SE

Nio av tio arbetsgivare nöjda med upphandling av pensionsförvaltare

Omsättningen för perioden uppgick till 37 (43) MSEK.
Bruttomarginalen för perioden uppgick till 73% (66). Bruttoresultatet för perioden uppgick till 27 (28) MSEK.

Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -8 (-17) MSEK.

Resultat efter skatt för perioden uppgick till -13 (-21) MSEK.

Resultatet per aktie före och efter utspädning under perioden uppgick till -0,03 (-0,15) SEK.

Kassaflödet för perioden blev 0 (8) MSEK. Kassaflödet fr?n den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet för perioden blev-9 (-17). Kassaflödet fr?n finansieringsverksamheten för perioden blev 14 (31) MSEK.
KOMMENTARER FR?N VD
Ökad aktivitet inom hälsosektorn
Omsättningen för det första kvartalet uppgick till 37,1 MSEK jämfört med 33,3 MSEK i det fjärde kvartalet. Bruttomarginalen var 73% jämfört med 61% i det fjärde kvartalet. Rörelseomkostnaderna uppgick till 34,6 MSEK jämfört med 36,3 MSEK i det fjärde kvartalet. Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7,7 MSEK jämfört med -16,0 MSEK för det fjärde kvartalet. Kassaflödet i kvartalet uppgick till 0,4 MSEK, inklusive 15 MSEK fr?n den riktade emissionen som genomfördes i mars. I omsättningstillg?ngarna ing?r per kvartalsslutet ett lager om 23 200 DP201 digitala pennor för användning inom Business solutions. 60 procent av koncernens totala intäkter och 76 procent av intäkterna inom Business solutions under det första kvartalet kom fr?n försäljning i Storbritannien, varav en stor majoritet till företag inom v?rden. Trettio procent av totalt MGBP 100 fr?n Nursing Technology Fund släpptes vilket ledde till en första omg?ng av lyckade ansökningar. Truster inom NHS beviljades medel för att investera i tekniska hjälpmedel s?som digitalt skrivande och andra alternativ som bidrar till att förbättra effektiviteten för v?rdpersonalen. ?terst?ende 70 procent av Nursing Technology Fund förväntas göras tillgängliga mot slutet av ?ret vilket förväntas f? en positiv inverkan p? v?r affärsverksamhet under det fjärde kvartalet. Det finns ocks? signaler p? en ökande aktivitetsniv? inom v?rdsektorn utanför Storbritannien. V?r partner Phoniro har utvecklat sin lösning kallad Hälsodagboken baserad p? Anotos digitala skrivteknik. Phoniros Hälsodagbok används av sjukhus i Sverige för övervakning av patienter med livshotande sjukdomar s?som cancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom och allvarliga hjärtproblem. Patienter rapporterar sitt tillst?nd p? en daglig basis, utan behovet av en läkare eller sjuksköterska närvarande, vilket gör det möjligt att ta hand om patienterna i deras egna hem. Intäkter fr?n Business solutions utanför sjukv?rden var en besvikelse under Q1, även om flera projekt är p?g?ende, i synnerhet inom banksektorn i Tyskland och Turkiet samt inom fälttjänster (olja och gas) i USA. V?r OEM-verksamhet inom utbildning, konsumentprodukter, val och bildskärmar har tagit längre tid att etablera och ökad försäljning i det första kvartalet uteblev. Vi är övertygade om att Anoto har stora framtida möjligheter inom dessa affärsomr?den. Digitalt skrivande är ett av fyra viktiga mänskliga gränssnitt i en snabbt växande värld av ständig datainsamling, förutom röst, beröring och gester. Pennan är och har alltid varit ett föredraget kommunikationsverktyg p? grund av dess noggrannhet, understött av omfattande bibliotek av symboler, bokstäver och spr?k inbäddade i mänskliga kulturer. Om en digital penna ska vara lika användbar som en blyertspenna eller kulspetspenna, m?ste den vara lika exakt som de traditionella verktygen och ha samma känsla, utöver att erbjuda digital uppkoppling. Anotos teknologi är väl lämpad för digitalt skrivande med hög precision, skissande och antecknande p? skärmar av alla storlekar samt för kommunikation mellan papper och interaktiva väggar. Den ökade uppmärksamheten och beviset p? funktionalitet som vi f?r genom samarbetet med partnern Panasonic har lett till intresse fr?n andra stora globala företag som vill bygga in Anotos teknologi i sina produkter.

UTSIKTER
Kvartalsintäkterna behöver öka med cirka 30 procent jämfört med intäkterna i Q1 för Anoto ska kunna n? ett noll-resultat med den nuvarande omkostnadsniv?n. I Storbritannien arbetar vi för att optimera resurserna mellan Anoto och det till 51 procent ägda dotterföretaget Destiny Wireless och för att i större utsträckning ta tillvara p? framstegen inom v?rden. Utanför Storbritannien m?ste vi förstärka närvaro, marknadsföring och försäljning samt etablera nya partnerskap. Vi förväntar oss fler affärer fr?n OEM-partners. Livescribe positionerar sin nya produkt Livescribe 3 för användning tillsammans med iPhone och iPads och den säljs nu p? nätet och i Apple-butiker över hela världen. TStudy som har utvecklat revolutionerande interaktiva utbildningsapplikationer säljer sina nu sina produkter i Kina. Panasonic har p?börjat försäljningen av 4K Toughpad med Touchpen till professionella användare inom fordonsindustrin, hälsov?rd, design och konstruktion. Utvecklingen av tillämpningar för röstning har tagit längre tid än väntat men arbetet framskrider nu väl. Vi fokuserar ständigt p? att förbättra kassaflödet och hantera rörelsekapitalet, optimera resurser och p? att minska kostnaderna ytterligare. Vi ser en potential i att samarbeta och därigenom uppn? synergier tillsammans med partners s?som Livescribe i USA och Pen Generations i Korea.
För komplett rapport, vänligen se bifogat dokument.
En videopresentation av kvartalsrapporten kommer finnas tillgänglig fr?n kl 09.00 den 9 maj och en webkonferens kommer h?llas kl. 11.00 samma dag.

För mer information se: www.anoto.cominvestor
Informationen är s?dan som Anoto Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2014 kl. 08:30.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD
Tel. +46 (0)733 45 12 05
eller
Dan Wahrenberg, CFO
Tel. +46 (0)733 45 10 19
Anoto Group AB (publ.)
org. nr. 556532-3929
Box 4106
SE-227 22 Lund
Tel.: +46 46 540 12 00
www.anoto.com

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy