SE

NanoForum 2014 presents nominated company Sol Voltaics

Nokian Tyres del?rsrapport januari ? mars 2014

Bättre läge p? alla marknader ? devalveringarna försämrar försäljningen
NOKIAN TYRES PLC

Januari-mars 2014
01-03/2013
Omsättning311,9 MEUR* 331,1 MEUR-6,3 %
Rörelseresultat68,4 MEUR76,3 MEUR-10,4 %
Nettovinst38,7 MEUR63,6 MEUR-39,1 %
Resultat/aktie0,29 euro0,48 euro-39,6 %
PERSONBILSDÄCKJanuari-mars 201401-03/2013
Omsättning246,9 MEUR273,7 MEUR-9,8 %
Rörelseresultat80,0 MEUR92,4 MEUR-13,3 %
NOKIAN HEAVY TYRESJanuari-mars 201401-03/2013
Omsättning34,6 MEUR33,2 MEUR4,3 %
Rörelseresultat4,5 MEUR4,0 MEUR10,7 %
VIANORJanuari-mars 201401-03/2013
Omsättning49,5 MEUR43,7 MEUR13,4 %
Rörelseresultat- 12,0 MEUR-15,9 MEUR24,7 %
INVESTERINGAR 01-03 2014
17,1 MEUR
01-03 2013
47,6 MEUR

