SE

Topplistor och branschvinnare i fokus p? förnyad webbtjänst

TRAVEAS AB Del?rsrapport Januari till Mars 2014

?Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars?

Sammanfattning Del?rsrapport januari-mars 2014
– Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr), tillväxt: 120 %
– Rörelseresultat, EBITDA: 610 tkr (-83 tkr)
– Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: 406 tkr (-211 tkr)
– Resultat per aktie efter utspädning: 0,02 kr (-0,01 kr)
Jämförande tal fr?n 2013 inom parantes.

Väsentliga händelser under det första kvartalet och efter periodens slut
Traveas Media
– Fördjupat samarbete med Svenska Tennisförbundet
Traveas Technology
– Traveas Technology lanserar the AncillaratorTM p? Europas största rese-teknologimässa ? Travel Technology Show
– Bearbetning av Cornerstones kunder p? den amerikanska marknaden har p?börjats.
– Styrelsen har beslutat att inte genomföra en nyemission för ökad expansion. Styrelsen bedömer att bolaget kan leverera uppsatt strategi och plan baserat p? egen kassa.
Övrigt
– Ny grafisk profil lanserad för Traveas med dotterbolag.
– Traveas lanserar ny version av www.traveas.com.
Läs mer om senaste nytt p? http://www.traveas.com

Bästa aktieägare!
Första kvartalet 2014 har inletts i ett högt tempo för b?de Traveas Media och Traveas Technology. Läs mer om utvecklingen för respektive affärsomr?de nedan.
Totalt sett s? blev perioden mycket bra med en omsättningstillväxt om 120 % mot föreg?ende kvartal 2013. Men det som framförallt är kul är att nu ocks? lönsamheten börjar komma ikapp med ett EBITDA resultat om 610 tkr för perioden.
Under kvartalet har vi slimmat organisationen n?got samt omvärderat v?ra investeringsplaner i framförallt Technology, vilket har lett till att styrelsen valt att avvakta den planerade nyemissionen för det affärsomr?det. Styrelsen bedömer att bolaget bör kunna hantera befintliga planer och exekvering av strategier baserat p? bolagets befintliga finansiella resurser s? som egen kassa, fakturabel?ning och checkkredit.
TRAVEAS MEDIA
Traveas Media har kommit ig?ng väl under perioden trots att det är en tuff mediamarknad. Under perioden har vi producerat och levererat ut Golfguiden enligt plan samt s?lt ut de första fyra numren av Svensk Golf. Kul är ocks? att vi lyckats n? budget för v?rt första nummer av Norsk Golf.
Under perioden har vi ocks? fördjupat v?rt samarbete med Svenska Tennisförbundet som en innebär att Traveas har ing?tt ett mer l?ngsiktigt mediesamarbete med dem. Mer kring det samarbetet kommer inom kort.
TRAVEAS TECHNOLOGY
Under perioden har vi marknadsfört och s?lt the Ancillarator dels p? Travel Technology Show i London samt rest runt och träffat ?tta Cornerstone kunder i USA. Känslan har varit att the Ancillarator ligger rätt i marknaden och att det finns ett klart intresse för v?rt erbjudande. Under april kommer Traveas ocks? att medverka genom att vara talare p? Cornerstones stora kundkonferens i USA. Det är ocks? glädjande att intresset för Traveas produkt TravelPlanner Mobil har varit större p? den amerikanska marknaden än vad vi hade förväntat oss och ett flertal spännande dialoger är ig?ng med n?gra amerikanska företag.
Ledningen och styrelsen bedömer det fortfarande som högst sannolikt att bolaget kommer att leverera ett positivt rörelseresultat för hel?ret 2014.
Gustaf Karling
Verkställande Direktör
Traveas AB (publ)

TRAVEAS OMSÄTTNING, RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING UNDER JANUARI TILL MARS 2014
Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade under perioden med 120 %, till 5 741 047 kr (2 404 590 kr).
Rörelseresultat
Rörelseresultatet förbättrades under perioden till EBITDA 610 359 kr (-83 619 kr), EBIT 406 432 kr (-211 222 kr).
Kassaflöde
Kassaflödet uppgick under perioden till 1 608 183 kr (516 437 kr).
Eget kapital och soliditet
Vid utg?ngen av perioden har Traveas ett eget kapital om 3 499 057 kr och en soliditet om 51 %.
Finansiell ställning
Traveas ledning och styrelse har efter en genomförd analys bedömt att bolaget inte för tillfället har behov av att genomföra en nyemission för att öka tillväxttakten. Ledning och styrelse bedömer att det är rimligt att driva rörelsen enligt fastlagda tillväxtplaner baserat p? de befintliga finansieringsresurser som bolaget redan har tillg?ng till s? som egen kassa, fakturabel?ning och checkkrediter.

ÖVRIG INFORMATION
Marknadsutsikter
Med den grund som nu har lagts, med en fungerande teknologiplattform redo för framtiden, med lönsamma uppdragsgivare inom media, ett eget annonsnätverk samt en ordentlig säljorganisation med stor erfarenhet inom media s? bedömer ledning och styrelse att bolaget har stora möjligheter att utvecklas fortsatt positivt (se mer under VD-ord).
Aktien och aktieägare
Per avstämningsdagen den 31 mars 2014 var 29 129 707 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillg?ngar. Efter första kvartalets utg?ng har Traveas 260 aktieägare.
Personal
Antal anställda uppgick vid periodens slut till 11 personer.
Redovisningsprinciper
Denna del?rsrapport har upprättats i enlighet med ?rsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna r?d. I det fall det saknas ett allmänt r?d har i förekommande fall vägledning hämtats fr?n Redovisningsr?dets rekommendationer. I del?rsrapporten har samma principer som i ?rsredovisningen för 2013 använts.
Granskning av revisor
Denna del?rsrapport har inte granskats av Traveas revisor.
Kommande rapporttillfällen
Halv?rsrapport, 21 augusti, 2014
Del?rsrapport tre, 23 oktober, 2014
Bokslutskommuniké 2014, 19 februari, 2015

För ytterligare information kontakta:
Gustaf Karling
Verkställande Direktör
Tel: 0707-66 26 80
E-post: [email protected]

Traveas ? the best of two worlds: Technology & Media
We think that great companies will be defined by their ability to handle change. And change is surely something that Traveas have gone through, many times. We´ve gone from being a small startup with nisched mobile services for the travel industry, to become a public company with two different business areas: Technology & Media.
TRAVEAS TECHNOLOGY is a leading Scandinavian sales and marketing automation company for ancillary services. Traveas Technology specialises within personalised automation ? we turn basic digital footprints into personalised sales and marketing conversations, adding new revenue to each and every booking.
TRAVEAS MEDIA – Traveas is more than a media ad sales company! We are an outsourcing partner for the full process of selling media advertising. Through experience, knowledge and relevance we help our clients to fulfill their obejctives as being, or becoming, a leading media channel. Our mission: “To turn content into value”.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy