Ökad omsättning och god ordering?ng

Veidekkes resultat i Sverige för Q 2, i korthet:
Omsättning: 1 535 MSEK (1 114 MSEK)
Resultat: 3,2 MSEK (9,5 MSEK)
Orderstock: 4 867 MSEK (4 489 MSEK, vid ?rets början)
Antal egenutvecklade bostäder i produktion: 710 st. varav Veidekkes andel 623 st.
Entreprenadverksamheten redovisar för kvartal 2 en omsättning p? 1 395 MSEK (997 MSEK). Resultatet blev -10,1 MSEK (-7,4 MSEK). Sammantaget ökade omsättningen i Q 2 med 40 procent jämfört med föreg?ende ?r. För ökningen svarar i huvudsak förvärvet av Arcona men ocks? anläggningsverksamheten där samtliga enheter utom Tunnel & bergrum visar en stabil utveckling s?väl omsättnings- som resultatmässigt. Inte minst Veidekkes nya verksamhetsomr?de inom gruvsektorn utvecklas mycket positivt.
Utbudet p? anläggningsmarknaden är tillfredsställande vilket innebär att b?de ordering?ngen och den befintliga portföljen är bra. Kända förskjutningar av flera stora infrastrukturprojekt gör dock marknaden volatil och att Tunnel & bergrum just nu har en extremt svag marknad. Tunnelverksamheten i Sverige belastas ocks? av en större nedskrivning i kvartalet (30 MSEK) i ett enskilt mycket stort projekt i Norge (E6/Dovrebanan), där Veidekke Sverige är delaktiga tillsammans med Veidekke Norge. Över projekttiden p? drygt 2 ?r har detta projekt belastat Veidekke i Sverige med ca 100 MSEK, jämfört med om det n?tt budgeterat resultat.
Husbyggnadsverksamheten ökar totalt sett sin lönsamhet men med variationer mellan regionerna vilket drar ner det samlade resultatet.
Ordering?ngen för den samlade entreprenadverksamheten i kvartalet var 1 771 MSEK och s?väl orderläget som ordering?ngen är positiv. Av större kontrakt ing?ngna under kv. 2 kan nämnas Kv. Medicinaren i Stockholm ?t TKV fastighets AB (317 MSEK), Sportsbyn, hyreslägenheter ?t HSB Malmö (145 MSEK), b?da inom husbyggnad, samt Industrianläggning i Lule? ?t LKAB (128 MSEK), ett projekt inom anläggning. Vid utg?ngen av perioden hade entreprenadverksamheten i Sverige en orderreserv p? 4,9 MDR SEK jämfört med 3,4 MDR SEK föreg?ende ?r.
I m?nadsskiftet förvärvades 70 procent av AB Recess som är tillverkare av prefabricerade moduler. Syftet är att stärka Veidekkes satsning p? Veidekke MAX, ett koncept för effektivt byggande som p? sikt förväntas öka effektiviteten och lönsamheten i byggverksamheten. I juni s?ldes 49 procent av aktierna i BSK arkitekter till de anställda i företaget. Syftet är att säkerställa engagemanget i företaget och stärka förvärvet av Arconakoncernen.
Inom bostadsverksamheten fortsatte den positiva trenden under kvartal 2 med ökad försäljning. Den starka inflyttningen till storstadsregionerna i kombination med l?ga räntor och stort politiskt fokus p? bostadsbyggande bedöms best? och gynna efterfr?gan.
I kvartal 2 s?ldes 166 bostäder (Veidekkes andel 164 st.) att jämföras med 147 st. samma period 2013. Vid utg?ngen av perioden hade Veidekke 710 bostäder i produktion (Veidekkes andel utgjorde 623 st.) fördelat p? 14 projekt varav 8 st. region Mälardalen, 2 st. i Region Sk?ne samt 4 st. i region Väst.
Resultatet för perioden är 16,2 MSEK (18,4 MSEK). Rullande för 12 m?nader innebär det en avkastning p? investerat kapital p? 11,9 procent (4,5%).
Säljgraden i p?g?ende produktion uppg?r till 80 procent. Under kvartalet ig?ngsattes totalt 3 st. nya bostadsprojekt, varav 1 st. Region Mälardalen och 2 st. i Region Väst.
Vid utg?ngen av kvartalet innehöll projektbanken ca 7 000 enheter fördelat p? ett drygt hundratal projekt.
För mer information:
Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB, +46 70 514 42 40
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, +46 70 598 56 51
Lennart Weiss, Kommersiell direktör, +46 70 521 37 81
Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ing?r i Veidekke ASA som är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 300 anställda. Veidekke ASA är noterat p? Oslobörsen och hade 2013 en omsättning p? ca 21 miljarder NOK.
Veidekke i Sverige bedriver s?väl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsomr?det. Verksamheten i Sverige har ca 1 200 anställda och en omsättning p? ca 4,3 miljarder SEK (2013). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Sk?ne samt Västsverige. _____________________________________________________________________________________________________________
Veidekke Bostad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00
Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00
E-post: [email protected] – Internet: http://www.veidekke.se/
Finansiell information om Veidekke finns p? http://no.veidekke.com

Related posts

Top