Erik Olsson, VD p? Erik Olsson Fastighetsförmedling, kommenterar bostadsmarknaden 15 juli 2014

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 15 juli 2014
P? Erik Olsson Fastighetsförmedling möter vi en liten men stark bostadsmarknad under sommaren. V?rt r?d fr?n förra m?naden ? ?Gör som alla andra, fast tvärt om?, genom att sälja i juli och köpa ny bostad i andra halvan av augusti, verkar falla väl ut. Attraktiva bostäder säljs dyrt. Lite minde attraktiva bostäder säljs lättare nu än tidigare. Att mindre attraktiva bostäder säljs lättare kan f? en motsägelsefull effekt p? prisstatistiken d? dessa inte säljs lika dyrt. Bostadsmarknaden st?r inför b?de hot och möjligheter. Ett hel nytt och konkret förslag om hur vi kan minska s? väl bostadsbrist som bostadsl?n har presenterats.
Hush?llens bostadsl?n fortsäter att spela en central roll för bostadsmarknaden. Det senaste riskbanksbeslutet överraskade med en stor räntesänkning och en överkörd riskbankschef. Det viktigaste för bostadsmarknaden är inte den ovanligt l?ga ränteniv?n, utan att Riksbanken tvingar andra att hantera bostadsl?nens utveckling. Det ökar den politiska risken ytterligare. Vi p? Erik Olsson Fastighetsförmedling har länge bedömt den politiska risken som det största hotet mot en stabil och förutsägbar bostadsmarknad. Det är enormt sv?rt att införa regler som b?de minskar bostadsbristen och samtidigt dämpar hush?llens bostadsl?n p? ett lugnt sätt utan biverkningar.
Idag handlar nästan alla förslag om att minska bostadsbristen om att man skall bygga mer. Det är resurskrävande och tar dessutom m?nga ?r innan bostäderna finns p? plats. Alla nya bostäder, som inte blir hyresrätter, leder samtidigt till att bostadsl?nen ökar. Bygger man bort all bostadsbrist med nya egenägda bostäder blir ökningen av l?nen enorm.
Ökad rörlighet p? bostadsmarknaden är det effektivaste sättet att minska bostadsbristen snabbt. Den ?sikten delar vi med Boverket och andra. Nyligen presenterade Erik Olsson Fastighetsförmedling tillsammans med Sveriges Byggindustrier och WSP ett helt nytt förslag om hur vi kan minska b?de bostadsbrist och hush?llens bostadsl?n hos bankerna. Förslaget tar fasta p? att det inte är storleken p? skattesatsen, utan tidpunkten för skatteuttaget, som skapar problem. Nu förstörs rörligheten p? bostadsmarknaden i Sveriges tillväxtregioner av att vi tvingas betala reavinstskatt även om pengarna behövs för att köpa en ny bostad som kostar lika mycket som den s?lda. Att v?rt förslag kan erbjuda en enkel lösning som minskar b?de bostadsbrist och bostadsl?n beror p? att det tar hänsyn till de direkta sambanden mellan bostadsmarknadens funktion, bostadsprisernas utveckling och hur dessa p?verkar framtida förändringar av hush?llens bostadsl?n. Grunden för förslaget är att begränsningen av reavinstuppskoven slopas och att skatten p? uppskoven man har inte betalas in förrän reavinsten betalas in till staten. Det minskar bostadsbristen snabbt och effektivt bland de bostäder som redan finns. Förslaget är dessutom kostnadsneutralt för staten och gynnar inte n?gon grupp i samhället p? n?gon annans bekostnad. Det minskar även hush?llens bostadsl?n hos bankerna samtidigt som det ger en stabilare och mer motst?ndskraftig bostadsmarknad. Vi hoppas förslaget kan antas över blockgränserna som en enkel och effektiv lösning av ett stort och viktigt problem. Förslaget beskrivs p?: http://news.cision.com/se/sveriges-byggindustrier/r/forslag-for-en-forandrad-reavinstbeskattning,c9608509
Eftersom förh?llandena p? bostadsmarknaden i de tre storstadsregionerna p?minner mycket om varandra under sommaren sammanfattar vi läget i en gemensam kommentar. När fler och fler f?r sina antagningsbesked nu under sommaren kommer efterfr?gan p? mindre bostäder i Lund och andra städer med m?nga studenter att öka mycket. I Stockholm, Göteborg och Malmöomr?det är det en liten men stark bostadsmarknad nu under sommaren. Trots att utbudet är ovanligt l?gt, även för att vara p? sommaren, är det färre besökare p? bostäderna som visas. Det kompenseras av att de som spenderar sin semester med att g? p? visningar verkligen vill köpa en bostad. Vi har ofta korta försäljningstider och höga försäljningspriser. I Stockholm säljs ungefär 30% av bostäderna Erik Olsson Fastighetsförmedling förmedlar redan innan den l?nga publika visningen och i Göteborg är motsvarande siffra över 35%. I Malmöomr?det gör den svagare marknaden att motsvarande siffra är ungefär 20%.

Kontakta gärna informationschef Johan Nordenfelt p?: 0733-77 84 40 för ytterligare material.
Erik Olsson, vd p? Erik Olsson Fastighetsförmedling, n?s p?: 070-760 66 00.

Bifogade filer

Related posts

Top