Kostnader för bränder ökar markant

Under 2013 betalade försäkringsbolagen ut drygt 5,2 miljarder kronor till försäkringstagare som drabbats av bränder, vilket är den högsta försäkringskostnaden n?gonsin för bränder i Sverige. Kostnaderna har ökat med drygt 10 procent, eller nästan en halv miljard kronor, jämfört med 2012. Till detta kommer samhällets kostnader för räddningstjänst och efterarbete mm.
? Antalet bränder per ?r varierar men under de senaste tio ?ren har bränderna minskat samtidigt som kostnaderna har ökat kraftigt. Det är en oroande utveckling som är mycket kännbar för försäkringsbolagen, säger Staffan Moberg, jurist p? Svensk Försäkring.
Även under 2014 väntas kostnaderna bli höga, inte minst efter den omfattande skogsbranden i Västmanland. Det är en av de största skogsbränderna i Sverige i modern tid och har drabbat m?nga h?rt. Enbart försäkringsbolagens kostnader beräknas uppg? till runt en miljard kronor.
Det finns troligen flera olika förklaringar till varför brandkostnaderna ökar s? dramatiskt. Svensk Försäkring avser att tillsammans med andra aktörer analysera orsakerna närmare.
? Det är viktigt att försäkringsbranschen bildar sig en tydlig uppfattning om orsakerna till de stigande brandkostnaderna för att kunna föresl? lämpliga förebyggande ?tgärder, säger Staffan Moberg.

Presskontakt: Anna Rudérus, 08-522 785 18

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för moderna och konkurrenskraftiga spelregler för försäkringsföretagen och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse för enskilda och samhället.

Related posts

Top