Företagen l?nar mer

Bankernas utl?ning till företag ökar. Närmare hälften av bankkontoren uppger att utl?ningen till företag ökade under ?rets andra kvartal. Man är ocks? mycket positiv till den kommande utl?ningen, B?de för det kommande kvartalet och p? längre sikt. Det framg?r av färska undersökningar som genomförts p? uppdrag av Almi Företagspartner.
För det kommande kvartalet tror närmare hälften av de tillfr?gade bankcheferna att utl?ningen kommer att öka. P? ett ?rs sikt är ännu fler positivt inställda d? s? mycket som 70 procent tror p? en ökad utl?ning.
När samma fr?ga ställs till företagen svarar 27 procent av företagen att l?nebehovet ökade under första kvartaletet. P? längre sikt tror 38 procent av företagen att l?nebehovet kommer att öka.
Rörelsekapital är det största användningsomr?det, 45 procent av företagen anger att l?nen behövs som rörelsekapital. Därefter kommer investeringar i maskiner och inventarier, som 28 procent anger att l?nen används till och förvärv, som 17 procent uppger att l?nen används till.
Bankkontorens tro p? framtiden är fortsatt stark. Att utl?ningen ökade under andra kvartalet är en positiv konjunktursignal som visar att företagen tror p? en god utveckling och v?gar investera, säger Anna Hallberg, vice vd Almi Företagspartner.
Konjunkturen stärks
En majoritet, närmare 70 procent av bankkontoren, tror att konjunkturen kommer att stärkas p? ett ?rs sikt. När samma fr?ga ställs till sm? och medelstora företag ser bilden ungefär likadan ut. Över 70 procent tror att konjunkturen stärks. Företagens positiva attityd h?ller därmed i sig.
Banker och företag har en fortsatt positiv syn p? framtiden. Vi f?r samma signaler fr?n Almis r?dgivare över hela landet. Det är inte bara bankernas utl?ning som ökar, vi ser ocks? en ökad efterfr?gan i Almis utl?ning till sm? och medelstora företag, säger Anna Hallberg.
Bankkontoren l?nar ut till sm? och medelstora företag
Bankkontorens företagsutl?ning g?r till största delen till sm? och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utl?ningen g?r till företag med färre än 250 anställda.
Behovet av Almis l?n är viktigt även när konjunkturen är stark. För m?nga är Almis kompletterande l?n avgörande för att företaget ska kunna investera och möta en ökad efterfr?gan. Särskilt för företag med nya innovativa idéer och företag som vill växa, b?de i Sverige och internationellt, säger Anna Hallberg.
Om undersökningarna
Undersökningarna genomförs varje kvartal av CMA – Centrum för Marknadsanalys AB p? uppdrag av Almi Företagspartner AB. Bankundersökningen är baserad p? telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Företagsundersökningen är baserad p? en webbenkät som har besvarats av 443 företagsledare eller ekonomiansvariga i sm? och medelstora företag. Undersökningarna är genomförda under perioden 4 – 24 juni 2014.
Läs http://www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/
För ytterligare information kontakta:
Lars M?rdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.
Om Almi
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med r?dgivning, l?n, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser – fr?n idéer till framg?ngsrika företag. Det omfattar s?väl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.
Bifogade filer

Related posts

Top