SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har blivit dömd i hovrätten för otillbörlig marknadsp?verkan. Av domen framg?r att han har genomfört aktieaffärer mellan olika kunders dep?er som alla förvaltades av licenshavaren själv. Vidare anges bl.a. att köp- och säljorder har lagts med korta intervall och att licenshavaren i praktiken anses ha bestämt priserna. Licenshavaren har inte kunnat förklara vilket kommersiellt syfte transaktionerna skulle anses ha haft.
Licenshavaren har bl.a. framfört att affärerna skedde av legitima skäl s?som kvittning av realiserade förluster mot vinster i andra värdepapper.
Disciplinnämnden konstaterar att regelöverträdelsen till sin typ är allvarlig och utgör grund för ?terkallelse av licensen. Disciplinnämnden anser dock att den p?verkan p? marknaden som de aktuella transaktionerna kan ha lett till eller skulle ha kunnat leda till anses ha varit förh?llandevis begränsad. Vidare anför disciplinnämnden bl.a. att affärerna inte gällde n?gra större belopp.
Vid en samlad bedömning finner disciplinnämnden att p?följden kan stanna vid en varning.
Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa < < här >>
SwedSecs disciplinära förfarande i korthet
Anslutna företag till SwedSec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinp?följd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd och nämnden kan meddela licenshavaren disciplinp?följderna erinran, varning eller ?terkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller [email protected]

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda p? värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat p? kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 185 företag är anslutna till SwedSec och över 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som st?r under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva p? värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Related posts

Top