SE

Foresstudie: Tydliga brister i svensk innovationspolitik

SPP fortsätter att under första kvartalet stärka sin position som ledande p? h?llbarhet genom tv? tunga investeringar i gröna obligationer. SPP har även lanserat ett nytt digitaliserat pensionskoncept för sm? och medelstora företag ? SPP Plus.
En stark start p? ?ret
Det har varit en flygande start p? ?ret och SPP fortsätter med samma intensitet in i andra kvartalet. – Vi har bland annat lanserat ett nytt koncept som vi kallar SPP Plus. I konceptet, som är helt digitaliserat, ing?r ett antal enkla “pensionspaket” för sm? och medelstora företag, säger Sarah McPhee, vd SPP.
– Konceptet innebär ocks? att vi säkerställer att företagen f?r relevant information löpande under hela verksamhets?ret. P? s? sätt blir pensionen en naturlig del i dialogen med de anställda. Det är ocks? en möjlighet för arbetsgivaren att p?visa för alla anställda vilken viktig förm?n man tillhandah?ller genom pensionssparande.
Sparlösningen SPP SparaSäkra fortsätter att leverera en god avkastning till kunderna in p? det nya ?ret. Avkastningen i sparfasen l?g p? 2,5 % vid kvartalets slut. Sedan starten i september 2012 har kunder i sparafasen f?tt en avkastning p? 15 % ?rligen.
– SPP SparaSäkra är en genialisk lösning för de kunder som vill ha ett enkelt pensionssparande men änd? ha en aktiv förvaltning med ?ldersanpassad riskniv?.
Fonden SPP Global Topp 100 passerade under slutet av första kvartalet 1,7 miljarder i förvaltat kapital och uppgick under inledningen av andra kvartalet till 2 miljarder.
– Det är oerhört glädjande att intresset för fonden är s? stort. Vi förväntar oss dessutom att det kommer öka ytterligare i takt med att flera investerare agerar utifr?n en förväntan om en ny miljöstyrd ekonomi.
SPP Global Topp 100 har avkastat 30,7 % sedan start och överträffat sitt jämförelseindex som l?g p? 26,3 %. En överavkasting p? 4,4 %.
Grön omställning till en modern ekonomi
SPP fortsätter att under första kvartalet stärka sin position som ledande p? h?llbarhet genom tv? investeringar i gröna obligationer. Att allt fler öronmärker finansiering för projekt som stöttar en h?llbar utveckling är en trend som SPP välkomnar.
– Det visar att fler först?tt de utmaningar vi st?r inför och tar möjligheten att säkerställa att de är redo för en ny modern ekonomi. Gröna obligationer är ocks? en fantastisk möjlighet för oss investerare att säkerställa att vi b?de genererar avkastning till v?ra sparare samtidigt som vi bidrar till en h?llbar utveckling.
Under första kvartalet investerade Storebrand/SPP 325 miljoner i SCAs gröna obligation samt 1 miljard SEK i en grön obligation utgiven av African Development Bank (AfDB).
Debatt om slopad avdragsrätt och flytträtt
Avdragsrätten för privat pensionssparande föresl?s slopas helt fr?n 2016. Det innebär att det behövs andra incitament och alternativa produkter som främjar det l?ngsiktigt sparandet. Kritiken mot avdragsrätten har varit främst att den bara gynnar vissa grupper.
? ISK är ett alternativ som inte gynnar enbart enskilda grupper utan faktiskt är en bra produkt för alla. Vi anser dock att det är olyckligt att avdragsrätten slopas eftersom den trots allt gör att fler sparar mer l?ngsiktigt, bundet som framtida lön, vilket är oerhört viktigt för att människor ska klara sin ekonomi även när de g?tt i pension.
Flytträttsdebatten har ocks? diskuterats flitigt under första kvartalet.
– Vi anser att fri flytträtt är helt avgörande för att kunden ska kunna f? ett ordentligt grepp om sin ekonomi. När ansvaret ligger p? den enskilde m?ste de ocks? ha rätten att förfoga över pengarna.
Avkastningen SPPs öppna premiebestämda portfölj uppgick under det första kvartalet 2014 till 2,84 procent. SPPs totala förvaltade kapital ökade med ca 1 miljard kronor och uppgick till 142 miljarder kronor (136). Inbetalda premier uppgick under första kvartalet 2014 till 2,2 miljarder kronor (2,5). Av de inbetalda premierna var andelen fondförsäkringspremier 71,4 procent (71,2). Försäljningen mätt i APE uppgick till 344 miljoner kronor (367), en minskning om 6 procent. Solvenskvoten för SPP Livförsäkring AB uppgick till 2,30 (2,50) och för SPP Liv Fondförsäkring AB till 2,38 (2,07) per den 31 mars 2014.
För fullständig finansiell rapportering hänvisas till storebrand.no

SPP erbjuder r?dgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy