SE

Lokal ekonomi skapar jobb och nya företag

Alectas finansiella rapport första kvartalet 2014

Alecta Optimal Pension avkastade 3,1 procent under det första kvartalet 2014. Alectas finansiella ställning är fortsatt stark med en solvensgrad p? 164 procent.
Alectas solvensgrad var 164 (153) procent den 31 mars 2014 och värdet p? v?ra placeringar uppgick till totalt 620 (561) miljarder kronor.
? Vi verkar p? en marknad med stark avgiftspress tack vare kollektivavtalsparternas upphandlingar. Därför känns det väldigt bra att kunna konstatera att vi p? fem ?r har halverat Alectas förvaltningskostnader för pensionsprodukter. Fr?n 0,16 procent ?r 2009 till dagens 0,08 procent, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.
Premiebestämd försäkring
Avkastningen för Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension uppgick till 3,1 procent under det första kvartalet 2014. Det överträffade jämförelseindex* med 1,2 procentenheter. Under den senaste fem?rsperioden har den genomsnittliga ?rsavkastningen varit 13,8 procent vilket är 5,5 procentenheter mer per ?r än jämförelseindex. Värdet p? placeringarna uppgick vid utg?ngen av första kvartalet till 34 miljarder kronor. I Alecta Optimal Pension har avkastningen direkt betydelse för de försäkrades framtida pension och fördelas till spararna varje m?nad.
Förm?nsbestämd försäkring
Förvaltningen av Alectas förm?nsbestämda försäkring gav en avkastning p? 2,8 procent under det första kvartalet 2014. Den senaste fem?rsperioden har genomsnittlig ?rsavkastning varit 9,3 procent. Vid utg?ngen av det första kvartalet uppgick den kollektiva konsolideringen till 147 procent och värdet p? placeringarna var 584 miljarder kronor. Inom förm?nsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifr?n den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har därför över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.
Nyckeltal, procent
jan – mar 2014
jan – mar 2013
5 ?rs- genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension)
3,1
4,8
13,8
Avkastning förm?nsbestämd försäkring
2,8
2,59,3

Kollektiv konsolidering förm?nsbestämd försäkring 31 mars
147135

Förvaltningskostnad koncernen**
0,120,12

Varav pensionsprodukter exkl valcentraler**
0,080,08

Kapitalförvaltningskostnad koncernen**
0,030,03

Solvensgrad koncernen, 31 mars
164153

Ytterligare nyckeltal redovisas p? alecta.se.
* Morningstar Blandfond SEK, aggressiv.
** Nyckeltalet är baserat p? rullande 12 m?nader.
För mer information, kontakta gärna
Staffan Grefbäck, vd Alecta, tel: 08-441 65 62
Staffan Ström, informationschef Alecta, tel: 08-441 97 45, [email protected]
Ordlista (fler ord förklaras p? alecta.se)
Förm?nsbestämd försäkring
Förm?nsbestämd försäkring innebär att man p? förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli, exempelvis att den ska motsvara en viss procent av lönen när man g?r i pension.
Förvaltningskostnad
Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen (anskaffnings-, administrations- och skaderegleringskostnader) i förh?llande till genomsnittligt förvaltat kapital.
Kapitalförvaltningskostnad
Försäkringsbolagets kostnad för att förvalta pensionskapitalet.
Kollektiv konsolidering
Kollektiv konsolidering anger förh?llandet mellan försäkringsbolagets fördelningsbara tillg?ngar och försäkrings?tagandena till försäkringstagare och försäkrade. Om den kollektiva konsolideringen är under 100 innebär det att de tillg?ngar som bolaget förvaltar inte skulle räcka om alla skulle ta ut pengarna p? en g?ng. En kollektiv konsolidering över 100 innebär att försäkringsbolaget har en buffert för att klara svängningarna p? kapitalmarknaderna.
Premiebestämd försäkring
Premiebestämd försäkring innebär att man p? förhand bestämmer inbetalningens (premiens) storlek. Den kan exempelvis motsvara en viss procent av lönen. Storleken p? pensionen beror p? hur stort pensionskapitalet är när man g?r i pension, vilket i sin tur bland annat beror p? inbetalningar, avkastning och avgifter. Premiebestämd pension kan ocks? kallas avgiftsbestämd pension.
Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. V?rt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner s? stort värde som möjligt för b?de v?ra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och l?ga kostnader. Vi förvaltar cirka 620 miljarder kronor ?t v?ra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy