SE

Del?rsrapport: Försäljningar och studentbostäder i fokus

2014-07-15 12:54 Akademiska Hus

Perioden har präglats av ett antal större försäljningar. Fastigheten Forum i Kista och hela Akademiska Hus best?nd i Sundsvall avyttrades för sammanlagt 747 Mkr. Fastighetsbest?ndet i Sundsvall har avyttrats d? dess storlek, bristande möjligheter till tillväxt samt avst?ndet till regionkontoret i Ume? begränsade möjligheten till rationell förvaltning. Det blev ocks? klart att Skolfastigheter i Stockholm AB köper Campus Konradsberg i Stockholm för 2 miljarder kronor. Motivet till försäljningen är att campusomr?det inte längre är viktigt för Stockholms universitets framtida utveckling, sedan de flyttat hela lärarutbildningen till Frescati-omr?det. Sammantaget innebär periodens genomförda och avtalade försäljningar om totalt 2,8 miljarder kronor att hyresintäkterna kommer att minska med drygt 220 Mkr p? hel?rsbasis samt att finansieringsbehovet minskar.
Studentbostadsfr?gan är viktig, b?de för lärosätena och för samhället i stort. Det har inte minst den offentliga debatten visat och nu senast uppmärksammades fr?gan av statsministern som i sitt tal i Almedalen lovade att 20 000 nya studentbostäder ska byggas fram till 2020. Akademiska Hus omtalades som en viktig aktör i denna satsning.
– Idag medverkar vi, inom ramen för v?rt uppdrag, till byggandet av fler än 6 000 studentbostäder, bland annat genom att sälja eller arrendera ut mark, samverka i detaljplanearbete samt arbeta in student- och forskarbostäder i v?ra campusplaner, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus.
Fastighetsförvaltningen uppvisar ett fortsatt stabilt resultat. Hyresintäkterna ökar n?got beroende p? driftsättningar och retroaktiv hyra men minskar n?got p? grund av avyttrade fastigheter. Driftöverskottet ökade med 105 Mkr till 1 869 Mkr. Ett betydligt försämrat finansnetto vägs upp av stora positiva marknadsvärdeförändringar i fastighetsbest?ndet. Periodens resultat före skatt ökade fr?n 2 031 Mkr till 2 542 Mkr. Under första halv?ret har vi investerat 1 685 Mkr i ny- och ombyggnader.

Del?rsrapporten i sammandrag:
Hyresintäkterna uppgick till 2 745 Mkr (2 686).
Driftöverskottet uppgick till 1 869 Mkr (1 764), vilket är en förbättring med 105 Mkr.
Resultatp?verkande värdeförändringar i fastigheter uppgick netto till 1 230 Mkr (443).
Finansnettot för perioden uppgick till – 526 Mkr (-138). I finansnettot ing?r värdeförändringar p? finansiella instrument med – 324 Mkr (86).
Resultatet före skatt för perioden uppgick till 2 542 Mkr (2 301) och periodens resultat blev 1 995 Mkr (1 573).
Investeringar i om- och nybyggnader har under perioden uppg?tt till 1 685 Mkr (1 292).
Direktavkastningen (exklusive fastigheter under uppförande) uppg?r till 6,9 procent (6,9) p? hel?rsbasis.

För mer information:

Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus
Tel: 0708 – 91 61 10
E-post: [email protected]
Joakim Hugosson, stf ekonomidirektör Akademiska Hus
Tel: 0706 – 29 13 62
E-post: [email protected]
Ulrika H??rd, vik. pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0705 – 53 79 32
E-post: [email protected]
Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus p? universitet och högskolor bygger och förvaltar vi h?llbara kunskapsmiljöer. V?r l?nga erfarenhet och fokus p? trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga b?de innovativt och l?ngsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde p? 59,7 miljarder kronor och en omsättning p? 5,6 miljarder. För att möta den ökande efterfr?gan p? kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj p? 20 miljarder. S? bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel p? hur vi jobbar hittar du p? akademiskahus.se

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy