SE

Stabil utveckling för SveaReal

2014-09-09 10:15 SveaReal AB SveaReal levererar ett förvaltningsresultat efter första halv?ret som är i linje med prognosen och med ökade affärsvolymer jämfört med föreg?ende ?r. Förvaltningsresultatet för första halv?ret blev 57 MSEK (71). Under perioden har försäljningsarbetet intensifierats och fastighetsutvecklingen har koncentrerats till ett eget affärsomr?de.

SveaReal levererar ett förvaltningsresultat efter första halv?ret som är i linje med prognosen och med ökade affärsvolymer jämfört med föreg?ende ?r.
Förvaltningsresultatet för första halv?ret blev 57 MSEK (71). Under perioden har försäljningsarbetet intensifierats och fastighetsutvecklingen har koncentrerats till ett eget affärs-omr?de. Detta har resulterat i att affärsvolymerna nu växer, fr?n förra ?rets negativa utfall p? nettouthyrning vid halv?rsskiftet p? drygt -30 MSEK, att jämföras med ?rets som landat p? 15 MSEK.
– Vi känner en stor tillförsikt för resten av ?ret och inte minst inför 2015, säger Claes Malmkvist, VD p? SveaReal.
Perioden i korthet (januari-juni 2014)
Hyresintäkterna uppgick till 336 MSEK (356). Minskningen beror p? ökad vakans samt n?got mindre fastighetsbest?nd.
Fastighetskostnaderna uppgick till 98 MSEK (107). De lägre kostnaderna beror framför allt p? den milda vintern men även föreg?ende ?rs driftsinvesteringar vilka reducerat energiförbrukningen.
Driftnettot uppgick till 238 MSEK (249).
Förvaltningsresultatet uppgick till 57 MSEK (71).
Värdeförändringar p? fastigheter uppgick till ?218 MSEK (?3) och p? derivat till ?81 MSEK (190).
Resultat efter skatt uppgick till ?205 MSEK (210).
Periodens investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 57 MSEK (67) och merparten avser anpassningar till nya och befintliga hyresgäster.
Nettouthyrning för perioden uppgick till 15 MSEK (?32).
SveaReal AB äger och utvecklar fastigheter för kontor, lager och logistik p? tillväxtorter i mellersta och södra Sverige. Fastighetsbest?ndet omfattar 79 fastigheter med en lokalyta p? 834 000 kvm. Bolaget omsätter ca 700 MSEK och har 26 medarbetare med kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm. SveaReals aktieägare best?r i första hand av norska institutionella kapitalplacerare, privata bolag och privatpersoner.
Besök v?r hemsida för mer information www.sveareal.com.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy