SE

Arbetsskaderapporten 2014: Olycksrisken varierar med ?lder

För tredje ?ret i rad ökar risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka p? svenska arbetsplatser. Under 2000-talets första decennium minskade risken för arbetsskador stadigt. Nu ökar risken. Det framg?r av AFA Försäkrings ?rliga rapport ?Allvarliga arbetsskador och l?ngvarig sjukfr?nvaro?.
Arbetsskaderapporten är Sveriges största undersökning om allvarliga arbetsskador och l?ngvarig sjukfr?nvaro. Den bygger p? ett mycket omfattande underlag. Alla skadeanmälningar till de kollektivavtalade försäkringarna lagras i AFA Försäkrings databas, som inneh?ller mer än 10 miljoner ärenden. Databasen är en unik kunskapskälla.
? Risken att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall, ett arbetsolycksfall som orsakar fler än 30 dagars sjukskrivning eller medicinsk invaliditet, är fortfarande l?g i Sverige ur ett internationellt och europeiskt perspektiv. Under 2000-talets första decennium minskade skaderisken stadigt. Men 2010 vände trenden, förklarar Michel Normark som är chef för analys och försäkringsvillkor p? AFA Försäkring.
? Efter tre ?r av stigande skaderisk kan vi konstatera att den l?ngsiktiga minskande trenden tycks ha brutits, säger Michel Normark. Vi har under ett antal ?r observerat ökade risktal. Risken att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall var 2,5 per 1 000 sysselsatta under 2012, att jämföra med 2,3 ?r 2011 och 2,1 ?r 2010.
Att antalet godkända allvarliga skador ökar kan förklaras p? flera sätt. Anmälningsförfarandet har förenklats och det har blivit möjligt att anmäla skador p? webben. Arbetsmarknadens parter har förbättrat villkoren i försäkringen och p? s? sätt ökat incitamenten för anmälan. Dessutom har arbetsmarknadens parter genomfört ett antal kampanjer för att öka kännedomen om försäkringarna.
? Dessa förbättringar kan förklara en del av ökningen. Men de kan inte förklara hela ökningen av de allvarliga arbetsolycksfallen. Dessa skador är av den digniteten att de alltid borde anmälas. Statistiken visar ocks? att skador med medicinsk invaliditet ökar, b?de som andel av de allvarliga skadorna och i absoluta tal, förklarar Michel Normark. För 2011 var det 5482 av de allvarliga arbetsolycksfallen som ledde till medicinsk invaliditet och det ökade till 6 879 under 2012.
Oförändrat skadepanorama
Arbetsskaderiskerna är lika ojämnt fördelade som tidigare. Fallolyckor, hantering av maskiner samt hot, v?ld och r?n st?r för flest antal olyckor. Det är bland byggnadsträarbetare och brandpersonal som riskerna är störst, även om de faktiskt sjunker för brandpersonalen. Risken för högriskyrkena polis och tullbevakningspersonal minskar ocks?. Allra lägst risk p? den svenska arbetsmarknaden finns inom läkaryrket och tandv?rdsarbete.
Stora skillnader mellan män och kvinnor och olika yrkesgrupper
Det skiljer mycket mellan olika grupper av arbetstagare, inte minst mellan människor i olika ?ldrar. Riskerna för allvarliga arbetsolycksfall stiger med ?lder och är dessutom ofta hög för de yngsta medarbetarna, de som är relativt nya i sitt yrke. Män arbetar mer i yrkesgrupper som är mer utsatta för allvarliga arbetsolycksfall. Däremot har kvinnor och män som är verksamma i samma branscher en liknande riskbild.
Män är mer utsatta för allvarliga arbetsolyckor än kvinnor, men kvinnornas risk har ökat mer än männens. För män är risken 3,1 per 1 000 sysselsatta, och för kvinnor 1,8. För kvinnor ökar risken mer än för män med stigande ?lder. 55 procent av de kvinnor som r?kat ut för ett allvarligt arbetsolycksfall är över 45 ?r, mot 44 procent av männen.
För kvinnor är det risken för fallskador som ökar mest med ?ldern. B?de i termer av överrisk och antal arbetsolycks-fall dominerar ?lderskategorin 56-64 ?r och olycksorsakerna ?ramla inne? respektive ?ramla ute?. För kvinnor i ?l-dern 56-64 ?r är risken att ramla inne 2,7 g?nger högre än normalrisken, och risken att ramla ute 2,5 högre än normalrisken.
L?ngvarig sjukfr?nvaro
Även antalet allvarliga sjukfall har ökat gradvis sedan 2009, b?de inom avtalsomr?dena Svenskt Näringsliv/LO och i kommuner och landsting. Risken är 14,7 per 1 000 sysselsatta inom avtalsomr?de Svenskt Näringsliv/LO och 26,8 för kommuner och landsting. Risken för samtliga yrkesgrupper är 19,3 per 1 000 sysselsatta. Risken ökar i de flesta yrken men är inte uppe i de niv?er som gällde under tidigt 2000-tal, d? det genomsnittliga risktalet l?g runt 40 per 1 000 sysselsatta. Yrkesgrupperna med högst risk att drabbas av ett l?ngvarigt sjukfall 2012 var grupperna underskö-terskor, sjukv?rdsbiträden, ambulansförare (38,4) och övrigt industriellt arbete (35,7).
De mest förekommande diagnoserna inom Svenskt Näringsliv/LO är sjukdomar i muskuloskeletala systemet. De st?r för cirka 40 procent av b?de kvinnors och mäns sjukfall. Inom kommuner och landsting är psykiska sjukdomar vanligast förekommande, med 33 procent av kvinnornas sjukfall och 29 procent av männens.
Regionala skillnader
Den genomsnittliga risken för allvarlig arbetsskada skiljer sig ?t mellan Sveriges län och regioner. För män är risken att drabbas av arbetsskada 4,1 per 1 000 sysselsatta i Värmland och 3,9 i Norrbotten, medan risken i Stockholm är 1,9. För kvinnor är riskerna jämnare fördelad i landet. Högst är Värmland (2,3) och lägst Gotland (1,3). Den regionala riskfördelningen stämmer i huvudsak överens med den svenska industri- och sysselsättningsstrukturen.
Högst risk att drabbas av ett l?ngvarigt sjukfall har de som bor i Gävleborg och Jämtland, med 20,5 respektive 19,7 sjukfall per 1 000 sysselsatta. Lägst risk har de som bor i Stockholm (13,7) och Uppsala (16,3). Kvinnor har högre risk än män, och allra högst i Gävleborg (25,7) och Dalarna (24,7). För männen är risken störst p? Gotland (16,4) och i Jämtland (15,3).
Fakta i korthet
Risken att drabbas av s?väl arbetsolycka som l?ngvarig sjukskrivning minskade till 2009 och har ökat sedan 2010.
Störst risk att drabbas av arbetsolycka löper de yngsta och äldsta p? arbetsmarknaden.
Risken för allvarligt arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta (alla): 2,5 (2011: 2,3)
Risken för allvarligt arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta (män): 3,1 (2011:2,9)
Risken för allvarligt arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta (kvinnor): 1,8 (2011:1,6)
Branscher där risken för allvarligt arbetsolycksfall är störst: byggnadsträarbetare, brandpersonal Branscher där risken för allvarligt arbetsolycksfall är lägst: läkare, tandv?rdsarbete
Risk att drabbas av l?ngvarig sjukskrivning per 1 000 sysselsatta (alla): 19,3
Störst risk att drabbas av l?ngvarig sjukskrivning: undersköterskor, sjukv?rdsbiträden, ambulansförare och övrigt industriellt arbeteHela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns p? www.afaforsakring.se
För ytterligare information: ?
Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor, 08-696 45 90, [email protected]
Anna Weigelt, analytiker, 08-696 43 35, [email protected],
Thomas ?kerström, analytiker/statistiker,08-696 45 75, [email protected]
Mats ?hlgren, statistiker, Analys och Försäkringsvillkor, 08-696 45 21, [email protected]
Rolf Eriksson, presschef AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, [email protected]
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. V?ra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av v?r verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Similar Posts