Räcker inte med att känna till m?let för att n? det!

För att lyckas med m?larbetet i en organisation har vi
pratat och skrivit mycket om vikten av att alla medarbetare ska känna till inte
bara de egna individuella m?len, utan även gruppm?len och de övergripande
organisationsm?len. Det är grunden till allt framg?ngsrikt m?larbete ? men bara
för att vi känner till m?len betyder det inte att vi kommer att n? dem. Faktum
är att oavsett hur tydligt VAD vi ska uppn? är ? m?ste det vara lika tydligt HUR
vi ska uppn? det.

Som ledare kanske du har lyckats mycket bra med att ge b?de
chefer och medarbetare en konkret bild av vart ni ska, vad m?let är, men för
att skapa framg?ngsrika beteenden m?ste ni (chefer och medarbetare i
organisationen) ocks? ha en gemensam bild av HUR ni ska ta er dit. Det är först när b?de VAD och HUR är lika tydliga som du säkerställer m?luppfyllelse.

Med SOL (Springlife Online) f?r du verktyg för att formulera
konkreta VAD-m?l p? gruppniv? i hela organisationen och kan koppla dem till
konkreta HUR-aktiviteter ner p? individniv?. Genom ett systematiskt
förbättringsarbete med ett VAD-m?l kopplat till tre HUR-aktiviteter som implementeras, följs upp, och slutförs skapar du ett framg?ngsrikt beteende i organisationen som ger dig som ledare rätt förutsättningar att lyckas med verksamhetsstrategierna och ger er tillsammans rätt
förutsättningar att n? organisationsm?len.

SOL´s uppföljningsfunktion och mätbarhet av m?len ger dig möjlighet
att direkt koppla resultatet till organisationens nyckeltal och ekonomiska
utveckling.

Vilken potential finns i din organisation om alla chefer och alla medarbetare lyckas 10 procent bättre med b?de VAD och HUR?

Om Springlife
Springlife startade 1998 och var först p? marknaden med ett vetenskapligt bevisat verktyg för analys av prestationsniv? inom organisationer med direkt koppling till individ, effektivitet, m?lkvalitet och hälsa samt ekonomiska nyckeltal. Verktyget har en unik förpackning med fokus p? användarvänlighet och snabbhet. Efter m?nga genomförda internationella projekt finns prestationsanalysen översatt till flertalet spr?k.
Vi vet att SOL (Springlife Online) säkerställer att chefer och medarbetare arbetar med rätt saker, prioriterar rätt arbetsuppgifter och p? ett mätbart sätt följer upp att man är p? rätt väg att uppn? en best?ende beteendeförändring med en direkt koppling till ökad lönsamhet.
Springlifes vision: ?Att skapa framg?ngsrika beteenden och ökat ekonomiskt värde i alla organisationer.?

Related posts

Top