Demoskops boprisindikator för september

Hush?llens tro p? bostadsmarknaden nära ny rekordniv?
Efter en tillfällig nedg?ng förra m?naden ökar Boprisindikatorn igen fr?n 62 till 64. Samtidigt ser hush?llen att det är viktigt att generellt sett minska skuldsättningen och att amorteringskrav är det bästa sättet att göra det. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för september 2014.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje m?nad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter ocks? vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har n?gra, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hush?ll som tror p? stigande priser och andelen som tror p? fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning p? 64 vilket är en uppg?ng med tv? enheter fr?n förra m?naden
Av de tillfr?gade hush?llen svarar 72 procent att de tror p? stigande bostadspriser under det kommande ?ret, mot förra m?nadens 70. Andelen som tror p? fallande priser ligger kvar p? samma niv? som förra m?nadens 8 procent. Andelen som tror p? stillast?ende priser minskar till 11 procent, att jämföra med 13 procent förra m?naden.
P? fr?gan vad hush?llen tror om niv?n p? Riksbankens reporänta om ett ?r svarar de i genomsnitt att reporäntan d? ligger p? 0,41 procent, vilket är n?got lägre än förra m?nadens niv? p? 0,45. Hush?llen tror därmed att reporäntan om ett ?r kommer att ligga 16 punkter över dagens reporänta p? 0,25 procent.
Av de hush?ll som helt eller delvis har rörlig ränta p? sina l?n svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande trem?nadersperioden. Det är samma niv? som förra m?naden.
I takt med att bostadspriserna har stigit har ocks? hush?llens skulder ökat. 85 procent av hush?llen menar att det är viktigt att denna utveckling ändras och hush?llens skuldbörda minskar.
När hush?llen ombeds rangordna olika ?tgärdsförslag för att ?stadkomma en lägre skuldbörda föredrar de flesta att strängare amorteringskrav införs. Minst populärt är ett slopande av ränteavdraget.
SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
?Förväntningarna p? stigande priser är tillbaka och snuddar vid rekordniv?n fr?n 2007. Utvecklingen drivs av l?ga räntor, bostadsbrist och stort bostadsfokus i media.?
?Det finns ett överraskande starkt medh?ll fr?n hush?llen när det gäller behovet att minska skuldbördan. Intressant är ocks? att det inte är n?gon större skillnad i uppfattning mellan de som har bol?n själva och de som inte har det.?
?Hush?llen tror därmed p? fortsatt l?ga räntor men att en första reporäntehöjning änd? kommer n?got tidigare än riksbankens prognos.?
Synen p? bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn för Stockholmsomr?det ligger kvar p? rekordniv?n 72 fr?n förra m?naden. I Sk?ne ligger indikatorn nu p? 47, vilket är nedg?ng med fyra enheter fr?n förra m?naden och i Östra Götaland sjunker indikatorn fr?n 66 till 61. I Svealand (exkl Stockholm) har indikatorn sjunkit tv? enheter fr?n förra m?naden och ligger nu p? 64. I Västra Götaland är indikatorn 68 vilket är en uppg?ng med 5 enheter fr?n förra m?naden (genomsnittliga värden av de tv? senaste m?naderna).
Om undersökningen
Demoskops och SEBs undersökning genomförs m?natligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 26 augusti till 3 september.

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: [email protected]
Se gärna ett kort filmklipp om Demoskop
Bifogade filer

Related posts

Top