SE

Helsingborgshem tar initiativ till gemensam marknadsplats

Sötvattensstränder är speciella livsmiljöer och drygt 270 arter p? den svenska rödlistan är knutna till stränder. De främsta hoten mot dessa krävande arter utgörs av vattenreglering och igenväxning. Naturligare variationer i vattenst?nd och utökad hävd är angelägna naturv?rds?tgärder.
I en ny rapport vill ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) uppmärksamma den biologiska m?ngfalden p? sötvattensstränder. För drygt 270 arter p? den svenska rödlistan för hotade arter utgör den viktigaste livsmiljön. Men strändernas höga naturvärden blir ofta förbisedda eller bortglömda i naturv?rdsplaneringen eftersom de utgör en gränszon som faller mellan stolarna för sektorsansvar i land- respektive vattenmiljöer.
– Ofta fokuseras naturv?rds?tgärderna p? vattenmiljön, men det är större sannolikhet att finna hotade arter p? stranden än i själva vattnet, säger Ulf Bjelke, sötvattensexpert vid ArtDatabanken.
Arterna som lever p? stränderna är anpassade till och gynnade av naturliga störningar. Exempel p? s?dana störningar är periodvis vattendränkning under v?ren och upptorkning p? sensommaren, samt även traditionell hävd som bete och sl?tter.
– Inom naturv?rden har vattenkraftens negativa inverkan p? fiskens möjligheter att vandra varit i fokus. Vi vill med den här rapporten lyfta ytterligare en konsekvens, nämligen att strändernas unika biologiska m?ngfald p?verkas negativt av onaturliga flöden och vattenst?nd i reglerade vattendrag och sjöar, säger Sebastian Sundberg vid ArtDatabanken. En viktig naturv?rdsinsats är att till?ta mer naturliga flöden och generellt större fluktuationer.
Under 2000-talet har regleringen ökat för att minska risken för översvämningar till följd av klimatförändringar. Exempelvis har man i Vänern minskat vattenst?ndets amplitud för att ha marginaler vid mycket stor nederbörd, vilket har lett till en snabb igenväxning av sjöns stränder. S?dana klimatrelaterade ?tgärder försämrar överlevnadsmöjligheterna ytterligare för arter som redan är hotade. Ett ökat strandnära boende riskerar ocks? att leda till ökade krav p? vattenreglering för översvämningsskydd.
Rapporten fr?n ArtDatabanken sammanfattar befintlig kunskap om strandlevande arter och deras livsmiljökrav, redovisar de främsta hotfaktorerna, och ger exempel p? lyckade naturv?rds?tgärder. Förhoppningen är att den ska ge underlag till mark- och vattenägare, kraftbolag, politiker och myndigheter för att bättre uppmärksamma och skydda dessa viktiga naturmiljöer.
Läs mer
Sötvattensstränder som livsmiljö – rödlistade arter, biologisk m?ngfald och naturv?rd. ArtDatabanken Rapporterar 15. Ulf Bjelke och Sebastian Sundberg (red.)
Ladda hem rapporten fr?n: http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/om-oss/publikationer/bocker/sotvattensstrander/

Kontaktpersoner vid ArtDatabanken SLU
Ulf Bjelke, ArtDatabanken SLU. Telefon: 018-67 26 14
E-post: [email protected]
Sebastian Sundberg, ArtDatabanken SLU. Telefon: 018-67 22 23
E-post: [email protected]

Fakta om ArtDatabanken SLU
ArtDatabanken vid SLU är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. V?r övertygelse är att större kunskap om v?r natur ökar viljan och förm?gan att värna den. Därför är v?r strategi att ha information till hands och kommunicera den för de behov som finns. Vi stärker arbetet med svensk naturv?rd genom expertstöd och r?dgivning, forskning och miljöanalys. En strävan är att alla som arbetar med biologisk m?ngfald pratar samma spr?k genom att h?lla reda p? artnamn, naturtyper, termer och begrepp. Här spelar rödlistan, Svenska artprojektet, Nationalnyckeln, Artportalen liksom Analysportalen en viktig roll. Vi arbetar för att den biologiska m?ngfalden ska bevaras s? att även kommande generationer kan nyttja naturens tjänster och njuta av dess rikedom.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Similar Posts