer alltfler forskningsrapporter och exempel som visar p? motsatsen, säger Anders Thorendal, finanschef i Svenska kyrkan. Foto: Magnus Aronson/IKON
Klimatavtrycket av Svenska kyrkans svenska aktieinvesteringar visade sig vara ungefär en tredjedel mindre än vad som blivit fallet om motsvarande summa hade investerats i Stockholmsbörsens index. Det framg?r av en ?rsrapport som Svenska kyrkan p? nationell niv? publicerar idag. I rapporten redovisas för första g?ngen b?de det finansiella resultatet och ett ?klimatresultat?.
? Inom finansbranschen finns det fortfarande en föreställning om att h?llbarhet och etik har ett pris i form av minskad avkastning. Detta trots att forskningen idag visar p? motsatsen, säger finanschef Anders Thorendal.

Radikal omställning
Under de senaste ?ren har den nationella niv?n inom Svenska kyrkan utvecklat en kapitalförvaltning som sätter fokus p? h?llbarhetsfr?gorna. Sedan 2009 har förvaltningen i stort sett tagit bort alla bolag som utvinner fossil energi. Det finns numera inga kol- och oljebolag i aktieportföljen, utan bara mindre innehav i tre gasbolag.
? Svenska kyrkan tar tydlig ställning i klimatfr?gan och vi tror även att det är klokt rent finansiellt, inte minst med tanke p? att större delen av de fossila reserverna i marken riskerar att bli värdelösa om vi ska h?lla oss inom tv?gradersm?let, säger finanschefen Anders Thorendal.
Klarar det l?ngsiktiga m?let
Den nationella niv?n inom Svenska kyrkan har ett buffertkapital p? 5,5 miljarder kronor som ska förvaltas med hänsyn till människor och miljö. I ?rsrapporten beskrivs resultatet av kapitalförvaltningen under 2013. Resultatet blev 610,1 miljoner, vilket motsvarade en avkastning p? 12,4 procent. Rapporten visar ocks? att förvaltningen under det g?ngna decenniet n?tt det l?ngsiktiga avkastningsm?let som satts av kyrkostyrelsen [1].
I ?rets rapport redovisas ocks? den svenska aktieportföljens ?klimatresultat?. Svenska kyrkan har l?tit en extern utvärderare mäta portföljens s? kallade klimatavtryck som visade sig var ungefär en tredjedel mindre än vad som blivit fallet om motsvarande summa hade investerats i Stockholmsbörsens index.
– Förvaltarna vi anlitar f?r i uppdrag av oss att integrera klimatfr?gan i sina investeringsbeslut. Undersökningen ger oss en indikation p? resultatet. Analyserna använder vi ocks? för att identifiera bolag som vi bör föra dialog med i syfte att f? dem att minska sin klimatp?verkan ytterligare, säger finanschef Anders Thorendal.
Hela rapporten kan laddas ner här: www.svenskakyrkan.se/ansvarsfullainvesteringar

Korta fakta om Svenska kyrkans kapitalförvaltning (inom den nationella niv?n):
Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund och best?r av självständiga lokala och regionala enheter (församlingar och stift) och den nationella niv?n (kyrkomöte, kyrkostyrelse och kyrkokansli i Uppsala). Den nationella niv?n inom organisationen har ett buffertkapital p? cirka 5,5 miljarder kronor som förvaltas externt av förvaltare som utvärderas löpande b?de vad gäller finansiell prestation och deras förm?ga att välja in företag som är intressanta ur ett h?llbarhetsperspektiv. Det kan handla om bolag som t. ex. erbjuder energieffektiva lösningar eller som aktivt och systematiskt arbetar med mänskliga rättigheter.
Samtidigt avst?r Svenska kyrkan fr?n investeringar i exempelvis vapen, tobak och bolag som främst utvinner olja eller kol [2].
Utöver detta för Svenska kyrkan varje ?r dialog med ett urval av bolag som behöver förbättra sitt h?llbarhetsarbete.
Läs mer om förvaltningen här: www.svenskakyrkan.se/ansvarsfullainvesteringar
[1] Avkastningsm?let ligger p? 3% per ?r (utöver inflationen) över en rullande tio?rsperiod.
[2] Ett bolag som utvinner fossil energi är bara möjligt att investera i om mer än 50 procent av produktionen best?r av naturgas.
Korta fakta om Svenska kyrkans kapitalförvaltning inom den nationella niv?n:
Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund och best?r av självständiga lokala och regionala enheter (församlingar och stift) och den nationella niv?n (kyrkomöte, kyrkostyrelse och kyrkokansli i Uppsala). Den nationella niv?n inom organisationen förvaltar ett buffertkapital p? cirka 5,5
miljarder kronor. Läs mer om förvaltningen här: www.svenskakyrkan.se/ansvarsfullainvesteringar

Similar Posts