Kollektivavtal eller inte? ? Stor betydelse för löntagares ersättning vid sjukdom

Minst 1 900 kronor mer i m?naden f?r anställda med kollektivavtal när de är sjuka jämfört med anställda med samma lön p? företag som saknar kollektivavtal. Ersättningsgapet ökar med stigande inkomst. Vid en m?nadsinkomst p? 40 000 kronor vidgas gapet till nästan 14 000 kronor per m?nad. Det visar den första delrapporten fr?n Folksams undersökning Välfärdstendens 2014*.
I dag saknar omkring en halv miljon löntagare kollektivavtalade försäkringsförm?ner. Antalet kan förväntas öka framöver d? de flesta nya arbetstillfällen skapas hos sm?företagare som ofta saknar kollektivavtal samtidigt som allt fler kombinerar företagande och lönearbete.

I början av 1990-talet uppgick sjukpenningen till 90 procent av lönen fr?n första sjukskrivningsdagen. Nästan alla hade en kollektivavtalad sjukförsäkring via arbetet, vilket höjde ersättningen till 100 procent av lönen. 90-talskrisen och nya politiska prioriteringar skärpte villkoren i den allmänna sjukförsäkringen. Bland annat genom ?terinförande av karensdagen, sänkt ersättning, begränsning av antalet ersättningsdagar och h?rdare beskattning av ersättningen. Följden är att en person som blir sjuk f?r högst 73 procent av lönen i sjukpenning, efter skatt. Finns kollektivavtal stiger ersättningen till högst 79 procent. Välfärdstendens 2014 visar att löntagarna inte är op?verkade av förändringarna.

? En sjukförsäkrings främsta uppgift är att erbjuda en känsla av trygghet. V?r undersökning visar att tilliten och förtroendet för systemet sjunker. Nästan hälften av löntagarna tror att de skulle klara högst sex m?naders sjukskrivning innan de skulle behöva ta av besparingar, l?na eller sälja egendom eller flytta för att klara sin ekonomiska standard, säger H?kan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Känslan av otrygghet bekräftas ocks? av praktisk erfarenhet. Varannan löntagare som har varit sjukskriven en längre tid tycker att ersättningen var för l?g. Medan lika stor andel tycker att ersättningen var tillräcklig.

Bristande förtroende och ökat missnöje är starka drivkrafter för individen att själv ta ett större ansvar för sin trygghet. Andelen löntagare som har skaffat sig en privat sjuksäkring har ökat fr?n 32 till 41 procent sedan ?r 2008. Fackligt anslutna löntagare har i regel skaffat sig denna form av försäkring i större omfattning än övriga grupper. Uppskattningsvis har 1,6 miljoner av de fackliga centralorganisationernas medlemmar en sjukförsäkring.

? Som försäkringsbolag lägger vi ner ett stort engagemang p? att granska hur v?ra kunders och övriga löntagares försäkringsförm?ner utvecklas i välfärdssystemet. Vi kan konstatera att det kollektivavtalade försäkringsskyddet har en stor betydelse för människors ekonomiska trygghet vi sjukdom, säger H?kan Svärdman.

För fördjupad information och tabeller, se den bifogade delrapporten Trygghet vid sjukdom .
* Välfärdstendens 2014 är den sjunde upplagan av Folksam ?rliga rapportserie. Syftet med rapporten är att beskriva och granska löntagarnas försäkringsförm?ner som de kan omfattas av vid arbetsoförm?ga, arbetslöshet, föräldraledighet, dödsfall och ?lderspension. I ?r särredovisas Välfärdstendens i delrapporter. Rapporten bygger p? intervjuer med 1 000 förvärvsarbetande personer i ?ldrarna 18-65 ?r (löntagare) som genomfördes 10?27 februari 2014 av Ipsos p? uppdrag av Folksam.
Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. V?r vision är att människor ska känna sig trygga i en h?llbar värld. Läs mer p? www.folksam.se

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan
svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. V?r vision är att
människor ska känna sig trygga i en h?llbar värld. Läs mer p? www.folksam.se
Bifogade filer

Related posts

Top