Latvia articles

Eiropas vesel?bas apdrošin?šanas karte (sa?sin?ti – EVAK)

Eiropas vesel?bas apdrošin?šanas karte (sa?sin?ti – EVAK)

Eiropas vesel?bas apdrošin?šanas karte (sa?sin?ti – EVAK) ? dokuments, kurš, uzturoties cit? Eiropas Savien?bas valst?, k? ar? Norv??ij?, ?sland?, Lihtenštein? vai Šveic? apliecina ties?bas sa?emt nepieciešamo vai neatliekamo medic?nisko vesel?bas apr?pi t?d? paš? apjom? k? š?s valsts iedz?vot?jiem

fra Wikipedia…

Top