SE

Styrelsens ansvar

STYRELSEAKADEMIEN, VÄGLEDNING TILL GOD STYRELSESED:
?Styrelsens mest grundläggande uppgift är att med en utg?ngspunkt fr?n en samlad bild av ägarnas intentioner besluta om företagets affärsidé, m?l, strategi och organisation i syfte att p? bästa sätt uppfylla det samlade ägarkollektivets intresse.?
Jäv
Huvudregeln är att en styrelseledamot inte f?r handlägga fr?gor som rör avtal mellan ledamoten och bolaget. Exempel: Hur högt styrelsearvodet ska vara avgörs av bolagsstämma och inte av styrelsen. Ledamot f?r inte delta i arbete som rör avtal med utomst?ende om ledamoten har intresse i fr?gan, t ex om avtalet ska göras med närst?ende till ledamoten eller med ett företag där ledamoten f?r företräda motparten och det inte handlar om företag i samma koncern. Reglerna gör ocks? att en arbetstagarledamot kan vara förhindrad att delta i beslut om förm?ner till anställda.
Om man bryter mot n?gon jävsregel och konsekvensen blir skada för bolaget eller annan kan ledamot bli skadest?ndsskyldig. Reglerna är till för att skydda aktieägarnas intressen och f?r därför ingen verkan i en fr?ga som samtliga aktieägare är överens om.
Personligt ansvar
Vid kapitalbrist som innebär att det egna kapitalet understiger halva aktiekapitalet ska styrelsen upprätta en s k kontrollbalansräkning. Visar denna att aktiekapitalet är förbrukat till mer än hälften ska bolagsstämma besluta om huruvida bolaget ska g? i likvidation. Beslutar stämman att verksamheten ska fortsätta ska ny bolagsstämma inom ?tta m?nader ta ställning till ny kontrollbalansräkning. Om balansräkningen visar att aktiekapitalet är helt ?terställt kan verksamheten fortsätta i vanlig ordning. Om aktiekapitalet inte är ?terställt och stämman beslutar att änd? fortsätta verksamheten uppkommer personligt ansvar för aktieägare och styrelse.
Skyldighet
Eftersom en styrelseledamot är skyldig att h?lla sig underrättad om förh?llandena i bolaget gäller personligt betalningsansvar även vid passivitet. En ledamot kan undg? ansvar om den reserverat sig mot ett beslut eller visa att begärd information varit felaktig.
Skatt
Om styrelsen inte betalar skatt i tid kan personligt ansvar inträda.
Annat
En styrelseledamot som i sitt uppdrag, med avsikt eller av oaktsamhet, skadar bolaget ska ersätta skadan. Det gäller s?väl uppenbara brott mot aktiebolagslagen, bolagsordningen och andra lagar som överträdelse av tystnads-, lojalitets- och v?rdnadsplikt.
Styrelsesuppleant
Regeln är att ansvaret är samma som för ordinarie styrelseledamot i den m?n suppleanten deltar i beslut istället för n?gon ledamot. Att beakta är dock att även suppleanten i vilket fall som helst är skyldig att h?lla sig underrättad om ställningen för bolaget och att därmed ocks? att agera om n?got är p? väg att bli till skada för bolaget.
Kommentar
Det finns även ett antal andra bestämmelser om styrelsens ansvar. I viss m?n kan man skydda styrelseledamot genom att teckna en styrelseförsäkring. D? ska man se till att försäkringsvillkoren täcker s? mycket som möjlighet av ovanst?ende. Självklart finns det ingen styrelseförsäkring som täcker ansvaret om ledamot har beg?tt ett brott.

William Björklund
Telefon: 023-79 23 34
E-post: [email protected]

Om Svenska Standardbolag AB
Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bist?tt svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. V?rt lagerbolag AB Grundstenen är v?r till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.
Svenska Standardbolag är ocks? ledande inom omr?det avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.
Utöver v?rt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Kontaktuppgifter
Besöksadress: Magasinsgatan 7 B
Adress: Box 292, 791 27 Falun
Telefon: +46 (0)23 79 23 00
Fax: +46 (0)23 288 94
E-post: [email protected]
Hemsida: www.standardbolag.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Ulf Karnell