SE

Fler pensionärer hade velat jobba längre

Viljan att arbeta längre upp i ?ren ökar. Flexibla arbetstider efterfr?gas för att motivera folk att stanna längre i arbetslivet. Hälsan är det som främst p?verkar när man väljer att g? i pension, särskilt bland kvinnor. Samtidigt upplever de flesta pensionärer sin hälsa som god. Det visar svaren p? AMFs fr?gor som är ställda i ?rets Vintagebarometer.
Vintagebarometern är en undersökning som riktar sig till äldre m?lgrupper i ?ldern 55-85 ?r. I ?rets undersökning har AMF ställt fr?gor kring viljan att arbeta längre och den upplevda hälsan hos äldre.
?rets resultat visar att mer än en dryg femtedel av de som g?tt i pension hade velat arbeta längre. Det är n?got fler jämfört med 2012 d? AMF presenterade en liknande studie. Endast sex procent hade velat g? tidigare. De flesta (72 procent) anger att anledningen till att de gick i pension var att de uppn?tt pensions?ldern p? sin arbetsplats.
? 65 ?r betyder per automatik pensionär för m?nga. Man förväntas g? vid den tidpunkten och d? gör man det. Jag tror denna mentala inställning speglar b?de v?r fasta bild av att just 65 är den givna ?ldern och arbetsgivares syn p? äldre arbetskraft. M?nga har mycket kvar att ge eftersom vi generellt sett är betydligt piggare och friskare än förr, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom p? AMF.
Mer än en fjärdedel av pensionärerna skulle kunna tänka sig att ?terg? till arbetslivet, men d? p? deltid. Endast tv? procent vill arbeta heltid igen. Hälsan är den vanligaste anledningen till att man väljer att g? i pension. Dubbelt s? m?nga kvinnor (28 procent) jämfört med män (14 procent) anger hälsan som orsak till pensioneringen.
Trots att hälsan är anledningen till tidig pension för de flesta, är den upplevda hälsan hos pensionärer mycket god, visar undersökningen. De flesta m?r mycket bra eller ganska bra (71 procent). De som i störst utsträckning upplever god hälsa är 65-75 ?ringar. Kvinnor och män m?r ungefär lika bra.
Vad krävs för att f? de som arbetar idag att arbeta längre? Flexiblare arbetstider, bättre ekonomiska villkor och arbetskamrater är de viktigaste faktorerna för att för att kunna tänka sig att arbeta längre.
? Det p?g?r m?nga diskussioner om hur vi ska kunna arbeta längre upp i ?ren, men fortfarande finns det f? konkreta förslag. Jag tror att det är just flexibiliteteten som är kärnan och här m?ste vi hitta bättre lösningar för att fler ska orkar arbeta längre upp i ?ren. Att s? m?nga kvinnor anger hälsoskäl gör det ocks? angeläget att särskilt förbättra arbetsmiljön i kvinnodominerande sektorer, säger Carina Blomberg.
*Vintagebarometern är genomförd i januari och februari 2014 av undersökningsföretaget Vintagepeople. Fr?gorna ställdes postalt och via webb till 1704 personer i ?ldern 55-85 ?r, varav cirka 1 300 pensionärer.
Bilagor: Diagram fr?n Vintagebarometern och pressbild. Finns även p? AMFs medierum .
För mer information, kontakta:
Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF: 070-311 74 93, [email protected]
Emelie Ericson, PR och Information AMF: 070-208 24 32, [email protected]
AMF är pensionsbolaget som erbjuder enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till l?g kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 470 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper ?t cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.
Bifogade filer

Similar Posts