Bokslutskommuniké 2013/2014 för Kentima Holding AB

Bokslutskommuniké 2013/2014 för Kentima Holding AB finns fr?n 2014-09-19 tillgänglig p? företagets hemsida, www.kentima.com
Kentima fortsätter exportsatsningen enligt plan och flera nya distributörs- och ?terförsäljaravtal har tecknats under ?ret. Koncernens omsättning har ökat sekventiellt under de tre senaste kvartalen. Under Q4 (april-juni) ökade omsättningen markant i dotterbolaget Kentima AB jämfört med samma period föreg?ende ?r.

2013/2014 i sammandrag

Nettoomsättningen uppgick till 32 935 (37 908) KSEK. Nedg?ngen beror p? en minskad försäljning till en av bolagets större kunder som under perioden s?g en minskad ordering?ng och försäljning i sin egen verksamhet.

Rörelseresultatet uppgick till -10 497 (-813) KSEK. Resultat efter skatt uppgick till -10 640 (-1 161) KSEK som motsvarar -1,61 (-0,18) SEK per aktie. Resultatet är en följd av det stora förändringsarbete bolaget genomför, främst den stora internationella satsning som p?börjats, nyanställningar med en kraftigt utökad säljavdelning, marknadsförings- och utvecklingskostnader. Detta har resulterat i en ökad omsättning för dotterbolaget Kentima AB, ökat intresse för v?ra produkter, samt flera internationella avtal och ett stort antal nya partners.

Koncernens omsättning har ökat sekventiellt under de tre senaste kvartalen och under Q4 (april-juni) är den dessutom högre än motsvarande period föreg?ende ?r.

Kentima AB har under ?ret, inom sina tv? affärsomr?den Automation och Security, en underliggande omsättningstillväxt p? 22 procent jämfört med föreg?ende ?r, exkluderat försäljningen till systerbolaget Kentima Control R&D AB. Under Q4 (april-juni) var den underliggande omsättningstillväxten i Kentima AB 33 procent, jämfört med samma period föreg?ende ?r.

Kassaflödet fr?n den löpande verksamheten uppgick till -9 247 (2 093) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -809 (5 885) KSEK. Likvida medel inklusive disponibel checkkredit, uppgick per den 30 juni 2014 till 12 638 KSEK.

För att vidh?lla sin tillväxtplan har Kentima Holding genomfört en garanterad företrädesemission under maj 2014 som tillförde bolaget 16,9 Mkr före emissionskostnader. Huvudägaren Kent Nilsson, VD tecknade sig för ett emissionsbelopp om 4 Mkr via Dewani AB.

Styrelsen har under Q3 antagit nya finansiella m?l för bolaget:
? Genomsnittlig ?rlig omsättningstillväxt om minst 25 procent de kommande fem ?ren p?
koncernniv?.
? Inom Kentima AB förväntas en genomsnittlig ?rlig omsättningstillväxt om minst 50 procent de
kommande fem ?ren.
? EBITDA-marginal om minst 15 procent fr?n och med verksamhets?ret 2016/2017.

Stort fokus har legat p? att bearbeta nya potentiella internationella distributörer och ?terförsäljare. Detta har lett till flera tecknade avtal och inledda betydelsefulla samarbeten. Utanför Norden har Kentima tecknat avtal med distributörer och ?terförsäljare i bland annat Baltikum, Beneluxländerna, Polen, Slovakien och Storbritannien. Detta är i linje med bolagets tidigare kommunicerade marknadsplan.

Händelser efter rapporttidens utg?ng:
Nyemissionen registrerades den 4 juli 2014 och den 15 augusti hade bolaget 517 aktieägare.
Flera nya och internationella distributörs- och ?terförsäljaravtal har tecknats under det nya verksamhets?ret.

Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat p? NASDAQ OMX First North. Kentima har fyra egenutvecklade produktomr?den: överordnad mjukvara för videoövervakning, industridatorer, operatörspaneler samt mjukvara för att övervaka, presentera och optimera olika typer av produktioner.
Kentima är ett innovativt företag och tillverkar produkter som inneh?ller en mängd unika funktioner för b?de systemintegratörer och slutanvändare. M?lsättningen är att Kentimas produkter ska ha en hög användarvänlighet trots att de inneh?ller ett stort antal avancerade funktioner. Genom ett aktivt samarbete med välkända svenska exportföretag, finns företagets produkter redan installerade hos olika typer av slutkunder runt om i hela världen. Exempel p? slutkunder är n?gra av världens största gruvor, internationella flygplatser i Peking, Dallas och London, köpcentret Emporia i Malmö, Skärholmen Centrum i Stockholm och Operahuset i Oslo. Samtliga av dessa kunder har extremt höga krav p? säkerhet, funktionalitet och kvalitet.
Produktomr?den:
? HMI/SCADA Software, WideQuick
? Video Management Software, Ethiris
? Industrial Computers, Oe
? Operator Panels, WideQuick HMI Panel

Certified Adviser är Consensus.
Ethiris och WideQuick är registrerade varumärken.
www.kentima.com
Bifogade filer

Related posts

Top