*) Inkluderar valutakursp?verkan p? -32,4 miljoner euro.
Utsikterna
Efterfr?gan p? personbilsdäck p? eftermarknaderna i Norden, Centraleuropa och Nordamerika förväntas växa under ?r 2014. Den tydligt försämrade kursen p? ryska rubeln har försämrat ekonomin i landet och minskat BNP:n, försäljningen av nya bilar och efterfr?gan av däck. Efterfr?gan p? tunga specialdäck p? Nokian Tyres kärnproduktsegment har börjat öka och förväntas klart öka även i fortsättningen. Prissättningsmiljön är fortfarande utmanande i alla produktgrupper under ?r 2014.
Nokian Tyres försäljningsvolym förväntas öka och bolagets marknadsläge väntas bli bättre p? alla m?lmarknader ?r 2014. Omsättningen väntas dock minska p? grund av valutautvecklingen samt p? grund av den försämrade försäljningsmixen i Ryssland och OSS-länderna. Tillverkningen i Ryssland ger Nokian Tyres fortfarande konkurrensfördelar. 55 procent av produktionen i Ryssland g?r till export och skillnaden mellan exportinkomsterna i euro och produktionskostnaderna räknat i rubel har ökat. Minskade r?varukostnader väntas stödja lönsamheten och ge kostnadsfördelar p? cirka 50 MEUR ?r 2014, vilket dock inte ensam kan kompensera det försämrade marknadsläget i Ryssland och OSS-länderna.
?r 2014 beräknas bolagets omsättning och rörelseresultat minska jämfört med ?r 2013.
Vd Kim Gran
?Under första kvartalet lyckades vi öka v?r försäljningsvolym mer än marknadstillväxten p? alla v?ra viktigaste marknader. V?r marknadsledande ställning förstärktes i Norden och Ryssland och vi lyckades ?terigen öka v?ra marknadsandelar och v?rt distributionsnät. Trots att försäljningen i euro minskade under första kvartalet s? ökade v?r bruttotäckningsprocent, lönsamheten var p? relativt bra niv? och kassaflödet förbättrades. Bolaget är nettoskuldfritt och balansräkningen är stark, vilket tillsammans med v?r produktionskapacitetreserv ger oss bra grund att utveckla v?r affärsverksamhet vidare. ?r 2014 väntar vi att västmarknaderna kommer att ?terhämta sig i Centraleuropa, Norden och i Nordamerika. Vi kommer att ytterligare förbättra v?r marknadsställning och vi strävar efter tillväxt och bra niv? för marginaler med hjälp av v?rt förnyade samt framg?ngsrika produktsortiment, med hjälp av ökad distribution, v?r starka industriella konstruktion och med hjälp av lägre r?varukostnader.
Trots att volymen i v?r affärsverksamhet ökade s? minskade v?r omsättning, beroende p? devalverade valutor, speciellt den ryska rubeln. Ökad sommardäcksförsäljning i Norden och Centraleuropa samt bra förhandsförsäljningen av vinterdäck i Ryssland garanterade oss en hygglig omsättning. V?rt expanderande distributionsnät i Centraleuropa börjar bära frukt d? v?r försäljning ökar mer än den genomsnittliga efterfr?gan p? marknaden. Vi lyckades öka v?r försäljning i Centraleuropa med 21 procent, d? marknaden ökade med 10 procent och när det gäller medelpriset s? minskade den bara med en procent. V?ra marknadsandelar förbättrades ?terigen p? alla v?ra viktiga marknader, vilket förväntas ge fördelar när marknaderna fortsätter att ?terhämta sig.
Den ogynnsamma valutakursutvecklingen och ökad efterfr?gan p? vinterdäck i mellanprissegmentet i Ryssland minskade v?rt medelpris. V?r bruttokapacitetsprocent förbättrades änd?, tack vare lägre r?varukostnader och ökad produktion. Den bättre utnyttjandegraden av produktionen och den höga andelen av produktionen i Ryssland förbättrade produktiviteten och minskade produktionskostnader.
Vi fortsätter att utvidga v?rt distributionsnät med Vianor och v?r enklare partnermodell Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD) som v?ra spjutspetsar. Vi öppnade 29 nya Vianor-anläggningar under första kvartalet och totalt har vi nu 1 235 anläggningar i 27 länder. NAD-partnermodellen växte med 104 nya enheter under första kvartalet och omfattar nu 536 försäljningsställen i Italien, Tyskland, Ukraina, Kina, Danmark och Bulgarien. I Ryssland ing?r 3 400 däck- och bilhandlare i v?rt nätverk.
V?rt m?l är att vi under 2014 är framg?ngsrika med hjälp av v?rt förnyade produktsortiment, v?rt expanderande distributionsnät och med hjälp av v?r starka industriella konstruktion. Trots tuffare tider och motvind som r?der just nu s? tror vi p? att Ryssland, som s? ofta tidigare, växlar till bra tillväxt igen och att v?rt Hakkapeliitta-team ?terigen lyckas vända det ändrade marknadsläget till sin fördel. ?
Marknadsläget
Världsekonomin förstärktes i slutet av 2013, främst med hjälp av de utvecklade ekonomierna. USA är tillväxtmotorn och deras satsningar p? skifferenergi, ökade industriinvesteringar, bättre konkurrenskraft för industrin och den l?ga skuldsättningsgraden hos konsumenterna ökar den ekonomiska tillväxten. Den kinesiska ekonomin väntas förbli stabil och tillväxtprognosen för 2014 ligger p? 7,5 procent. Den europeiska ekonomin har vänt till en liten tillväxt och ingen av de stora länderna är i en ekonomisk kris. Arbetslösheten har minskat i Europa och konsumenternas förtroende har förbättrats under de senaste m?naderna. Världens BNP förväntas öka med 3,5-4,0 procent ?r 2014, även om m?nga av de utvecklade ekonomierna är svaga och det finns vissa geopolitiska risker, exempelvis krisen i Ukraina.
Av Nokian Tyres kärnmarknader är den ekonomiska tillväxten i Norden svag men relativt jämn. ?r 2014 väntas BNP öka med 2 procent och utsikterna ser bäst ut i Sverige. P? grund av stabilare oljepriser, den höga ränteniv?n, l?ga investeringar och Ukraina/Krim-krisen förväntas den ekonomiska tillväxten i Ryssland bli svag, 0-1 procent.
I Norden ökade försäljningen av nya bilar med 15 procent under januari-mars, jämfört med samma period i fjol. Försäljningen av personbilsdäck ökade med 4 procent i Norden, medan försäljningen av vinterdäck ökade med 5 procent, jämfört med första kvartalet 2013. Försäljningen av b?de bilar och bildäck väntas öka under 2014.
Försäljningen av tunga specialdäck har börjat ?terhämta sig. Efterfr?gan p? skogsmaskindäck och industriella radialdäck började öka redan under andra hälften av 2013 och efterfr?gan väntas fortsätta att öka under 2014. Efterfr?gan p? gruv- och hamndäck har ocks? visat vissa tecken p? förbättring. Tillverkarnas leveranstider när det gäller vissa produktsegment har blivit längre.
Efterfr?gan p? lastbilsdäck har ?terhämtat sig sedan 2013. Efterfr?gan p? premiumdäck ökade med 16 procent i Europa och 6 procent i Norden under första kvartalet, jämfört med samma tid i fjol. I Ryssland minskade efterfr?gan med 17 procent. ?terhämtningen väntas fortsätta p? samtliga Nokian Tyres västmarknader under 2014.
Januari-mars 2014
Försäljningen till de nordiska länderna ökade med 11,4, vilket var 32,2 procent (27,4) av koncernens totala försäljning. Försäljningen till Ryssland och OSS-länderna minskade med 23,4 procent, vilket var 41,9 procent (51,8) av koncernens totala försäljning. Försäljningen till Ryssland minskade med 20,2 procent. Försäljningen till övriga Europa ökade med 19,4, vilket var 17,3 procent av koncernens totala försäljning. Försäljningen till Nordamerika ökade med 16,6 procent, vilket var 8,1 procent (6,6) av koncernens totala försäljning.
Koncernen hade i genomsnitt 4 151 (4 030) anställda och i slutet av perioden 4 176 (4 080) anställda. Däckkedjan Vianor, som koncernen äger, hade i slutet av perioden 1 496 (1 408) anställda och i Ryssland fanns 1 345 (1 269) anställda.
Under första kvartalet 2014 uppgick investeringarna till 17,1 MEUR (47,6 MEUR).
Personbilsdäck
Försäljningsvolymen för Nokian personbilsdäck ökade globalt med 9 procent under första kvartalet, jämfört med samma tid i fjol. Värdet p? försäljningen i euro minskade, p? grund av devalveringen av valutor och försämrade försäljningsmix i Ryssland och OSS-länderna. Försäljningsvolymen ökade även i Ryssland, marknadsläget förstärktes och bolaget förstärkte sin ställning som marknadsledare när det gäller premiumdäck och medeldyra däck. Marknadsandelarna förbättrades även i Norden, Centraleuropa och Nordamerika.
Det genomsnittliga försäljningspriset minskade, beroende p? sämre försäljningsmix i Ryssland och det fortsatta pristrycket p? samtliga marknader. Vinterdäckens andel av antalet s?lda däck totalt var 62 procent (58 procent). Andelen medeldyra däck var stor under första kvartalet.
R?varupriserna (?/kg) minskade med 20 procent, jämfört med samma period förra ?ret, vilket tillsammans med den ökade produktiviteten stödde marginalerna.
Det nya sommardäcksortimentet med Nokian Hakka Blue, Nokian Hakka Green, Nokian Line och Nokian Z SUV som främsta produkter vann m?nga sommardäcktester p? kärnmarknader och i Centraleuropa under v?ren 2014. Under 2013 förnyas sortimentet av vinterdäck totalt, med sammanlagt fem nya produktfamiljer. Under hösten 2013 vann bolagets produkter ett stort antal vinterdäcktester i Norden och Ryssland, vilket väntas öka försäljningen av vinterdäck ?r 2014. Nokian produkter vann även m?nga vinterdäcktester p? kärnmarknader i Centraleuropa.
Prioriteringar för 2014 är maximerad försäljning p? samtliga marknader, nya marknadsandelar p? kärnmarknaderna och i Central-Europa med hjälp av nya produkter, större distributionsnät, bättre produktivitet och optimalt kapacitetsutnyttjande.
Nokian Heavy Tyres
Efterfr?gan var bättre p? samtliga Nokian Heavy Tyres produktkategorier. Orderläget är bra och inom vissa produktkategorier översteg efterfr?gan leveranskapaciteten under första kvartalet. Försäljningen ökade med 4 procent under januari-mars, varav försäljningen av skogsmaskinsdäck ökade med 43 procent. Medelpriset sjönk, beroende p? den utmanade prissättningsmiljön. Lägre r?varupriser och bättre produktivitet stödde marginalerna.
Lastbilsdäck och regummeringsmaterial
Försäljningen av lastbilsdäck minskade under första kvartalet, jämfört med samma tid 2013. Försäljningen ökade dock bra i Norge, Finland, Tjeckien, Polen och Kroatien. Bättre produktsortiment, b?de vad gäller premium- och standarddäck, ökade marknadsandelarna för lastbilsdäck i Ryssland.
Under sista kvartalet 2013 genomfördes en omorganisation som innebär att även resultatenheten lastbilsdäck nu ing?r i Nokian Heavy Tyres. Den nya organisationen började gälla fr?n början av 2014. Synergifördelarna väntas bli synliga b?de i försäljningen och i fasta kostnader redan under ?r 2014.
Efterfr?gan väntas öka b?de när det gäller viktigaste tunga specialdäck och lastbilsdäck. Tillväxt väntas b?de vad gäller original- och eftermarknadsdäck. Bolagets m?l är att speciellt öka försäljningen av skogsmaskinsdäck, tunga radialdäck samt vinterdäck för lastbilar. Dessutom är m?let att öka produktionen och lönsamheten.
Vianor
I slutet av perioden hade Vianor 186 (182) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA Schweiz och Ryssland. Vianor lyckades med sitt strategiska m?l: att öka distributionsnätet och att fungera som prissättare när det gäller marknadspriserna. Vianor lyckades vinna marknadsandelar, trots ett utmanande marknadsläge. Sommardäcksäsongen började redan i mars i Norden, vilket ökade försäljningen under första kvartalet. Rörelseresultatet för första kvartalet var dock negativt, vilket är normalt för säsongen.
Utvecklingen av verksamheten fr?n däckförsäljning till bilservice p? anläggningarna fortsätter genom investeringar och genom köp av lokala bilserviceföretag. Fram till slutet av redovisningsperioden har Vianor förvärvat 50 företag och deras bilservijänster har integrerats till Vianor. Tjänsteförsäljningen ökade med 36 procent under första kvartalet och dess andel av omsättningsökningen uppgick till 45 procent.
Utvidgningen av Vianor-nätet samt ökningen av däck- och tjänsteförsäljningen utvecklar sig enligt planerna.
Franchising- och partnernätet
Under januari-mars expanderade Vianor sitt franchising- och partnernätet med 29 nya försäljningsställen p? Nokian Tyres kärnmarknader. I slutet av första kvartalet ingick i Vianor-nätet 1 235 försäljningsställen, varav 1 049 var partner- eller franchisingföretag. Vianor är aktivt i 27 länder och mest aktiv i Norden, Ryssland och Ukraina. Utvidgningen av partnernätet fortsätter enligt planerna och m?let är att det finns 1 340 försäljningsställen i slutet av 2014.
Den enklare partnermodellen Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD), som lanserades ?r 2012, expanderade under första kvartalet med 104 nya avtal till 536 försäljningsställen i Italien, Tyskland, Ukraina, Kina, Danmark och Bulgarien. M?let är att det finns över 900 NAD-ställen i slutet av 2014.
För ytterligare information kontakta:
Vd Kim Gran, tel. +358 10 401 7336
En längre version av del?rsrapporten p? engelska kan hämtas fr?n:
www.nokiantyres.com

Som enda däcktillverkaren i världen koncentrerar sig Nokian Tyres p? produkter och tjänster för säker bilkörning i nordiska förh?llanden. Innovativa däck för person- och lastbilar samt tunga arbetsfordon marknadsförs huvudsakligen i omr?den där det finns snö och skogar samt krävande körförh?llanden p? grund av olika ?rstider. Nokian Tyres utvecklar produkter där m?let är den h?llbara säkerheten och miljövänlighet under däckets hela livscykel. Nokian Tyres äger däckkedjan Vianor med 1 206 anläggningar i 27 länder. Nokian Tyres omsättning uppgick till cirka 1 521 miljoner euro ?r 2013 och antalet anställda är över 4 000. Nokian Tyres aktie noteras p? NASDAQ OMX i Helsingfors. Mer information finns p? www.nokiantyres.com
Bifogade filer

Similar Posts