Marknadskommentar ang?ende sanktioner mot Ryssland

Asoka Wöhrmann, CIO p? DeAWM, ger här en kommentar ang?ende sanktionerna mot Ryssland.
Fr?n politiska till ekonomiska sanktioner
Den senaste incidenten med det ett nedskjutet civilt passagerarflyg över östra Ukraina, som fortfarande inte är officiellt löst, har tagit spänningen mellan väst och Ryssland till en annan niv?. Som ett resultat av denna incident har Väst infört nya sanktioner mot Ryssland.
Sanktioner
? En ny niv?: tidigare sanktioner riktade sig främst mot privatpersoner eller företag och dessa ?tgärder har en ekonomisk dimension. B?de EU och USA utökar nu sin sanktionslista, för att inkludera (bland annat): ett förbud mot l?ngsiktig finansiering (löptid> 90 dagar) för ryska statsägda banker och ett förbud mot framtida export av specificerad oljeborrning- och oljeproduktionsutrustning till Ryssland.
? Förhoppningar om politisk lösning: Dessa sanktioner lämnar dörren öppen för en lösning baserad p? förhandlingar. Översynen efter 90 dagar och att förbudet endast gäller i 12 m?nader avslöjar underliggande förhoppningar om en möjlig lösning utan att allt strängare sanktioner.
Ekonomiska konsekvenser
? Euroomr?det (EUZ) – Direkta effekter främst genom handelskanalen: Allmänna effekter av handelssanktioner p? EUZs ekonomi i intervallet 0,1 till 0,4 procentenheter av BNP möjliga för 2014/2015 *, kompensation för effekter fr?n andra växande regioner m?ste beaktas. Övergripande negativa effekter beror p? hur mycket inhemska ekonomiska sentimentet kommer att skadas av sanktionerna samt genom Rysslands reaktion. Hittills har tillväxten i EUZ f?tt stöd fr?n den inhemska efterfr?gan.
? Ryssland – tillväxten f?r ytterligare en smäll: tillväxtprognoserna är redan l?ga/negativa. Ytterligare försämring möjlig p? grund av potentiellt dyrare/sv?rare för banker och företag att finansiera sig. S?ledes kan l?netillväxten ocks? sannolikt att bli lägre.
Möjliga konsekvenser för aktie- och räntemarknaden
Aktier
? Första reaktionen positiv: Initialt reagerade den ryska marknaden positivt, tydligen ?terspeglar den deltagarnas förväntningar p? strängare sanktioner.
? Sm? direkta effekter i banksektorn: ?tgärderna har en direkt p?verkan p? banksektorn genom att begränsa ryska bankers finansiering i Euro och Dollar. Dock förklarade Rysslands centralbank att de kommer stödja de banker som omfattas av sanktionspaketet vilket lättar den omedelbara effekten och stabiliserar sektorn. För delar av den Europeiska banksektorn med hög exponering, fördelat p? ett f?tal banker, finns generellt sett inget omedelbart behov till oro.
? Energisektorn undantaget (oftast): Medan Rysslands kärnverksamhet, traditionell oljeproduktion, inte är förem?l för förbud, s? är icke-konventionell oljeproduktion drabbat av dessa sanktioner. Men faktum är att Ryssland inte producerar icke-konventionell olja, och har ej heller n?gon betydande exponering mot den lika sanktionsdrabbade energiutrustningssektorn.
? Handel kan minska: Handeln kan uppleva lägre volymer p? grund av att den korta uppl?ningen p?verkas. Total effekt ännu inte mätbara.
Räntor
? Tillg?ng till marknaderna: Även om företag har f?tt begränsad tillg?ng till räntemarknaden, s? innebär inte sanktionerna n?gra begränsningar för den suveräna staten Ryssland. Vi förväntar oss inte att de negativa tillväxtkonsekvenserna sl?r igenom p? finansieringsvillkoren p? grund av de redan l?gt ställda tillväxtförväntningarna. Men b?de sanktionernas eventuella uth?llighet efter översynen, som äger rum efter tre m?nader, och Rysslands reaktion kan f? ytterligare konsekvenser och m?ste h?llas i ?tanke.
