Czech Republic

Pojištění

Outside Lloyds Building, London? Uploaded by ruzafa sxc.hu

Pojištění je závazek pojistitele, potvrzený pojistnou smlouvou (pojistkou) pojistitele (zpravidla pojišťovny) s pojistníkem, který sjednává pojištění ve prospěch pojistěného (pojištěnce), vůči pojištěnci tlumit dopad (škodu) z určených negativních “škodních událostí”. Pojistník, který se zavazuje hradit pojistné, i pojištěnec mohou být jednotlivci nebo právnické osoby. Často jde o tutéž osobu, pokud pojistník sjednává pojištění pro sebe sama.

Pojistníci tak společně přispívají částí pojistného (kromě nákladů pojišťovny) do tzv. pojistného fondu [1], který je určen výhradně k úhradě případných finančních potřeb. O tvorbě, rozdělení a užití pojistného fondu rozhoduje jeho zřizovatel a správce ? pojišťovna.

Pojištění se vztahuje pouze na určité, předem dohodnuté události, které se vyskytují s určitou odhadnutelnou pravděpodobností. Pojištění jako takové neovlivňuje riziko výskytu události, ani případnou škodu. Pojištění pouze zmírňuje a tlumí jejich dopad. Běžnou formou jsou pojištění pokrývající podnikatelská rizika, úrazy, živelné pohromy, úmrtí (tzv. životní pojistky), ale také ztrátu výdělku ve stáří či během nemoci nebo výdaje na nutnou zdravotní péči.

Pojišťovnictví je specifické odvětví ekonomiky. Patří do terciárního sektoru národního hospodářství.
Obsah

1 Typy pojištění
1.1 Podle obsahu pojištění
1.2 Podle účasti
1.3 Podle pojišťovny
2 Pojišťovny
3 Historie pojištění v Česku
4 Odkazy
4.1 Reference

Typy pojištění

Pojištění lze rozdělit podle různých hledisek.
Podle obsahu pojištění

pojištění osob
úrazové pojištění
pojištění na dožití
důchodové pojištění
nemocenské pojištění
pojištění majetku
havarijní pojištění
pojištění proti odcizení
živelné pojištění
pojištění zájmu
pojištění odpovědnosti za škodu
povinné ručení

Podle účasti

dobrovolné pojištění
povinné pojištění (ze zákona)

Podle pojišťovny

soukromoprávní
veřejnoprávní

Pojišťovny

Podrobnější informace naleznete v článku Pojišťovna.

Pojišťovny jsou instituce, které na komerční bázi, tzn. za úplatu, s cílem dosáhnout zisku, poskytují podnikatelům, ale i občanům ochranu před rizikem.

Pojišťovny v České republice jsou zřizovány v rámci koncesního systému, tzn. žádná organizace nemůže podnikat v pojišťovnictví bez povolení státního orgánu. Toto povolení uděluje Ministerstvo financí na základě žádosti. Kromě tuzemských mohou mít v České republice zastoupení i zahraniční pojišťovny. Některé druhy pojištění mohou poskytovat i banky, spořitelny, případně cestovní kanceláře.
Historie pojištění v Česku

Historie pojišťovnictví v Česku se datuje od konce 17. století. Roku 1699 podal Jan Kryštof Bořek promyšlený návrh na zavedení povinného požárního pojištění budov v Čechách. Jeho návrh spočíval v zavedení protipožárního fondu, do něhož by povinně přispívali všichni občané, kteří by si právě koupili dům. Ke vzniku fondu však nakonec nedošlo. V roce 1777 byla zřízena pojišťovna proti škodám z ohně na polních zásobách, nábytku, nářadí a dobytka. Neměla však dlouhého trvání a brzy zanikla. Po roce 1822 zahájily činnost na českém území dvě ?zahraniční? pojišťovny se sídlem ve Vídni a Terstu.
Odkazy
Reference

? Slovníček pojmů – Pojistný fond [online]. csobpoj.cz, [cit. 2012-07-24]. Dostupné online.

Outside Lloyds Building, London?  	Uploaded by ruzafa sxc.hu
Outside Lloyds Building, London? Uploaded by ruzafa sxc.hu

fra http://cs.wikipedia.org/wiki/Poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy