Inlandsinnovations halv?rsrapport 2014 inklusive kvartal 2

Inlandsinnovation har till och med halv?ret 2014 investerat i 35 företag med totalt 627 miljoner kronor. I juni beslutade extra bolagsstämma om extra utdelning om 100 miljoner kronor.
Halv?ret januari?juni 2014
Halv?rets resultat efter beräknad skatt uppgick till 14 miljoner kronor.
Kassaflödet uppgick till -34 miljoner kronor.
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid halv?rets slut uppgick till 1 396 miljoner kronor. Orealiserade övervärden i kort- och l?ngfristiga placeringar uppgick till 65 miljoner kronor. Övervärdena har inte p?verkat halv?rets resultat.
Inlandsinnovation har under första halv?ret investerat 54 miljoner kronor i andelar i och genom utl?ning till 12 företag.
Sedan verksamheten startade hösten 2011 har Inlandsinnovation investerat i 35 företag med totalt 627 miljoner kronor i andelar, genom utl?ning och via kapital som tillskjutits genom förlagsinsats. Bolaget har gjort 2 exits.
Extra stämma i juni beslutade om extra utdelning till aktieägaren om 100 miljoner kronor.
Andra kvartalet 2014
Andra kvartalets resultat efter beräknad skatt uppgick till 7 miljoner kronor, exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga och l?ngfristiga placeringar.
Kassaflödet uppgick till -31 miljoner kronor.
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 396 miljoner kronor.
Under kvartalet har investeringar i ägarkapital om totalt 11 miljoner kronor skett i de nya portföljbolagen Limes Audio och Smartplanes i Sverige. Dessutom har utl?ning med rätt till konvertering skett med 25 miljoner kronor till iCell och Flooré. Följdinvesteringar i ägarkapital om 2 miljoner kronor har skett till Bothnia Invent och Örndalen Exploatering. L?net om 2 miljoner kronor till Tannak har konverterats till andelar och innehavet i Movinto Fun har avyttrats. Portföljföretaget CPD Center har g?tt i konkurs.

För mer information kontakta vd H?kan Berg eller ekonomichef Barbro Ederwall,
telefon 0771-15 01 80.

Inlandsinnovation är ett statligt ägt riskkapitalbolag som investerar i tillväxtföretag inom alla branscher i norra Sverige. Inlandsinnovation arbetar främst med ägarkapital och har en finansieringsram p? 2 miljarder kronor. Verksamheten ska medverka till att öka tillväxten och den internationella konkurrenskraften i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Inlandsinnovation har 8 anställda och kontor i Östersund. Läs mer p? www.inlandsinnovation.se

Bifogade filer

Related posts

Top