SE

Nytt datum för Enzymaticas del?rsrapport jan-mars: 19 maj 2014

Västsverige 25 april 2014
Försiktig stärkning av västsvenskt konjunkturläge
April m?nads konjunktur i Västsverige stärks efter n?gra m?naders svag inbromsning. Ökad export, stärkt konsumtion och färre konkurser är de faktorer som främst bidrar till en mer positiv konjunktur.
Den västsvenska utvecklingen enligt konjunkturindikatorns mätserie, stärks denna m?nad.
Konsumtionen gör ett positivt ryck och stärks jämfört med förra m?naden. Den är ocks? n?got starkare än motsvarande m?nadsvärden de föreg?ende tv? ?ren. Konkurserna var färre än föreg?ende m?nad vilket höjer indikatorn. Exportvärdet stiger men är fortfarande lägre än motsvarande m?nadsvärden de föreg?ende tv? ?ren. Arbetsmarknaden förblir ostadig. P? plussidan finner vi n?got fler nya jobb men m?nadens sänke är samtidigt ett ökat antal varsel. De samlade indikatorvärdena bidrar änd? sammantaget till ett stärkt konjunkturläge för Västsverige jämfört med föreg?ende m?nad.
Den svenska ekonomin som helhet kännetecknas idag av en tudelning där en l?g ränta och ökade jobbskatteavdrag stärker den inhemska konsumtionen medan företagens export dämpas av en svag efterfr?gan i eurozonen samt en starkare kronkurs.
Omvärlden förutsp?s som tidigare g? mot en förstärkning under 2014. ?terhämtningen ses som stabil men inte s? kraftfull. Europas ekonomier rätar upp sig allt mer men med mycket ojämn dragkraft sett till de olika EU-länderna. Ukrainakrisen bedöms i viss grad som en geopolitisk risk och p? sikt med en möjlig p?verkan p? konjunkturens utveckling, men med svagt inflytande över konjunkturutvecklingen i nuläget. Fr?gan om ?terhämtningen av ekonomin p? världsmarknaderna bedöms ha större ?terverkningar och utvecklingen av USA:s ekonomi är fortsatt viktig.
– Det är en l?ngsam konjunkturuppg?ng vi ser framför oss, och bedöm­ningen stärks av det faktum att Riksbanken nyligen beslöt beh?lla en l?g styrränta och till och med sänkte förväntningarna om räntas utveckling framöver, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.
– Samtidig har vi företag som ocks? indikerar att en l?ngsam uppg?ng är att föredra, d? det skapar en naturlig tillväxt med mindre risker för överhettning och obalanser mellan tillg?ng och efterfr?gan, s? i det avseendet är utvecklingen nu att se som gynnsam, säger Johan Trouvé.
Denna m?nad har de västsvenska företagen i sin samlade bedömning en fortsatt god tro p? konjunkturutvecklingen p? tre m?naders sikt, med en svag ?terh?llsamhet i sin bedömning jämfört mot förra m?nadens prognos. Tolv­m?naders­prognosen stärks inte heller, och avbryter därmed ett drygt kvartals upp?tg?ende trend.
Ser man till de olika delregionernas bedömningar framträder även denna m?nad en prognos med vissa skillnader.
– Företagen i Göteborg har denna m?nad ytterligare stärkts i sin framtidstro, med de b?da Volvo-bolagen i täten som hade mycket positiva försäljningssiffror första kvartalet, medan de övriga kringregionerna skruvat ned styrkan i sina prognosökningar n?got. Det är första g?ngen vi ser Göteborgsföretagen som enskilt mest positiva sen vi började mäta konjunkturprognosen delregionalt, säger Johan Trouvé.
Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en m?natlig mätserie där nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.
Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifr?n en svarspanel med över 400 västsvenska företag fr?n b?de industri- och tjänstesektorn, vilka varje m?nad f?r fr?gan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling p? 3 och 12 m?naders sikt.
Nästa konjunkturindikator presenteras 27 maj 2014.
För ytterligare information, kontakta:
Anna Werner, kommunikatör, 0706-86 56 96

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. V?r kompetens, v?ra tjänster och v?rt nätverk är v?r styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med v?ra 2700 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.
Vi gör Västsverige starkare.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy