SE

Pressade marginaler p? världsmarknaden p?verkar Preems halv?rsresultat

Preems ackumulerade resultat för de första sex m?naderna 2014 blev, efter finansiella poster och före skatt, -409 MSEK (-567 MSEK). Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, blev 43.826 MSEK (43.871 MSEK).
Den europeiska raffinaderinäringen har haft en l?g efterfr?gan och sjunkande marginaler under ?rets första halv?r vilket ocks? p?verkat den skandinaviska marknaden. R?oljepriset har under det första halv?ret varierat fr?n 109 dollar/fat vid ?rets början till en högstaniv? i juni p? 115 dollar/fat med ett utg?ende pris om dollar/fat. Raffineringsmarginalerna har under ?rets första 6 m?nader varit 60 % lägre än samma period föreg?ende ?r. Preem operativa rörelseresultat, exkluderat pris och valutap?verkan p? lager, sjönk till 87 MSEK (647 MSEK) för ?rets första 6 m?nader.
Preems produktion, ackumulerat 6 m?nader, sjönk till 8.743 (9.018) miljoner kubikmeter vilket är en minskning med 3 % jämfört med samma period föreg?ende ?r.
? Orsaken till resultatet beror framförallt p? en svag marknad med l?ga raffinaderimarginaler. Tyvärr har vi även drabbats av driftsstörningar vid v?r anläggning i Lysekil under ?rets första m?nader som p?verkar v?rt resultat för första halv?ret 2014 negativt. Det handlar om enskilda händelser utan samband och vi har hanterat dem vartefter de uppkommit, säger Petter Holland, VD för Preem AB.
Under hösten 2013 gjorde Preemraff Lysekil ett omfattande revisionsstopp och med uppgraderade anläggningar st?r bolaget nu väl rustat inför kommande ?r. Uppgraderingarna stärker Preems konkurrenskraft p? den europeiska marknaden. Förutom att ha Europas lägsta utsläpp fr?n raffineringsprocesser har Preem fortsatt att investera i omställningen mot mer h?llbara drivmedel. Under hösten investerar Preem ca 300 MSEK i en fördubblad produktion av Preem Evolution Diesel vilket kommer att bidra till stora koldioxidminskningar fr?n svenska transporter.
? Försäljningen p? den svenska marknaden visar förbättrad lönsamhet med n?got ökande marginaler under första halv?ret. Försäljningen av förnybara drivmedel ökar stadigt och under 2014 lanserade vi Preem Evolution Diesel även i norra Sverige, säger Petter Holland.
För mer information kontakta:
Helene Samuelsson, Kommunikationschef, Preem, mobil: 070-450 12 22, epost: [email protected]
Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet p? över 18 miljoner kubikmeter r?olja per ?r. Preems tv? raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preem har ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 200 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal hos ?terförsäljare och partners är vi över 3 000 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. För hel?ret 2013 var Preems omsättning 89 miljarder SEK.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anders Johansson Eickhoff   #Byggvaror Den   #Norge Sk   #Om Sk