SE

Bemanningsbarometern ? Q3 2014 – Förväntningarna om att efterfr?gan g?r ned

Under tredje kvartalet 2014 väntar sig 34 procent av bemanningsföretagen en ökad efterfr?gan. 40 procent väntar sig att den blir oförändrad och 26 procent räknar med en minskad efterfr?gan. Nettotalet*) hamnar p? 7 vilket är en betydligt mer dämpad framtidssyn än vad företagen hade inför andra kvartalet. Utfallet för andra kvartalet blev ocks? rejält sämre än väntat, se diagrammet nedan. Nu räknar allts? företagen med ett ännu svagare efterfr?geläge under tredje kvartalet jämfört med utfallet för andra kvartalet.
Drygt en fjärdedel av bemanningsföretagen räknar med att behöva skära ner p? antalet anställda under tredje kvartalet medan 29 procent räknar med att kunna nyanställa och 44 procent räknar med oförändrad personalstyrka. Det talar för att antalet anställda blir ungefär oförändrat inom branschen under tredje kvartalet.

Svensk ekonomi började ?terhämta sig under tredje kvartalet förra ?ret, men Almega bedömer att ?terhämtningen kommer g? l?ngsamt, b?de för tjänstesektorn och för industrin. I ?r väntas främst hush?llens konsumtion öka och bidra till att Sveriges BNP-tillväxt stiger jämfört med förra ?ret. Däremot bedöms b?de export och investeringar ?terhämta sig l?ngsamt, vilket hör samman med kvarst?ende effekter av finanskrisen. Industrins ordering?ng är fortsatt l?g. Jämför man utvecklingen fram till och med juni i ?r med samma period förra ?ret, har den sjunkit med cirka 1 procent. Jämför man niv?n p? industrins ordering?ng med var den l?g innan finanskrisen är den hittills i ?r betydligt lägre, cirka 22 procent. Utvecklingen för industrin har stor inverkan p? bemanningsbranschen eftersom yrkesomr?det industri st?r för cirka en fjärdedel av branschens totala omsättning.

Föreg?ende kvartal
Under andra kvartalet ökade efterfr?gan för 45 procent av bemanningsföretagen. Det var betydligt sämre än förväntat men en svag uppg?ng jämfört med första kvartalet d? efterfr?gan steg för 42 procent av företagen. Under andra kvartalet minskade efterfr?gan för betydligt fler företag än under första, 27 procent jämfört med 3 procent. Detta är förklaringen till det lägre nettotalet.

Otillräcklig efterfr?gan anses vara det främsta hindret för företagens verksamhet. Under andra kvartalet ans?g 62 procent att detta var det främsta hindret vilket är en försämring jämfört med första kvartalet d? 47 procent ans?g att det var främsta hindret. Det tyder p? en försämring av efterfr?geläget för bemanningsföretagen.

Färre företag än förväntat kunde nyanställa under andra kvartalet, 37 procent jämfört med förväntade 65 procent. Betydligt fler företag än förväntat behövde skära ner p? personal, 25 procent jämfört med förväntade 1 procent. 38 procent av företagen hade oförändrad personalstyrka under andra kvartalet.

63 procent av bemanningsföretagen anser att volymen p? inneliggande ordrar är för liten, 7 procent anser att den är förh?llandevis stor och 30 procent anser att den är lagom. Nettotalet för andra kvartalet 2014 ligger p? -56 vilket är en försämring jämföret med första kvartalet och tyder p? att efterfr?geläget för branschen har försämrats.

*) Nettotal
Företagens svar vägs samman och normeras s? att den procentuella fördelningen för de olika svarsalternativen summerar till 100. För att lättare kunna presentera och analysera resultaten används nettotal. Nettotalet är saldot mellan andelen företag som uppgett en ökning respektive en minskning för en viss fr?ga. Exempel: 40 procent av företagen uppger att produktionsvolymen har ökat och 10 procent att den har minskat, 50 procent uppger att den är oförändrad. Nettotalet blir i det här fallet 30 (40-10=30). Observera att ett nettotal p? 30 kan bildas av en mängd olika svarsfördelningar. Fr?n 30/70/0 till 70/0/40, där den första varianten är den mest lättolkade. Av nettotalen bildas sedan tidsserier och för fr?gor som endast har ja eller nej som svarsalternativ bildas tidsserien av den procentuella andelen företag som svarat ja.
Om Bemanningsbarometern
Konjunkturinstitutet, KI, har i sin konjunkturbarometer fr?gat 144 företag med tjänster inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning (SNI 73) om deras förväntningar p? det närmaste kvartalet. KI redovisar även företagens svar p? hur det senaste kvartalet har utvecklats.
Den senaste undersökningen publicerades den 30 juli 2014. 85 av de tillfr?gade 144 bemanningsföretagen har svarat (59 procent).
För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68
Hans Uhrus
Presschef Bemanningsföretagen
076- 895 01 01
[email protected]

V?r bransch sätter ?rligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.
V?r bransch sätter ?rligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.
Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 500 medlemsföretag, varav över 440 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ing?r i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.
Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna f?r tillg?ng till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt.
Medarbetarna f?r möjlighet att utvecklas p? en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens fr?n m?nga olika arbetsplatser ger.
I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens. www.bemanningsforetagen.se
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ford Europa   #Ford Focus   #SYNC   #Tangerine Scream