Almegas Tjänsteindikator 2014 Q3: Tecken p? avmattning i tjänstesektorn

Almegas Tjänsteindikator visar p? en liten tillväxtökning samtidigt som flera indikatorer talar för en avmattning mot slutet av ?ret i den privata tjänstesektorn.
Almegas Tjänsteindikator för tredje kvartalet 2014 pekar p? att tjänsteproduktionen kommer att öka marginellt under tredje kvartalet i ?r jämfört med föreg?ende kvartal. Tillväxttakten l?g under andra kvartalet p? 2,9 procent, för tredje kvartalet pekar indikatorn p? en lite högre takt.
Däremot talar flera indikatorer för att tillväxttakten för den privata tjänstesektorn kommer att mattas av mot slutet av ?ret, främst lägre förväntningar bland tjänsteföretagen om ökad efterfr?gan. Knappt 1/3 av tjänsteföretagen räknar med ökad efterfr?gan under tredje kvartalet, vilket är en klart lägre andel än i början av ?ret.
Tjänstesektorns produktionstillväxt började vända upp för ett ?r sedan men befinner sig ännu inte i högkonjunktur. ?terhämtningen har g?tt l?ngsamt och vändningen har kommit senare för tungt vägande branscher inom företagstjänster, medan branscher som är mer orienterade mot hush?ll har gynnats av relativt stark efterfr?gan.
? Hush?llens efterfr?gan p? till exempel rut-tjänster och andra omsorgstjänster har fortsatt att förstärkas medan till exempel bemanningsföretag och datakonsulter nu minskat sina förväntningar om ökad efterfr?gan, säger Lena Hagman.
Almegas arbetsmarknadsindikator pekar p? att sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn fortsätter att öka under tredje kvartalet i ?r. Branscher orienterade mot hush?llens konsumtion st?r för större delen av uppg?ngen medan företagstjänsterna – den bransch som tidigare bidragit starkast till sysselsättningsökningen inom tjänstesektorn – har upphört att bidra till ökad sysselsättning.
Almegas prisindikator visar att prisökningstakten för privata tjänster förväntas mattas av under tredje kvartalet 2014. Det innebär att ?terhämtningen vi s?g under första och andra kvartalet har stannat upp. En förklaring är att efterfr?gan ser ut att ha försämrats för tjänsteföretagen under tredje kvartalet.

Almega – Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.
Mer information finns p? www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns p? www.almega.se/statistik

Top