Moretimes styrelse kommer att kommunicera kring kapitalisering och finansiella m?l den 16 september 2014

Moretime Professionel Services AB (publ) har i ett pressmeddelande daterat 2014-09-05 meddelat sitt deltagande i det finansevent som anordnas i Stockholm den 16 september 2014. Vid detta tillfälle kommer senaste del?rsrapporten att kommenteras. Denna informationsgivning kommer även att omfatta hur styrelsen ser p? bolagets kapitalisering, resultatutveckling samt de m?l för 2016 som kommunicerades i bolagets emissionsmemorandum i februari 2014.
Vad gäller kapitaliseringen s? finns det ett behov av ytterligare kapital för att finansiera tillväxten fram till positivt kassaflöde. Styrelsen har gjort bedömningen att det emissionsutrymme som kommunicerats i bolagets emissionsmemorandum är tillräckligt. En precisering av detta är att styrelsen kommer att föresl? en extra bolagsstämma att besluta om en företrädesemission i storleksordningen 7 miljoner kronor. Givet den aktuella aktiekursen kommer detta innebära att fler aktier emitteras än vad som tidigare planerats.
Vad gäller resultatutvecklingen kvarst?r m?lsättningen att n? ett positivt EBITDA resultat i fjärde kvartalet.
Under första halv?ret uppgick omsättningstillväxten till 38% efter ett starkt andra kvartal med en tillväxt p? 60%. Under innevarande kvartal har tillväxten fortsatt med en tillväxt p? 80% i juli och augusti. M?lsättningen för hela 2014 är att n? en omsättning p? minst 30 mkr.
M?lsättningen är att fortsätta växa i samma takt under de kommande ?ren.

Moretime Professional Services AB (publ) har sedan starten för 10 ?r sedan kontinuerligt utvecklat sin affärsidé inom r?dgivning och levererar idag s?väl digitala tjänster via internet som kvalificerat kompetensstöd inom affärsjuridik, revision, skatt, redovisning, HR och affärsutveckling. Tjänsterna n?r potentiellt en marknad som ?rligen är värd 40 miljarder. Med nytänkande och kundnyttan i fokus levererar vi tjänster p? ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt. Moretime förser de sm? och medelstora företagen med det stora företagets stödfunktioner med hjälp av tillgänglig teknologi. Vi förenklar och ökar v?ra kunders konkurrenskraft samt deras förm?ga att utveckla sin affär.

Bifogade filer

Tags ,

Related posts

Top