Del?rsrapport januari ? juni 2014

Stark efterfr?gan p? Folksams produkter
? V?r ekonomiska styrka med uth?lligt starka nyckeltal fortsätter att driva efterfr?gan inom samtliga omr?den, säger Folksams vd och koncernchef Jens Henriksson.
Premieintäkterna ökade under det första halv?ret med 18 procent till totalt 28,3 (24,0) miljarder kronor, samtidigt som kunderna blev allt mer nöjda.
Mot bakgrund av v?r starka ekonomiska ställning är det ocks? glädjande för mig att kunna meddela att Folksam har beslutat att fr?n och med den 1 september 2014 höja ?terbäringsräntan p? traditionell försäkring fr?n 6,5 procent till 7,0 procent. Det är ett led i v?rt l?ngsiktiga arbete och ett bevis för v?ra kunder p? Folksams framg?ng.
Under kvartalet utmärkte sig Folksam även i Sustainable Brand Index stora undersökning genom att toppa listan över de mest h?llbara varumärken i försäkringsbranschen.
Folksam totalt jan – jun 2014 2013 jan – jun 2013 2012
Premier, Mkr (1) 28 260 40 438 24 027 35 226
Förvaltat kapital, Mkr (2) 329 818 304 299 288 474 275 380
varav svenska aktier 49 375 47 071 41 090 37 598
varav fastigheter 19 961 19 749 19 060 18 627
Fondförsäkringstillg?ngar, Mkr (3) 90 827 79 221 70 537 62 224
Folksam Sak (koncernen)
Premieintäkt, Mkr 5 751 10 974 5 424 10 286
Totalkostnadsprocent 101 103 97 102
Konsolideringsgrad, % 130 126 124 117
Konsolideringsgrad, %, Moderbolaget 151 149 152 143
Folksam Liv (moderbolaget)
Premieinkomst, Mkr 5 606 8 569 3 887 7 547
Solvensgrad, % 159 161 158 144
Totalavkastning, % 5,3 7,6 2,1 7,0
?terbäringsränta Liv1, % (4) 6,2 5,5 4,9 4,5
Kollektiv konsolidering Liv1, % 122 120 117 118
?terbäringsränta Liv2, % (4) (5) 6,2 6,0 6,0 6,0
Kollektiv konsolidering Liv2, % (5) 122 118 115 116
KPA Pensionförsäkring
Premieinkomst, Mkr 8 856 9 889 7 599 7 713
Solvensgrad, % 170 172 172 150
Totalavkastning, % 6,0 8,2 1,9 7,2
Avkastningsränta, % 6,2 8,0 1,8 7,2
Kollektiv konsolidering, % 100 100 100 100

1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar och avgiftsintäkter fr?n sparare fr?n sparare i fondförsäkring.
2) Förvaltat kapital motsvarar tillg?ngar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterbolag samt med tillägg för förvaltat kapital i Konsument-kooperationens pensionsstiftelse. Per Q1 2012 har tillg?ngar i Svenska lärarfonder samt Aktia Försäkrings Ab tillkommit. Under 2012 har överl?telse av förvaltningsrätten för Folksam LO Fonder skett till Robur. Per Q1 2013 har tillg?ngar i SalusAnsvar tillkommit. Per Q4 2013 överläts förvaltningsrätten av fonder i Svenska lärarfonder till DnB Asset Management. Historiken är justerad för jämförbarhet.
3) Placeringstillg?ngar för vilka försäkringstagarna bär risken.
4) Redovisad ?terbäringsränta avser ?rets genomsnitt.
5) Kooperativ tjänstepension.
Folksam totalt
Folksam är kundägt och omfattar de tv? moderbolagen Folksam Sak och Folksam Liv med dotterföretag. I denna del?rsrapport redovisas koncernen Folksam Sak, moderbolaget Folksam Liv samt KPA Pension. Under rubriken Folksam totalt inkluderas moderbolagen och samtliga dotterföretag med de justeringar som framg?r av fotnoterna under tabellen.
Samtliga bolag inom Folksam fortsätter att utvecklas stabilt. Fokus p? befintliga kunder är en viktig framg?ngsfaktor och vi fortsätter att utveckla relationen med v?ra samarbetspartner. Samtidigt gör vi fler affärer med v?ra individuella kunder.
Folksam Sak
Vi ser en god efterfr?gan inom samtliga försäkringsomr?den under perioden januari till juni, samtidigt som kundlojaliteten fortsätter att öka. De sjunkande marknadsräntorna har dock haft en negativ effekt p? periodens resultat.
Under perioden ökade premieintäkterna i sakkoncernen med 6 procent till totalt 5 751 (5 424) miljoner kronor. Samtliga försäkringsgrenar växer, men ökningen kan framför allt hänföras till Hem & villa, Företag & fastighet och Motor & trafik.
Totalkostnadsprocenten för sakkoncernen ökade jämfört med motsvarande period föreg?ende ?r och uppg?r till 101 (97) procent. Det är främst skadekostnadsprocenten som p?verkas av negativa livränteeffekter och stigande skadehanteringskostnader p? grund av ökad serviceniv? genom förstärkt skadeorganisation. Den underliggande skadekostnaden var däremot stabil. Driftskostnaderna minskade under perioden januari till juni, men förväntas stiga under det andra halv?ret p? grund av investeringar i effektivitetshöjande ?tgärder.
Dotterbolagen Tre Kronor och Folksam Skadeförsäkring (Finland) visade en mycket god resultatförbättring för perioden. Integrationen av SalusAnsvar fortsätter enligt plan.
Konsolideringsgraden i moderbolaget uppgick till 151 (152) procent.
Folksam Liv
Folksam Liv fortsätter att flytta fram sina marknadspositioner med en stabil finansiell utveckling inom sparandeförsäkring med garantier.
Under perioden januari till juni ökade premieinkomsten för Folksam Liv med 44 procent eller 1 719 miljoner kronor jämfört med samma period föreg?ende ?r och uppg?r till 5 606 miljoner kronor. Den kraftiga ökningen är en kombination av ökat sparande i kapitalförsäkringar och Folksams satsning p? individuell tjänstepension. Efterfr?gan drivs av uth?lligt starka nyckeltal, bred distribution samt fortsatt starkt intresse för traditionell livförsäkring med garanti.

Samtidigt har ökade volymer och satsningen p? individuell tjänstepension, liksom anpassningen till Solvens 2 och ambitionen att effektivisera system och processer, ökat driftsskostnaderna under 2014. De förväntas ocks? fortsätta öka under andra halv?ret 2014.
Totalavkastningen var god under perioden januari till juni och samtliga tillg?ngsslag har bidragit positivt.
Solvensgraden är stabil och uppgick till 159 (158) procent. Sjunkande l?ngräntor har p?verkat solvensgraden n?got sedan ?rsskiftet d? den uppgick till 161 procent. Ny metod för beräkning av diskonteringsräntan per den sista december 2013 har minskat räntekänsligheten i försäkringstekniska avsättningar.
Per den sista juni uppgick den kollektiva konsolideringsgraden för premiebestämd kooperativ tjänstepension (Liv 2) till 122 (115) procent och för övrig verksamhet i Folksam Liv till 122 (117) procent.
Väsentliga händelser
Folksam Liv höjde fr?n och med den 1 maj 2014 ?terbäringsräntan p? traditionell försäkring fr?n 6,0 procent till 6,5 procent före skatt och avgifter. Folksam har även beslutat att fr?n och med den 1 september 2014 ytterligare höja ?terbäringsräntan p? traditionell försäkring fr?n 6,5 procent till 7,0 procent.
Mot bakgrund av regeringens förslag om att förändra avdragsrätten för privat pensionssparande har Folksam Liv stoppat nyförsäljningen av privat pensionsförsäkring med löpande inbetalning.
KPA Pension
Under det första halv?ret 2014 ökade premieinkomsten för KPA Pension med 17 procent, eller 1 257 miljoner kronor, jämfört med föreg?ende kvartal till 8 856 (7 599) miljoner kronor. Ökningen beror p? att fler personer aktivt eller som förvalsalternativ har valt KPA Pension som tjänstepensionsbolag inom avtalsomr?dena KAP-KL och PA-KFS.
KPA Pensions totalavkastning för perioden januari till juni 2014 uppgick till 6,0 (1,9) procent och solvensgraden var 170 (172) procent. Avkastningsräntan uppgick till 6,2 (1,8) procent.
Den tydliga säsongseffekten i premievolymen beror p? att en stor del av premieinbetalningarna inom avtalspensionen KAP-KL sker under första kvartalet.
Väsentliga händelser
KPA Pension vann ?ter Sk?nekommunernas förtroende i landets största pensionsupphandling. Avtalet omfattar b?de försäkring och administration och gäller i tre ?r med möjlighet till ett ?rs förlängning.
För tredje ?ret i rad uts?gs KPA Pension till det mest h?llbara bolaget i b?de pensionsbranschen och i hela finansbranschen i Skandinaviens största undersökning Sustainable Brand Index.
KPA Pension fick utmärkelsen ?rets livförsäkringsbolag vid Insurance Awards 2014. Stark solvens, nöjda kunder och det mest h?llbara företaget i branschen bidrog till topplaceringen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catrina Ingelstam, Ekonomidirektör Folksam, telefon 0708-31 60 75
Juha Hartomaa, Investerarrelationer Folksam, telefon 0708-31 65 26
Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. V?r vision är att människor ska känna sig trygga i en h?llbar värld. Läs mer p? www.folksam.se

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan
svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. V?r vision är att
människor ska känna sig trygga i en h?llbar värld. Läs mer p? www.folksam.se
Bifogade filer

Top