? Betyg i ovisshet: Även om Ryssland är en nettofordringsägare till övriga världen och innehar höga valutareserver, s? finns risken att kreditbetyget sänks framöver. Samtliga kreditvärderingsinstitut har redan aviserat negativa utsikter och en ytterligare försämring av situationen skulle kunna tippa v?gen mot nedgradering för Ryssland till en ?sub-investment rating?.
? Rubrikdriven marknad: Kreditrisken för ryska företag kommer att fortsätta drivas av rubriker relaterade till sanktioner eller repressalier. Sanktionerad kredit kontra icke-sanktionerade kredit visar definitivt olika grad av reaktion men hittills reflekterar inte priset bolagsfundamenta (t.ex. landets svagare ekonomisk bakgrund, hög vs l?g grad av tillit till extern finansiering). Om sanktionerna kvarst?r efter översyn kan reaktionen i Ryska obligationspriser p?verka likviditeten och refinansieringsmöjligheter. Motvikter till detta nuvarande negativa scenario skulle kunna vara: ett uttalat stöd fr?n den Ryska regeringens att stödja ryska företag i fr?ga om bankkapitalisering och möjliggöra en hög tillg?ng till finansiering för företag. Det kommer att vara viktigt att titta noga p? de företag, i vilka individer som ?terfinns p? sanktionslistor ocks? är ägare.
? Utflöden accelererar: utflöden av portföljinvesteringar kan öka ytterligare. S?ledes kan reserver komma att användas för att stabilisera rubeln. Om Ryssland skulle f? ont om pengar, kan centralbanken i stället sälja sina obligationer istället för att röra sin guldreserv. P? grund av den korta löptiden för dessa obligationer (centralbanker i tillväxtmarknader h?ller vanligtvis bara obligationer med korta löptider), är det inte särskilt troligt med n?gra allvarliga konsekvenser för de internationella obligationsmarknaderna.
Slutsats
EU och USA tar ett steg närmare mot niv? 3-sanktioner och markerar en vändpunkt i tvisten. Framtiden pekar nu till ett binärt utfall: upptrappning eller nedtrappning. P?verkan p? Rysk ekonomi och marknader begränsas p? kort sikt. Detta beror p? att Rysslands fortsatta förm?ga att finansiera sig självt och att deras energisektor är undantagen sanktioner. Men, tidshorisonten för sanktionerna och Rysslands reaktion är avgörande. Vi kommer att titta p? situationen noga för att upptäcka nedsidesrisker och möjligheter p? uppsidan.
*DeAWM expectations 2014. Forecasts are based on assumptions, estimates, opinions and hypothetical models or analysis which may prove to be incorrect. No assurance can be given that any forecast or target will be achieved.
För ytterligare information vänligen kontakta:

Anke Hallmann
Tel: +49 (0)69 / 9101 4546
Email: [email protected]
Sabina Díaz Duque
Tel: +49 (0)69 / 9101 4177
E-Mail: [email protected]
Deutsche Asset & Wealth Management
Med ? 955 miljarder i förvaltat kapital (30 juni 2014), är Deutsche Asset & Wealth Management? en av världens ledande kapitalförvaltare. Deutsche Asset & Wealth Management erbjuder individer och institutioner traditionella och alternativa investeringar i samtliga större tillg?ngsslag. DeAWM erbjuder ocks? skräddarsydda lösningar, förmögenhetsförvaltning och private banking-tjänster till förmögna privatpersoner.
? Deutsche Asset & Wealth Management är varumärket p? kapitalförvaltningsenheten inom Deutsche Bank-koncernen. De juridiska personer som erbjuder produkter eller tjänster inom ramen för Deutsche Asset & Wealth Management varumärke listas i kontrakt, säljmaterial och annan produktinformation.

Related posts

Top