SE

Kentima Holding AB (publ) har beslutat införa likviditetsgaranti

Kentima Holding AB (publ), som är noterat p? NASDAQ OMX First North, meddelar att bolagets styrelse den 24 april 2014 beslutat att genomföra en garanterad nyemission om cirka 16,9 miljoner SEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Företrädesemissionen är genom teckningsförbindelser och garanti?taganden säkerställd till motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet. Emissionslikviden kommer primärt att användas för den fortsatta exportsatsningen inom EMEA. Bolaget förbereder ocks? en satsning i Nordamerika inom affärsomr?det Säkerhet. Bolaget räknar med en kraftig försäljningstillväxt framöver. Kentimas styrelse kommunicerar i samband med företrädesemissionen fastställda finansiella m?lsättningar.

Villkor i företrädesemissionen
För varje befintlig A- eller B-aktie erh?lles en (1) teckningsrätt
Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya B-aktier
Teckningskursen är fastställd till 3,20 SEK per aktie
Emissionen är säkerställd till 100% genom garantier och teckningsförbindelser
Huvudägare tecknar 5 miljoner SEK av emissionsbeloppet
Avstämningsdag för företrädesemissionen är den 8 maj 2014
Teckningsperioden p?g?r mellan 12-30 maj 2014
Handel med teckningsrätter p?g?r mellan 12-26 maj 2014
Informationsmemorandum väntas offentliggöras den 9 maj 2014
Erbjudandet i korthet
I enlighet med bemyndigandet fr?n bolagsstämman den 31/10 2013, har styrelsen i Kentima Holding AB (NASDAQ OMX First North: KENH) (?Kentima?, ?Bolaget? eller ?Koncernen?) beslutat att emittera nya B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Förest?ende företrädesemission medför en ökning av antalet aktier i Bolaget fr?n 6 618 200 aktier till högst 11 912 760 aktier genom utgivning av 5 294 560 nya B-aktier.
Nyemissionen medför en ökning av Bolagets aktiekapital om högst 588 284,44 kr. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd nyemission uppg? till högst 1 323 639,99 kr.
Motiv för emissionen
Kentimakoncernen befinner sig idag i en mycket intressant fas med produkter klara för marknadslansering. Satsningen p? en större säljorganisation har p?börjats med 6 nya säljare som p? kort tid gett resultat i form av nyskrivna avtal med distributörer och strategiska partners b?de i Sverige och internationellt. Efterfr?gan p? Bolagets produkter ökar kontinuerligt och den underliggande marknadstillväxten inom b?de automations- och säkerhetsmarknaden förväntas vara fortsatt stark den kommande fem?rsperioden. För att hantera den ökade försäljningen och för att bearbeta fler marknader kommer Bolaget att fortsätta att anställa personal och förstärka sin försäljnings- och marknadsorganisation samt ha ett ökat fokus p? marknadsföring mot distributörer, ?terförsäljare och systemintegratörer, i Sverige s?väl som internationellt. Nyanställningar kommer ocks? att göras inom support-, utbildnings- och utvecklingsavdelningarna.

Kentima genomför under 2014 och 2015 en fördjupad satsning inom affärsomr?det Säkerhet p? marknaderna inom EMEA samt en nysatsning i Nordamerika. För affärsomr?det Automation fokuserar Bolaget p? den svenska marknaden samt EMEA under samma period. Med anledning av ovanst?ende är Styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för den offensiva satsning som just nu genomförs. För att stärka Bolagets finansiella ställning har Bolagets styrelse därför beslutat att, med stöd av mandatet fr?n bolagsstämman den 31/10 2013, genomföra en företrädesemission om 16,9 Mkr före emissionskostnader.

Kent Nilsson, VD för Kentima, kommenterar:
?Föreliggande nyemission genomförs för att ta nästa steg i Kentimas utveckling. Vi ser mycket positivt p? framtiden och vi befinner oss just nu i en intensiv fas som kräver h?rt arbete och stort t?lamod. Vi genomför en omfattande exportsatsning och fortsätter att bygga upp v?rt nätverk av distributörer och partners inom EMEA för b?da v?ra affärsomr?den, Säkerhet och Automation. Vi ser även stora möjligheter i Nordamerika inom affärsomr?det Säkerhet och har sedan en tid arbetat med strategi och förberedelser, vilket kommer att intensifieras under 2014. Med möjligheterna som den fullt garanterade företrädesemissionen ger Kentima hoppas jag att investerare tar tillfället i akt att teckna nya aktier i ett spännande bolag med stor potential.?
Finansiella m?l
Kentimas styrelse har beslutat att omformulera Bolagets finansiella m?lsättningar för att bättre avspegla potentialen i Bolaget. Bolagets finansiella m?lsättning är att den genomsnittliga ?rliga omsättningstillväxten p? koncernniv? under de kommande fem ?ren skall uppg? till minst 25 procent. Inom dotterbolaget Kentima AB förväntas en genomsnittlig ?rlig tillväxt om minst 50 procent de kommande fem ?ren. EBITDA-marginalen för koncernen skall uppg? till minst 15 procent fr?n och med räkenskaps?ret 2016/2017.
Informationsmemorandum
Bolaget kommer att publicera ett Informationsmemorandum i samband med företrädesemissionen. Det fullständiga Informationsmemorandumet förväntas finnas tillgängligt p? Kentimas hemsida (www.kentima.se) samt Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se) den 9 maj 2014.
Finansiell och legal r?dgivare
Västra Hamnen Corporate Finance har agerat finansiell r?dgivare och Advokatfirman Glimstedt legal r?dgivare ?t Kentima i samband med företrädesemissionen.
Fram?triktade uttalanden
Detta pressmeddelande inneh?ller vissa fram?triktade uttalanden som ?terspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar p? framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ?avses?, ?bedöms?, ?förväntas?, ?planeras?, ?uppskattas?, ?kan?, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade p? historiska fakta, utgör fram?triktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade p? rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att s?dana fram?triktade uttalanden kommer att förverkligas. D? dessa fram?triktade uttalanden inbegriper s?väl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig fr?n vad som uttalas i fram?triktad information. Fram?triktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av fram?triktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat p? NASDAQ OMX First North. Kentima har fyra egenutvecklade produktomr?den: överordnad mjukvara för videoövervakning, industridatorer, operatörspaneler samt mjukvara för att övervaka, presentera och optimera olika typer av produktioner.
Kentima är ett innovativt företag och tillverkar produkter som inneh?ller en mängd unika funktioner för b?de systemintegratörer och slutanvändare. M?lsättningen är att Kentimas produkter ska ha en hög användarvänlighet trots att de inneh?ller ett stort antal avancerade funktioner. Genom ett aktivt samarbete med välkända svenska exportföretag, finns företagets produkter redan installerade hos olika typer av slutkunder runt om i hela världen. Exempel p? slutkunder är n?gra av världens största gruvor, internationella flygplatser i Peking, Dallas och London, köpcentret Emporia i Malmö, Skärholmen Centrum i Stockholm och Operahuset i Oslo. Samtliga av dessa kunder har extremt höga krav p? säkerhet, funktionalitet och kvalitet.
Produktomr?den:
? HMI/SCADA Software, WideQuick
? Video Management Software, Ethiris
? Industrial Computers, Oe
? Operator Panels, WideQuick HMI Panel

Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
Ethiris och WideQuick är registrerade varumärken.
www.kentima.se
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy