SE

Kostnadseffektivitet i världsklass

Alectas del?rsrapport januari ? juni 2014

Alecta Optimal Pension avkastade 7,4 procent under det första halv?ret 2014 och förm?nsbestämd försäkring 6,3 procent. Förvaltningskostnadsprocenten för pensionsprodukter är 0,07 procent. Alectas finansiella ställning är fortsatt stark med en solvensgrad p? 164 procent.

Alectas solvensgrad var 164 procent den 30 juni 2014 och värdet p? placeringarna uppgick till totalt 642 miljarder kronor.
? Alectas förvaltningskostnader för pensionsprodukter är nu nere p? historiskt l?ga 0,07 procent vilka torde vara bland de lägsta i branschen till och med i en global jämförelse. Vi är ett bra exempel p? att det g?r att kombinera l?ga kostnader med en konkurrenskraftig avkastning och en god kundservice, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.
Premiebestämd försäkring
Avkastningen för förvalsportföljen i Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension uppgick till 7,4 procent under det första halv?ret 2014. Det överträffade Morningstars blandfondindex* med 0,7 procentenheter. Under den senaste fem?rsperioden har genomsnittlig ?rsavkastning varit 12,2 procent, vilket överträffar Morningstars blandfondindex med 5,2 procentenheter per ?r. Värdet p? placeringarna i Alecta Optimal Pension uppgick vid utg?ngen av andra kvartalet till 39,4 miljarder kronor. Alecta Optimal Pensions avkastning har direkt betydelse för de försäkrades framtida pension och fördelas till kunderna varje m?nad.
Förm?nsbestämd försäkring
Förvaltningen av Alectas förm?nsbestämda försäkring gav en avkastning p? 6,3 procent under det första halv?ret 2014. Den senaste fem?rsperioden har genomsnittlig ?rsavkastning varit 9,0 procent. Vid utg?ngen av det första halv?ret uppgick den kollektiva konsolideringen till 147 procent och värdet p? placeringarna var cirka 602 miljarder kronor. Inom förm?nsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifr?n den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har därför över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader och för Alectas förm?ga att l?ngsiktigt kunna värdesäkra förm?nsbestämda försäkringar.
Nyckeltal, procent
jan – jun 2014
jan – jun 2013
Genomsnitt fem ?r

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension) ***
7,4
5,5
12,2

Avkastning förm?nsbestämd försäkring
6,3
2,7
9,0

Kollektiv konsolidering förm?nsbestämd försäkring, 30 juni
147
145

Förvaltningskostnad koncernen **
0,11
0,13

Varav pensionsprodukter exkl valcentraler **
0,07
0,08

Kapitalförvaltningskostnad koncernen **
0,03
0,03

Solvensgrad koncernen, 30 juni
164
165

Ytterligare nyckeltal redovisas p? alecta.se.

* Morningstar Blandfond SEK, aggressiv.
** Nyckeltalet är baserat p? rullande 12 m?nader.
*** Avser portföljen som är Alectas förvalsalternativ med placeringsinriktning 60 procent aktier.

För mer information, kontakta gärna:
Staffan Grefbäck, vd Alecta, tel: 08-441 65 62
Staffan Ström, informationschef Alecta, tel: 08-441 97 45, [email protected]

Ordlista
Förm?nsbestämd försäkring
Förm?nsbestämd försäkring innebär att man p? förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli, exempelvis att den ska motsvara en viss procent av lönen när man g?r i pension.
Förvaltningskostnad
Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen (anskaffnings-, administrations- och skaderegleringskostnader) i förh?llande till genomsnittligt förvaltat kapital.
Kapitalförvaltningskostnad
Försäkringsbolagets kostnad för att förvalta pensionskapitalet.
Kollektiv konsolidering
Kollektiv konsolidering anger förh?llandet mellan försäkringsbolagets fördelningsbara tillg?ngar och försäkrings?tagandena till försäkringstagare och försäkrade. Om den kollektiva konsolideringen är under 100 innebär det att de tillg?ngar som bolaget förvaltar inte skulle räcka om alla skulle ta ut pengarna p? en g?ng. En kollektiv konsolidering över 100 innebär att försäkringsbolaget har en buffert för att klara svängningarna p? kapitalmarknaderna.
Premiebestämd försäkring
Premiebestämd försäkring innebär att man p? förhand bestämmer inbetalningens (premiens) storlek. Den kan exempelvis motsvara en viss procent av lönen. Storleken p? pensionen beror p? hur stort pensionskapitalet är när man g?r i pension, vilket i sin tur bland annat beror p? inbetalningar, avkastning och avgifter. Premiebestämd pension kan ocks? kallas avgiftsbestämd pension.

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. V?rt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner s? stort värde som möjligt för b?de v?ra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och l?ga kostnader. Vi förvaltar cirka 640 miljarder kronor ?t v?ra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Adepten Sven Gredevik   #Hallands Sjukhus   #Johanna Ekberg   #Kurt Sevehem