SE

AP4 n?r rekordniv? med 276 miljarder kronor i fondkapital

2014-07-11 19:47 Fjärde AP-fonden Fjärde AP-fondens (AP4) positiva resultat gav ett tillskott p? nära 19 miljarder kronor till pensionssystemet. Fondens aktiva förvaltning överträffade jämförelseindex för elfte halv?ret i följd. Fondkapitalet ökade till 276 miljarder kronor.

Fjärde AP-fondens (AP4) positiva resultat gav ett tillskott p? nära 19 miljarder kronor till pensionssystemet. Fondens aktiva förvaltning överträffade jämförelseindex för elfte halv?ret i följd. Fondkapitalet ökade till 276 miljarder kronor.
? Det är glädjande att AP4:s duktiga förvaltare för elfte halv?ret i följd överträffar index. Bidraget de senaste 5 ? ?ren fr?n AP4:s aktiva förvaltning uppg?r till 7 miljarder kronor, säger Mats Andersson, VD p? Fjärde AP-fonden.
? Än mer glädjande och relevant är AP4:s goda l?ngsiktiga totalavkastning. Den har under de senaste tio ?ren uppg?tt till i genomsnitt 7,3 procent per ?r, vilket innebär en real avkastning p? 6,1 procent per ?r, fortsätter Mats Andersson.
? AP4:s l?ngsiktiga arbete med att minska exponeringen mot koldioxidutsläpp fortsätter. För närvarande är nära 10 procent av AP4:s globala aktieportfölj investerad i olika mandat som exkluderar bolag med störst negativ miljöp?verkan vad gäller koldioxid. P? sikt är ambitionen att detta ska gälla för hela AP4:s aktieportfölj, tillägger Mats Andersson.
Fondkapitalet ökade till 276,0 (259,7 per 2013-12-31) miljarder kronor och resultatet uppgick till 18,7 (14,4) miljarder kronor. Under första halv?ret 2014 betalade AP4 ut 2,5 (3,1) miljarder kronor netto fr?n fondkapitalet för att bidra till att täcka underskottet mellan ut- och inbetalningar i pensionssystemet. AP4 har sedan 2009, d? nettoflödena för första g?ngen blev negativa, betalat ut mer än 22 miljarder kronor till pensionssystemet .
Totalavkastningen efter kostnader uppgick till 7,2 (6,3) procent. Totalavkastningen före kostnader uppgick till 7,3 (6,3) procent. AP4 gynnades av sin höga aktieandel.
AP4 har genererat 7,3 procent i ?rlig nominell totalavkastning efter kostnader i genomsnitt över tio ?r, vilket motsvarar realt (inflationsjusterat) 6,1 procent. Sedan starten 2001 uppg?r den reala avkastningen till 3,7 procent ?rligen i genomsnitt, vilket överträffar inkomstindex. AP4 har därmed bidragit positivt till pensionssystemets stabilitet.
AP4:s aktiva förvaltning överträffade jämförelseindex med mer än 0,3 (0,1) procentenheter före kostnader, vilket motsvarar 0,7 (0,3) miljarder kronor i extra resultatbidrag. Det är elfte halv?ret i följd som AP4:s aktiva förvaltning överträffar jämförelseindex och därmed levererar en bättre avkastning än en passiv förvaltning
AP4:s kostnader är l?ga, vid s?väl inhemsk som internationell jämförelse. Förvaltningskostnaderna inklusive provisionskostnader uppgick till 0,11 (0,11) procent i ?rstakt av förvaltat kapital, vilket motsvarar 147 (127) miljoner kronor. Exklusive provisionskostnader uppgick andelen till 0,07 (0,07) procent.
Valutaexponeringen var 29,2 (28,6) procent vid halv?rsskiftet.
Stockholm 11 juli 2014
Fjärde AP-fondens halv?rsrapport 2014 kan läsas och hämtas p? www.ap4.se
För mer information kontakta:
Mats Andersson, VD Fjärde AP-fonden, tfn: 08-787 75 00

Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet, skapa bästa möjliga avkastning över tiden ?t svenska pensionärer och därmed bidra till pensionssystemets stabilitet.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy