SE

DEFLAMO: Styrelsen lägger fram förslag om incitamentsprogram och kallar till extra bolagsstämma

PRESSMEDDELANDE
Malmö den 28 juli 2014
Styrelsen i DEFLAMO AB (publ) har beslutat föresl? en extra bolagsstämma att h?llas den 28 augusti 2014 att fatta beslut om genomförande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda genom utgivande av högst 2 200 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av motsvarande antal nya aktier i bolaget (?Incitamentsprogram 2014/2017?).
Enligt förslaget ska teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt till det helägda dotterbolaget Deflamo Förvaltning AB varvid teckning ska ske senast den 3 september 2014 med rätt för styrelsen att förlänga denna frist. Deflamo Förvaltning AB ska sedan överl?ta teckningsoptioner till deltagarna enligt av bolagsstämman fastslagna principer för Incitamentsprogram 2014/2017. Överl?telse av teckningsoptionerna till deltagarna ska ske till marknadsvärde att fastställas enligt Black & Scholes.
Teckning av aktier baserat p? teckningsoptionerna ska kunna ske fr.o.m. 1 juli 2017 t.o.m. 30 september 2017 till ett teckningspris om det högsta av 2 kr och 112 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos Aktietorget under en period om 15 handelsdagar före den extra bolagsstämman.
Skälen för avvikelsen fr?n aktieägarnas företrädesrätt är ambitionen att genom incitamentsprogrammet skapa större delaktighet för anställda, nyckelpersoner och ledande befattningshavare i koncernen vad avser koncernens utveckling och därmed öka förutsättningarna för att dessa personer känner ett särskilt ansvar och verkar för att generera värdeskapande och vinstgivande tillväxt. Det är ocks? angeläget att kunna erbjuda denna möjlighet för att p? ett konkurrenskraftigt sätt stimulera de berörda individernas fortsatta engagemang i koncernen.
Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som föresl?s emitteras enligt optionsprogrammet kan bolagets aktiekapital komma att ökas med 110 000 kronor fördelat p? 2 200 000 B-aktier, innebärande en utspädning om högst 3,36 procent av det totala antalet utest?ende aktier och en utspädning om 1,40 procent av det totala antalet röster.
Kallelse till bolagsstämman kommer att ske i vederbörlig ordning inom kort. Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt p? bolagets hemsida, www.deflamo.com, samt p? bolagets huvudkontor i Malmö senast fr.o.m. torsdagen den 14 augusti 2014.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Jan Ove Aspeblad, Styrelseordförande DEFLAMO AB (publ)
Mobil: 073-973 55 77
E-mail: [email protected]
Jan Blomquist, Styrelseledamot DEFLAMO AB (publ)
Mobil: 070-486 17 71
E-mail: [email protected]

Deflamo AB är ett specialkemiföretag. Vi utvecklar, producerar och säljer en effektiv och miljöanpassad flamskyddsteknologi under produktnamnet Apyrum.
Apyrum säljs till tillverkningsindustri och tjänsteföretag i Europa, och är ett patenterat, miljövänligt och biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel som är konkurrenskraftigt i industriellt bruk, även utan att hänsyn tagits till Apyrums unika miljö- och hälsoegenskaper.
Vi samarbetar i dag med industriföretag som tillverkar produkter av plast, papper, trä, och andra material och som används till byggnader, fordon, elektronik med mera där höga krav ställs p? brandskydd och miljö, säkerhet och hälsa. Apyrum ersätter farliga flamskyddsmedel som inneh?ller till exempel brom, klor, antimon, bor och fosfatestrar med ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa.
Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat p? Aktietorget och äger patenten för Apyrums miljövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom omr?det finns flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom omr?det finns en tredjedel av världsmarknaden för flamskyddsmedel. Verksamheten i Deflamo omfattar utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. En central del i försäljningsarbetet är teknisk projektledning och att tillsammans med kunderna utveckla, utvärdera och optimera deras tillverkningsprocesser till de delar som berör flamskyddsteknologi.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #ALLA   #CRM   #Custice Nu