SE

Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att s?dan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att p? detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.
Under Juli 2014 har p? aktieägares begäran 125 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppg?r därefter till 347 548 920.
Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppg?r till 108 435 822, varav 26 568 122 aktier av serie A och 81 867 700 aktier av serie B. Bolaget innehar 592 500 B-aktier i eget förvar.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, IR-ansvarig, 070-354 80 35
NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: [email protected]
Informationen är s?dan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2014, kl.11.00.
Samtliga NCCs pressmeddelanden finns p? www.ncc.se/press.
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen ?r 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy