Forsikring

Godt ?r for KLP Banken

KLP Banken leverer et godt ?rsresultat for 2013. Kundetilstr?mmingen er god, og volumveksten har samlet sett v?rt tilfredsstillende b?de p? l?n og innskudd.
Antall kunder i Personmarkedet (PM) ?ker fortsatt jevnt, og medlemsandelen var ved utgangen av 2013 67 prosent, opp 1 prosent fra ?ret f?r. Antall kunder ?kte i 2013 med 4 575, hvorav 3500 medlemmer. Banken har 28.000 aktive personkunder ved inngangen til 2014.
– KLP Banken prioriterer vekst i de markedssegmenter som har tilknytning til KLP som eiere eller medlemmer som er ansatt hos eierne, sier administrerende direkt?r Leif Magne Andersen i KLP Banken.
– Det er sterk konkurranse om bankkunder, og den forventes ikke ? bli mindre fremover. Banken vil m?te dette med fortsatt h?y servicegrad, gode betingelser, gode selvbetjeningskanaler og en effektiv saksbehandling, sier han.
En nylig gjennomf?rt kundetilfredshetsunders?kelse (KTI) viser at kundene er sv?rt forn?yde med KLP Banken. Den viste en score p? 75, noe som plasserer banken blant de fremste i Norge.
Boligl?n p? egen balanse utgj?r 4,5 milliarder kroner ved utgangen av 2013, en vekst p? 200 prosent i l?pet av ?ret. KLP Banken forvalter ogs? l?n som er finansiert av KLP. Forvaltede l?n var 7,0 milliarder kroner ved utgangen av 2013, en nedgang p? 22 prosent gjennom ?ret. Samlet vekst i egne og forvaltede boligl?n over ?ret var 1,0 milliard kroner.
Ny vekst i kommunel?n
L?nevirksomheten til offentlig sektor og offentlig eide selskaper (Offentlig Marked ? OM) skjer under merkenavnet KLP Kommunekreditt. KLP Kommunekreditt har hatt en betydelig forbedring i m?lt kundetilfredshet blant sine kommunekunder if?lge en m?ling foretatt sent i 2013. Spesielt gir kundene gode tilbakemeldinger p? reaksjonsevne, personlig oppf?lging og service.
For offentlig marked (OM) er hovedoppgaven ? yte langsiktig finansiering til gunstige betingelser. Utl?nsvolumet er fordelt mellom datterselskapet KLP Kommunekreditt AS og forvaltning av l?n for KLP. Det ble utbetalt nye offentlige l?n for 8,5 milliarder kroner i 2013, fordelingen var 1,1 milliarder kroner fra KLP Kommunekreditt AS og 7,4 milliarder kroner finansiert av KLP. Egenfinansierte utl?n fra KLP Kommunekreditt AS er redusert fra 18,9 til 16,6 milliarder kroner gjennom ?ret. Balansen av forvaltede l?n for KLP er ?kt fra 22,0 til 26,7 milliarder kroner i 2013. Offentlige l?n totalt er da ?kt med 2,4 milliarder kroner gjennom ?ret.

Innskudd fra bedriftskunder ble etablert som produkt i 2012. Dette er tatt godt imot og volumet passerte 0,7 milliarder kroner ved ?rsskiftet, en ?kning p? 0,5 milliarder kroner i 2013. Innskudd fra personkunder endte p? 3,7 milliarder kroner, opp 1,0 milliard kroner gjennom ?ret. 99 % av bankens boligl?n er finansiert av innskudd ved utl?pet av 2013.
Bankkonsernets totalresultat f?r skatt ble 87 millioner kroner i 2013 (83,7 mill. i 2012). Spesielt positiv er utviklingen i netto renteinntekter. En vesentlig del av overskuddet er fortsatt knyttet til KLP Kommunekreditt AS, men ogs? utl?n i personmarkedet bidrar i stadig st?rre grad til den positive utviklingen i renteinntektene.
For mer informasjon, kontakt:
Leif Magne Andersen, adm.dir KLP Banken
Tlf 91 58 68 12 eller e-post: [email protected]
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 375 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy