SE

Kallelse till extra bolagsstämma i GWS Production AB (publ)

a8

Aktieägarna i GWS Production AB (publ), 556776-4674, kallas härmed till extra bolagsstämma m?ndagen den 13 oktober 2014 kl. 10.00 p? Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
? vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 oktober 2014, och
? anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 7 oktober 2014 skriftligen till GWS Production AB, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Anmälan kan ocks? göras per telefon 046-38 67 50 eller per e-post [email protected] I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt skall i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall ?tföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, m?ste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. S?dan omregistrering m?ste vara genomförd senast tisdagen den 7 oktober 2014, vilket innebär att aktieägare som önskar s?dan omregistrering m?ste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud m?ste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten f?r inte vara äldre än ett ?r, s?vida inte längre giltighetstid (dock längst fem ?r) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet ocks? ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär h?lls tillgängligt p? bolagets hemsida www.globalwarningsystem.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
Antalet aktier och röster
Antalet utest?ende aktier och röster i bolaget uppg?r vid tidpunkten för denna kallelse till 6 823 740 st. Bolaget innehar inga egna aktier. Noterades att ytterligare 2 780 000 aktier har tilldelats men ännu inte införts i aktieboken.
Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller tv? justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission.
7. Val av ny styrelseledamot.
8. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:
Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission (punkt 6)
Styrelsen försl?r att stämman godkänner styrelsens beslut om en riktad emission enligt nedanst?ende villkor.
Genom emissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med 76 829,92 kronor genom utgivande av 960 374 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,08 kronor.
Genom emissionen skall bolaget emittera 960 374 teckningsoptioner av serie TO 2 berättigande till teckning av vardera en ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2 kan aktiekapitalet komma att öka med 76 829,92 kronor.
För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt.
1. En unit best?r av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigande till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.
2. Rätt att teckna units skall, med avvikelse fr?n aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Emirates Advanced Investments Trading LLC.
3. Styrelsen beslutar om tilldelning.
4. För varje tecknad unit skall erläggas 7,20 kronor senast fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
5. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utg? p? den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 2 medför rätt till vinstutdelning p? den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i aktieboken.
6. Teckning av units skall ske under perioden fr?n och med den 25 september 2014 till och med den 10 oktober 2014. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
7. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen uppg?r till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First North´s officiella kursstatistik under den period p? 20 handelsdagar som slutar tv? bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga 10,80 kronor per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 7,20 kronor per aktie.
8. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under perioden fr?n och med den 18 november 2015 till och med den 9 december 2015.
9. Teckningsoptionerna skall vara förem?l för organiserad handel.
10. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 2 framg?r av separat villkorsbilaga.
11. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst tv? tredjedelar av s?väl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
12. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga s?dana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet.
Styrelsens skäl till avvikelse fr?n aktieägares företrädesrätt samt värdering:
Anledningen till styrelsens förslag att fr?ng? aktieägares företrädesrätt, är för att tillföra bolaget en ny aktieägare av strategisk betydelse för bolaget.
Teckningskursen är fastställd till samma teckningskurs som i bolagets nyligen genomförda listningsemission beslutad av bolagsstämman den 13 augusti 2014.
Val av ny styrelseledamot (punkt 7)
Aktieägare representerande cirka 81 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsen skall utökas till fem styrelseledamöter. Förslag till ny styrelseledamot kommer att framläggas p? bolagsstämman.
Övrigt
Fullständiga beslutsförslag, handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att h?llas tillgängliga p? bolagets kontor, Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund samt p? bolagets webbplats (www.globalwarningsystem.com) senast tv? veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Lund i september 2014
GWS Production AB (publ)
STYRELSEN

GWS grundades 2009 efter erfarenheter fr?n en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget tillhandah?ller en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst för att skydda resenärer genom att i realtid sp?ra och ge information om katastrofer och andra hot som kan p?verka resenären ? ?Global Warning System?. Global Warning System best?r av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy