Sverige f?r starkt betyg men tappar placeringar i ranking av global konkurrenskraft ? Sverige p? 10:e plats i World Economic Forums globala ranking

I Global Competitiveness Report 2014/15 gör World Economic Forum en genomlysning av var världens länder st?r i den fortsatt utmanande ?terhämtningen efter den stora finanskrisen. Rapporten presenterar de senaste bedömningarna av den sammantagna konkurrenskraften, likaväl som styrkor och svagheter inom enskilda omr?den. Sverige st?r p? det hela taget starkt och fortsätter utgöra ett av de mest konkurrenskraftiga länderna i världen, med bra förutsättningar för innovationer och användning av ny teknik. Sverige rankas högt i flera dimensioner som är nödvändiga för att skapa ett kunskapsbaserat tillväxtorienterat samhälle.
Trots sin styrkeposition fortsätter Sverige de senaste ?rens ned?tg?ende trend med ett tapp fr?n 6:e position till 10:e i ?r. Schweiz och Singapore ligger fortsatt kvar p? 1:a respektive 2:a plats. USA:s ?terhämtning efter finanskrisen har nu fört landet till 3:e plats, följt av Finland och Tyskland. Förutom den mer traditionella analysen gör rapporten den här g?ngen ocks? sin hittills mest omfattande genomg?ng av sociala förh?llanden och miljöaspekter. När dessa vägs in förbättras Sveriges position n?got.
Intrycket är att Sverige uppvisar en viss tillbakag?ng jämfört med andra länder inom en rad olika indikatorer. Tecken p? försvagning ?terfinns inom flera av v?ra traditionella styrkeomr?den, inklusive makroekonomiska indikatorer och grundläggande institutionella förh?llanden. I fr?ga om styrkeomr?den h?ller Sverige fortsatt en framst?ende position inom innovation där vi rankas p? 7:e plats även om vissa individuella indikatorer har försvagats n?got under de senaste ?ren.
? Även om Sverige fortsatt tillhör de mest konkurrenskraftiga länderna i världen fortsätter Sverige att tappa mark inom kärnomr?den som utbildningsystemet, arbetsmarknaden och inverkan av skatterna p? samhällsekonomin, säger Prof. Thomas Andersson, Ordf. för International University for Entrepreneurship and Technology Association (IUET).
Den internationella bilden visar att uppdelningen mellan olika regioner blir allt mindre tydlig. De länder som lyckas är de som genomfört ekonomiska och politiska reformer och ?tgärdat sina problemomr?den. Rapporten p?talar den stora betydelsen av ökade ansträngningar för att stärka de l?ngsiktiga tillväxtförutsättningarna. Rapportens genomg?ng av sociala och miljömässiga aspekter visar ocks? att dessa eftersätts överlag, och vissa länder inklusive till exempel USA och Kina skulle f? en betydligt lägre ranking om de här aspekterna kunde omsättas p? ett korrekt sätt i konkurrenskraftstermer.
Global Competitiveness Report är i huvudsak baserad p? bedömningar och uppfattningar av företagsledare världen över samt p? officiell statistik, men andra studier tas ocks? i beaktande när det gäller att tolka resultaten. Rapporten speglar synen hos viktiga beslutsfattare p? olika länders starka och svaga sidor, och därmed deras förutsättningar för framtida tillväxt och välfärd. Med dess rikedom av observationer och jämförande analys förtjänar rapporten att tas p? stort allvar av politiker, experter och allmänhet.
Ansvariga för den enkät som har g?tt ut till svenska företag samt för presentationen av rapporten i Sverige är IUET i samarbete med Deloitte.
? Sverige har en mycket bra grund att st? p? för att lyckas i arbetet med att utveckla ett innovativt och kunskapsorienterat samhälle med fokus p? tillväxt och ökad produktivitet. Det finns ett fortsatt tryck att genomföra reformer och fokusera p? l?ngsiktighet s? att vi inte fortsätter tappa positioner, säger Tom Pernodd, Partner i Deloitte.
Kort om Global Competitiveness Report och Sveriges position:
World Economic Forum med säte i Schweiz har i mer än 30 ?r haft en betydelsefull roll i att presentera undersökningar och rapporter om produktivitet och konkurrenskraft i länder världen över.
I ?r har 144 länder deltagit i kartläggningen av officiell statistik och genom att besvara en enkät som tillsammans analyserar 12 pelare för tillväxt; infrastruktur, institutioner, makroekonomiska faktorer, grundutbildning och hälsa, högre utbildning, arbetsmarknad, handel, teknologi, finansiella marknader, marknadsstorlek, innovation och affärsnätverk. I Sverige har IUET (International University of Entrepreneurship and Technology Association) och Deloitte ansvarat för att företag och organisationer besvarat enkäten.
Enkätsvaren, som sammanställts av World Economic Forum, bidrar till att först? de viktigaste faktorerna som ligger bakom ekonomisk tillväxt och hjälper till att förklara varför vissa länder är mer framg?ngsrika än andra vad gäller konkurrenskraft och kraftfullt politiskt och ekonomiskt reformarbete.
Rapporten, som benämns “The Global Competitiveness Report 2014 – 2015”, rankar de olika ländernas position i en sammantagen bedömning. Se bilaga.
Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatter?dgivning, business consulting och finansiell r?dgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framg?ng oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 200 000 medarbetare i nätverket arbetar för att n? den gemensamma visionen ? To be the standard of excellence.

Related posts

Top