SE

Kommuniké fr?n ?rsstämma i Enzymatica AB (publ)

P? Enzymaticas ?rsstämma i Lund idag den 19 maj 2014 fattades följande beslut:
Resultatdisposition
?rsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget, att till förfogande st?ende medel skulle balanseras i ny räkning och att s?ledes ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskaps?ret 2013.
Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
?rsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps?ret 2013.
Styrelse och arvode
?rsstämman beslutade om omval av Christian Westin Jansson, Fredrik Lindberg, Jörgen Rexö och Anders Jungbeck samt nyval av Marianne Dicander Alexandersson. ?rsstämman omvalde även Christian Westin Jansson som styrelsens ordförande.
Arvode till styrelsen beslutades utg? med totalt 540 000 kronor, exklusive utskottsarvode, varav
180 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. För arbete i revisionsutskott ska ersättning utg? med
50 000 kronor till ordföranden och ingen ersättning till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskott ska ingen ersättning utg?.
Övrigt
Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att anta principer för valberedning.
För mer information, kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ)
Telefon: 0768-14 41 66. Mail: [email protected]

Offentliggörande?Informationen lämnades för offentliggörande 2014-05-19 kl. 15.00.

Om Enzymatica AB (publ)
Enzymatica AB (publ) är ett publikt bioteknikbolag med fokus p? forskning, utveckling och försäljning av produkter baserat p? en patenterad enzymteknologi. Enzymatica använder sig av ett marint enzym, ett köldanpassat trypsin fr?n djuphavstorsk. Enzymatica har flera projekt i pipeline mot sjukdomar p? hud-, svalg- och slemhinna. Enzymatica har idag tv? registrerade medicinteknik produkter; PeriZyme? Tuggummi CE mot munh?lans sjukdomar samt ColdZyme? Munspray CE mot förkylning, som nyligen lanserats p? apotek och hälsofack i hela landet.
Om Enzymatica p? webben
Enzymaticas Pressrum ?
Enzymaticas Webbplats ?
Enzymatica p? LinkedIn ?
Enzymatica p? Twitter ?
För Investerare ?
För Investerare ?
ColdZyme Webbplats ?
ColdZyme p? facebook ?

A to już wiesz?  Nytt inslag idag i Svensk Byggtjänst podd ?Sn?ret?: ?Vi behöver en social bostadspolitik?

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy