SE

En h?llbarhet som genomsyrar allt

2014-07-16 08:07 SPP SPP fortsätter stärka sin position som ledande inom h?llbarhet och SPP/Storebrand tar plats i ännu ett h?llbarhetsindex, Euronext Vigeo Index. SPP Fonder passerar 100 miljarder SEK i förvaltat kapital och är en av de ledande aktörerna p? marknaden.

SPP fortsätter stärka sin position som ledande inom h?llbarhet och SPP/Storebrand tar plats i ännu ett h?llbarhetsindex, Euronext Vigeo Index. SPP Fonder passerar 100 miljarder SEK i förvaltat kapital och är en av de ledande aktörerna p? marknaden.
? Vi har gjort en fantastisk resa och varit extremt trogna v?r strategi. V?ra fonder ska vara enkla, prisvärda och h?llbara, vilket visat sig fungera, säger Sarah McPhee, vd SPP.
Den gröna omställningen fortsätter
SPP är ocks? en av Europas största investerare i gröna obligationer.
? V?ra kunder ska ha en bra avkastning p? sina pensionspengar och en bra värld att g? i pension i, därför investerar vi i olika tillg?ngsslag. Gröna obligationer har blivit ett bra sätt att skapa l?ngsiktig avkastning samtidigt som det möjliggör en grön omställning för företagen, säger Sarah McPhee.
H?llbarhet är helt integrerat i koncernens strategi och under andra kvartalet tog SPP/Storebrand plats i ytterligare ett index, Euronext Vigeo Index, för sin metodik och excellens inom h?llbarhetsanalys. Där ?terfinns de företag som är bäst p? att integrera miljö och sociala faktorer samt företagsstyrning i sitt analysarbete.
SPP fördjupar relationen till företagskunder
Under första halv?ret lanserade SPP ett digitalt tjänstepensionskoncept, SPP Plus, med ett enkelt tjänstepensionspaket för sm? och medelstora företag med e-legitimation. Konceptet innebär en förenkling och moderinsering av tjänstepensionsadministration för företag.
? Konceptet innebär ocks? att vi säkerställer att företagen f?r relevant information löpande under hela verksamhets?ret och arbetsgivaren kan lättare p?visa för alla anställda vilken viktig förm?n man tillhandah?ller genom pensionssparande. Dessutom kan vi nu lägga ytterligare resurser p? fysiska möten till företag som efterfr?gar mer komplexa behov, säger Sarah McPhee.
SPP har ocks? fördjupat relationen till företagskunder ytterligare genom köpet av försäkringsadministratören Försäkringsgirot, tillsammans med Fondförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv, Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag och Skandia. Genom initiativet f?r arbetsgivarna nu tillg?ng till en förenklad och samordnad försäkringsadministrativ process, oavsett vilket försäkringsbolag den anställde väljer.
Ett brett erbjudande inom sparande
Sparlösningen SPP SparaSäkra riktad direkt till privatpersoner fortsätter att leverera en god avkastning till spararna under det första halv?ret. Avkastningen i sparfasen l?g p? 8,4 procent vid kvartalets slut. Sedan starten i september 2012 har kunder i sparafasen f?tt en avkastning p? 16 procent ?rligen.
? SPP SparaSäkra är en genialisk lösning för de kunder som vill ha ett enkelt pensionssparande men änd? ha en aktiv förvaltning med ?ldersanpassad riskniv?, säger Sarah McPhee.
Dessutom erbjuder SPP sparande i investeringssparkonto, ISK.
? ISK är en bra och enkel sparform för alla. Avdragsrätten för privat pensionssparande kommer sannolikt att slopas inom kort och d? är ISK ett smart komplement för det totala pensionssparandet, säger Sarah McPhee.
Ytterligare renodlad verksamhet
SPP beslutade att lämna den kommunala sektorn genom att inte längre vara valbara inom tjänstepensionsavtalet KAP-KL fr?n och med den 1 januari 2014 och genom försäljning av tidigare best?nd till pensionsbolaget KPA. Inbetalda premier sjönk därmed i det andra kvartalet. Verksamheten renodlas med detta till att främst rikta sig till privatanställda med ett l?ngsiktigt fondsparande.
Sedan 1 juli 2013 är SPP ett av fem valbara fondförsäkringsbolag för privatanställda tjänstemän inom ITP. Utvecklingen sedan dess har varit stark. Statistiken fr?n maj visar att SPP är p? första plats för antal omval i ITPK och p? andra plats för antal nyval i ITP1.
? SPPs starka position inom ITP under första halv?ret visar att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande som skapar värde för v?ra kunder. Att nya s?väl som gamla ITP-kunder kryssar SPP visar även att vi har ett starkt varumärke, avslutar Sarah McPhee.
Avkastningen i SPPs öppna premiebestämda portfölj uppgick under första halv?ret 2014 till 7,2 procent. SPPs totala förvaltade kapital ökade under denna period med ca 6,5 miljarder kronor och uppgick per den sista juni till 147 miljarder kronor (135 miljarder per den sista juni 2013). Inbetalda premier uppgick till 4,382 miljarder kronor (5,320). Av de inbetalda premierna var andelen fondförsäkringspremier 71 procent (75). Försäljningen mätt i APE uppgick till 687 miljoner kronor (689). Solvenskvoten för SPP Livförsäkring AB uppgick till 2,11 (2,62) och för SPP Liv Fondförsäkring AB till 2,27 (2,64) per den 30 juni 2014.
För fullständig finansiell rapportering hänvisas till storebrand.com

A to już wiesz?  Stabil utveckling för SveaReal

SPP erbjuder r?dgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy