SE

Ny lag om penningtvätt ska underlätta brottsbekämpningen

Fr?n den första juli ska en ny lag om penningtvätt göra det lättare att beslagta pengar som kommer fr?n brottslig verksamhet. Lagen förenklar därmed Polisens arbete mot den grova organiserade brottsligheten. Bakgrunden är att regeringen vill effektivisera kampen mot den organiserade brottsligheten och förhindra att vinning av brott omsätts i den legala ekonomin.
– Lagen blir ett användbart verktyg för alla inom polisen som kommer i kontakt med oförklarliga pengar eller penningtransaktioner. Nu f?r vi bättre förutsättningar att komma ?t pengarna som är drivkraften i den organiserade brottsligheten, säger Per Wadhed, enhetschef p? Rikskriminalpolisen.
De nuvarande bestämmelserna om penninghäleri ersätts den 1 juli 2014 av den nya brottsrubriceringen penningtvättsbrott. Syftet är att göra det lättare för polis och rättsväsende att förverka kriminellas pengar och andra tillg?ngar, till exempel bilar och smycken, som är köpta för pengar fr?n brottslig verksamhet.
Penningtvätt har idag en given plats inom den organiserade brottsligheten. Penningtvätt är när pengar omvandlas fr?n brottslig verksamhet genom olika transaktioner till tillg?ngar som kan redovisas öppet. Tvätten döljer pengarnas brottsliga ursprung. För att dömas för penningtvättsbrott krävs det att det kan styrkas att den aktuella egendomen kommer fr?n brott eller brottslig verksamhet. Det kan exempelvis handla om pengar fr?n narkotikabrott, människosmuggling eller bedrägerier.
– Den nya lagstiftningen är välkommen. Den ger oss inte bara bättre möjligheter att arbeta med kriminalitet som ger vinster i Sverige, utan ger ocks? möjligheter att utveckla det internationella samarbetet, säger över?klagare Björn Blomqvist vid ?klagarmyndigheten.
I den nya lagen kriminaliseras ocks? s? kallad självtvätt, det vill säga att tvätta brottsvinster fr?n brott som man själv har beg?tt. Tidigare kunde man bara dömas för penninghäleri vid tvätt av andras
brottsvinster.
?r 2010 tillsattes Penningtvättsutredningen som lämnade sitt betänkande SOU 2012:12. Utredningen föreslog lagförändringar som innebär att lagstiftningen om penningtvätt blir mer översk?dlig och lättare att tillämpa. Förslagen innebär ocks? att bestämmelserna om straff för penningtvätt bryts ut ur brottsbalken och placeras i en egen lag, lagen om penningtvättsbrott. Brottsrubriceringarna penninghäleri och penninghäleriförseelse ändras till penningtvättsbrott respektive penningtvättsförseelse.

Fakta: Ny lag om penningtvättsbrott
? Den nya lagen gäller fr?n 1 juli 2014
? Straffansvaret ska omfatta även den som i näringsverksamhet eller liknande medverkar till ?tgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättssyfte (näringspenningtvätt)
? S? kallad självtvätt blir kriminaliserad. Straffansvar ska gälla för försök, förberedelse och stämpling till brott som inte är ringa
Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy