SE

Swemake erbjuder problemfri tillverkning

?rsstämma i Fastum UBC Förvaltning AB hölls i Stockholm den 7 maj 2014. Utöver sedvanliga obligatoriska ?rsstämmobeslut avseende bl.a. fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören fattade stämman ocks? följande beslut:
Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsens ledamöter till antal ska vara sex och en suppleant. Omval av Anders Lönnqvist, Erik Petersson, Jack Junel, och Michael Edquist. Nyval av Kerstin Burén och Mikael Smedeby. Till styrelsens ordförande valdes Mikael Smedeby. Till suppleant valdes Gustaf Petersson. Till revisor omvaldes PwC med den auktoriserade revisorn Helene Ragnarsson som huvudansvarig.

Antagande av ny bolagsordning
Ny bolagsordning antogs med följande förändringar: att styrelsens antal best?r av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tv? suppleanter. Samt en justering av vart bolagsstämma f?r h?llas, detta till Uppsala eller Stockholm.

Beslut att införa personalkonvertibelprogram
Bolagsstämman antog och fastställde styrelsens förslag om att införa ett personalkonvertibelprogram föranställda i Bolaget eller annat koncernbolag.

För ytterligare information kontakta:
Fredrika Morén, VD, 0704 25 10 53 alternativt [email protected]
Cecilia Danckwardt-Lillieström, Ekonomichef, 0704 25 10 59 alternativt [email protected]
Fastum bedriver förvaltning inom fastighetsbranschen. Ekonomisk och teknisk förvaltning erbjuds ?t bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och fastighetsägare. Har även samarbete med byggföretag och följer m?nga föreningar fr?n dess bildande.
Grundades ?r 1931. Huvudkontor i Uppsala.

Similar Posts