SE

TRAVEAS AB Halv?rsrapport Januari till Juni 2014

?Fortsatt starka resultatförbättringar i kombination med tillväxt?

Sammanfattning Halv?rsrapport januari?juni 2014 (ja?mfo?rande tal fra?n 2013 inom parantes)
– Nettoomsättning: 8 746 tkr (5 035 tkr), tillväxt: 74 %
– Rörelseresultat, EBITDA: 437 tkr (-1 360 tkr)
– Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: 11 tkr (-1 634 tkr)
– Resultat per aktie efter utspädning: 0 kr (-0,07 kr)
Sammanfattning april?juni 2014 (ja?mfo?rande tal fra?n 2013 inom parantes)

– Nettoomsättning: 2 983 tkr (2 630 tkr), tillväxt: 13 %
– Rörelseresultat, EBITDA: -193 tkr (-1 257 tkr)
– Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: -417 tkr (-1 404 tkr)
– Resultat per aktie efter utspädning: -0,01 kr (-0,06 kr)

Väsentliga händelser under det andra kvartalet och efter periodens slut
Traveas Media
? Traveas tecknar exklusivt tre?rsavtal med Svenska Tennisförbundet.
? Traveas lanserar nya Tennis.se under tennistävlingen Swedish Open i B?stad
? Danska Golfförbundet väljer Traveas till mediapartner
Traveas Technology
? Traveas Technology är talare p? Cornerstones kundkonferens i Indianapolis, USA.
Läs mer om senaste nytt p? http://www.traveas.com.

Bästa aktieägare!
Andra kvartalet 2014 har fortsatt i ett högt tempo för b?de Traveas Media och Traveas Technology. Läs mer om utvecklingen för respektive affärsomr?de nedan.
Totalt sett s? blev första halv?ret bra med en omsättningstillväxt om 74 % jämfört mot föreg?ende ?r. Men det som framförallt är kul är att nu lönsamheten relativt föreg?ende ?r succesivt hela tiden blir bättre. Det andra kvartalets EBITDA resultat om -193 tkr jämfört med -1,2 mkr förra ?ret känns bra. Totalt för första halv?ret ger det ett EBITDA resultat om 437 tkr mot -1,36 mkr förra ?ret.
TRAVEAS MEDIA
Under det andra kvartalet ingick Traveas ett tre?rigt avtal med Svenska Tennisförbundet rörande utvecklingen av deras mediaaffär. Detta presenterade vi genom att lansera nya Tennis.se under tennistävlingen Swedish Open i B?stad i somras. Traveas ser stora möjligheter i att vara en aktiv aktör i konsolideringen av mediebranschen riktade mot m?lgruppen tennisutövare i Sverige.
Genom detta samarbete s? har nu Traveas inte bara adderat en tredje mediavertikal (golf, tennis, resor) utan ocks? f?tt ett redaktionellt ansvar för ett media. Affären visar p? v?r styrka att kunna kombinera b?de kunnande inom media med teknologi.
Under perioden tog vi ocks? steget över Öresund och knöt ett samarbete med det Danska Golfförbundet. Syftet med det samarbetet är att kunna erbjuda unika och exklusiva annonslösningar mot branscher först och främst utanför golfmarknaden. Genom det här avtalet stärker Traveas sin position som det ledande mediasälj- och annonshanteringsbolaget inom golf i Norden.
Traveas ser stora möjligheter i att fortsätta knyta samarbeten under hösten inom de vertikaler vi agerar inom för att ytterligare stärka v?r position samt att utveckla och finna nya vertikaler för ökad tillväxt.
TRAVEAS TECHNOLOGY
Under perioden har vi fortsatt v?r bearbetning av kunder p? den amerikanska marknaden med v?r plattform The Ancillarator. Under perioden var vi bland annat talare p? v?r partner Cornerstones ?rliga kundkonferens i USA.
Som det alltid är s? tar det längre tid än vad man tror att komma igenom p? en marknad därför kan vi inte ännu presentera n?gra nya kunder under perioden. Traveas och Cornerstones första gemensamma kund är en av Traveas befintliga europeiska kunder. Under perioden har vi arbetat h?rt med att f? ihop en integration mellan Cornerstones system och Traveas system The Ancillarator. Ambitionen är att kunna lansera denna gemensamma första kund under det tredje kvartalet. Detta är s?klart ett viktigt steg för att lättare kunna erbjuda v?ra tjänster till Cornerstones kundbas.
Trots denna mindre försening i förh?llande mot v?r ursprungsplan s? bedömer ledningen och styrelsen det fortfarande som sannolikt att bolaget i stort kommer att leverera ett positivt EBITDA resultat för hel?ret 2014 i kombination med en stark tillväxt.
Gustaf Karling
Verkställande Direktör
Traveas AB (publ)

TRAVEAS OMSÄTTNING, RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING UNDR april?JUNI 2014
Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade under perioden med 13 %, till 2 983 tkr (2 630 tkr).
Rörelseresultat
Rörelseresultatet förbättrades under perioden till EBITDA -193 tkr (-1 257 tkr), EBIT -417 tkr (-1 404 kr).
Kassaflöde
Kassaflödet uppgick under perioden till -1 528 tkr (-389 kr).
Eget kapital och soliditet
Vid utg?ngen av perioden har Traveas ett eget kapital om 3 056 310 kr och en soliditet om 49 %.
Finansiell ställning
Det andra halv?ret är Traveas svagaste rent likviditetsmässigt. Detta beror framförallt p? säsongsvariationerna i fakturering för Traveas uppdrag med Svenska Golfförbundet. Traveas har under de senaste ?ren kunnat parera detta. Det är dock ingen l?ngsiktig bra lösning d? det tar mycket tid och kraft fr?n ledningen att arbeta med likviditetshantering när vi snarare vill lägga all v?r kraft och energi p? utveckling av verksamheten. Detta i kombination med styrelsen och ledningens ambition om fortsatt expansion av verksamheten s? har därför styrelsen och ledningen satt ig?ng ett arbete kring att l?ngsiktigt säkerställa en bättre anpassad kapitalstruktur för bolaget.
ÖVRIG INFORMATION
Marknadsutsikter
Med den grund som nu har lagts, med en fungerande teknologiplattform redo för framtiden, med lönsamma uppdragsgivare inom media, ett eget annonsnätverk samt en ordentlig säljorganisation med stor erfarenhet inom media s? bedömer ledning och styrelse att bolaget har stora möjligheter att utvecklas fortsatt positivt (se mer under VD-ord).
Aktien och aktieägare
Per avstämningsdagen den 30 juni 2014 var 29 129 707 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillg?ngar. Efter andra kvartalets utg?ng har Traveas 238 aktieägare.
Personal
Antal anställda uppgick vid periodens slut till 11 personer.
Redovisningsprinciper
Denna del?rsrapport har upprättats i enlighet med ?rsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna r?d. I det fall det saknas ett allmänt r?d har i förekommande fall vägledning hämtats fr?n Redovisningsr?dets rekommendationer. I del?rsrapporten har samma principer som i ?rsredovisningen för 2013 använts.
Granskning av revisor
Denna del?rsrapport har inte granskats av Traveas revisor.
Kommande rapporttillfällen
Del?rsrapport tre, 23 oktober, 2014
Bokslutskommuniké 2014, 19 februari, 2015
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Karling
Verkställande Direktör
Tel: 0707-66 26 80
E-post: [email protected]

* Jämförande tal fr?n 2013 inom parantes.

Traveas ? the best of two worlds: Technology & Media
We think that great companies will be defined by their ability to handle change. And change is surely something that Traveas have gone through, many times. We´ve gone from being a small startup with nisched mobile services for the travel industry, to become a public company with two different business areas: Technology & Media.
TRAVEAS TECHNOLOGY is a leading Scandinavian sales and marketing automation company for ancillary services. Traveas Technology specialises within personalised automation ? we turn basic digital footprints into personalised sales and marketing conversations, adding new revenue to each and every booking.
TRAVEAS MEDIA – Traveas is more than a media ad sales company! We are an outsourcing partner for the full process of selling media advertising. Through experience, knowledge and relevance we help our clients to fulfill their obejctives as being, or becoming, a leading media channel. Our mission: “To turn content into value”.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #IMAP   #MSEK   #Per Vannesj Industri   #VD