Del?rsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-juni 2014

Stark försäljning och finansiell styrka inför expansion
1 april?30 juni 2014

Nettoomsättningen ökade till 1 267 KSEK (498).
Resultat efter skatt uppgick till -7 501 KSEK (-3 535).
Resultat per aktie uppgick till -0,33 SEK (-0,20).
Likvida medel uppgick till 66 177 KSEK (602).

Väsentliga händelser under kvartalet

En nyemission genomfördes, vilket tillförde bolaget 78,3 MSEK efter emissionskostnader.
Marianne Dicander Alexandersson invaldes i styrelsen.
Apotek i Norge fattar beslut om att införa ColdZyme i sina produktsortiment med start i september 2014.
1 januari?30 juni 2014
Nettoomsättningen ökade till 3 789 KSEK (1 855).
Resultat efter skatt uppgick till -13 973 KSEK (-6 081).
Resultat per aktie uppgick till SEK -0,67 (-0,34).

Väsentliga händelser efter periodens utg?ng

Avtal tecknas med AHA Sales and Marketing avseende distribution av ColdZyme p? apotek i Storbritannien, inledningsvis via apotekskedjan Boots.

Nyckeltal
(KSEK)Q1
2014Q1
2013H1
2014H1
2013Hel?r
2013
Nettoomsättning1 2674983 7891 85510 489
Bruttomarginal, %5031655269
Rörelseresultat -7 674-3 546-14 160-6 089-16 209
Kassaflöde fr?n den löpande verksamheten-11 668-4 536-15 677-6 401-18 429
Genomsnittligt antal anställda1481188

VD-kommentar: ColdZyme expanderar till Norge och Storbritannien
Jag är mycket nöjd med v?ra framsteg under ?rets första sex m?nader. B?de kunder, samarbetspartners och aktieägare har visat stort intresse och förtroende för oss och v?r produkt ColdZyme.
Vi hade en hög tillväxttakt under hela första halv?ret. Även om förkylningsprodukter följer säsong och efterfr?gan minskar under sommarhalv?ret mer än fördubblades försäljningen under andra kvartalet i jämförelse med motsvarande period föreg?ende ?r. Tillväxten ska emellertid jämföras med att ColdZyme inte var fullt lanserad p? svenska apotek förrän i september förra ?ret.
Med stor tillfredsställelse kunde vi i juni rapportera de första resultaten av v?ra satsningar p? att expandera ColdZyme geografiskt. I höst kommer produkten att finnas tillgänglig via apotek i Norge och via den ledande aktören Boots i Storbritannien. Som planerat kommer vi att sälja via egen organisation i Norge och via distributör i Storbritannien. Genom expansionen möter vi ett av v?ra operativa m?l för ?ret ? att lansera ColdZyme p? marknader utanför Sverige.
För att bygga upp kännedomen om ColdZyme p? nya marknader investerar vi i mediakampanjer i samband med respektive lansering. I Storbritannien anpassar vi dessutom produkterbjudandet efter den r?dande konkurrenssituationen och lanserar ColdZyme One Cold, en mindre förpackning motsvarande en förkylning. Resultaten fr?n v?r senaste kundundersökning stärker oss inför expansionen. Undersökningen visar att vi har nöjda kunder och att ?terköpsfrekvensen för produkten är hela 91 procent.
Arbetet med att notera bolaget p? Nasdaq OMX Small Cap har fortg?tt under kvartalet. Vi har en viss förskjutning i tidsplanen men förväntar oss att listbytet kan ske i slutet av Q3 eller n?got senare.
I mars-april förstärkte vi v?r finansiella position genom en nyemission som fulltecknades, vilket ger oss möjligheter att beh?lla en hög expansionstakt. Vi ser fram emot andra halv?ret 2014 d? vi förbereder för lansering av fler produkter och bearbetning av fler marknader samt fortsatta satsningar inom forskning och utveckling.
Michael Edelborg Christensen, VD
För mer information, kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ)
Telefon: 0768-14 41 66. Mail: [email protected]
Johan Wennerholm, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0730-42 99 97 | E-post: [email protected]
För fullständig rapport se bifogad PDF
Om Enzymatica AB (publ)

Enzymatica AB är ett bioteknikbolag som utvecklar och säljer produkter mot infektionsdrivna sjukdomar baserade p? ett enzym fr?n djuphavstorsk. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkter inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukter inom oral hälsa och dermatologi. I bolagets lanserade produktportfölj finns ColdZyme? Munspray CE mot förkylning, som introducerades receptfritt p? den svenska apoteksmarknaden under 2013. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat p? Aktietorget.
Om Enzymatica p? webben
Enzymaticas Pressrum ?
Enzymaticas Webbplats ?
Enzymatica p? LinkedIn ?
Enzymatica p? Twitter ?
För Investerare ?
För Investerare ?
ColdZyme Webbplats ?
ColdZyme p? facebook ?

Bifogade filer

Related posts

Top