SE

SwedSec tilldelar r?dgivare sanktion

2014-06-25 11:00 SwedSec Licensiering AB Den licensierade r?dgivaren har brutit mot det SwedSec-anslutna företagets interna regler genom att skicka en affär direkt till ett produktbolag utan möjlighet för back office att först utföra nödvändiga kontroller. Därutöver har r?dgivaren i strid med reglerna l?tit bli att inhämta förhandsgodkännande för en placering.

Den licensierade r?dgivaren har brutit mot det SwedSec-anslutna företagets interna regler genom att skicka en affär direkt till ett produktbolag utan möjlighet för back office att först utföra nödvändiga kontroller. Därutöver har r?dgivaren i strid med reglerna l?tit bli att inhämta förhandsgodkännande för en placering.
Disciplinnämnden konstaterar att de aktuella interna reglerna har stor betydelse för det anslutna företagets möjlighet att utöva god intern styrning och kontroll. Vidare framför disciplinnämnden att företaget har ett självklart anspr?k p? att r?dgivarna följer dessa regler.
P? grund av att ingen egentlig skada uppkommit genom r?dgivarens agerande och att det inträffade framst?r som en eng?ngsföreteelse anser disciplinnämnden det tillräckligt att en erinran meddelas honom.
Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa < < här >>

SwedSecs disciplinära förfarande i korthet
Anslutna företag till SwedSec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinp?följd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd och nämnden kan meddela licenshavaren disciplinp?följderna erinran, varning eller ?terkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här >> http://www.swedsec.se/disciplinarenden/foerfarande/

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda p? värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat p? kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 185 företag är anslutna till SwedSec och över 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som st?r under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva p? värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy