Inbjudan till dialog om de forskande läkemedelsföretagens förutsättningar i Sverige

Till: Finansminister Anders Borg

Den globala konkurrensen för att attrahera de forskande läkemedelsföretagens investeringar är idag stenh?rd. M?nga länders regeringar gör stora ansträngningar för att skapa ett s? attraktivt klimat som möjligt. Ska svensk life science st? sig stark i den konkurrensen krävs tydliga och sammanh?llna satsningar. Regeringen har tidigare visat en hög ambitionsniv? när det gäller att stärka svensk life science. Men dagens uttalande fr?n finansminister Anders Borg i Dagens Industri är oroande. Finansministern öppnar där för att ytterligare försämra det svenska högkostnadsskyddet, n?got som direkt skulle motverka de övriga satsningar som regeringen gör för att öka Sveriges konkurrenskraft.

– Vi delar inte finansministerns bild att dagens prismodell gynnar innovationer, snarare ser vi att den svenska modellen för pris och subvention av läkemedel blir alltmer komplex och sv?röversk?dlig och att det har en negativ inverkan p? patienternas tillg?ng till nya, bättre läkemedelsbehandlingar. Läkemedelsförm?nen inneh?ller i allt högre grad äldre läkemedel utan patent, medan det blir allt sv?rare för nya, bättre läkemedel att kvala in i den offentligfinansierade förm?nen, säger Anders Blanck, VD i LIF.
– Om vi ska ha en stark och konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige m?ste vi ha en politik som ser till hela värdekedjan. Statens vilja att betala för nya behandlingar p?verkar b?de var de globala företagen lägger sina forsknings- och produktionsanläggningar och investeringsviljan i nya mindre forskande bolag. Om man ytterligare minskar v?rdens möjligheter att använda nya behandlingar riskerar det i längden att strypa hela sektorns utveckling, säger Ingrid Heath, vice vd och policychef p? SwedenBIO.
Om svenska patienter även framöver ska ha tillg?ng till världsledande v?rd och om vi ska ha kvar högteknologiska och forskningsintensiva företag i landet krävs ytterligare investeringar fr?n globala bolag. För att n? dit behöver vi regeringsföreträdare som är öppna för dialog kring hur man skapar ett l?ngsiktigt konkurrensmässigt klimat.
Vi bjuder därför in finansministern till en dialog om villkoren för life science i Sverige. Vi vill dela med oss av den handlingsplan för svensk life science som just nu tas fram av v?ra tv? organisationer tillsammans med Swedish Medtech (som representerar de medicintekniska företagen i Sverige).
Varmt välkommen till fortsatt dialog.
Ingrid Heath, Vice VD SwedenBIO, 0701 74 76 33

Anders Blanck, VD LIF, 0702 15 43 07

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt fr?n forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfr?gor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad p? biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är n?gra av v?ra verksamhetsomr?den. Vi driver ocks? EU Support Office som stöttar företag att söka och f? regional, nationell och internationell finansiering.

Top